Back to collection

History of Ming 《明史》

卷五十五 志第三十一 禮九 Volume 55 Treatises 31: Rites 9

Click on any word to see more details.

嘉禮
 天子 皇太子 親王婚禮 公主婚禮婚禮 庶人婚禮 皇帝 經筵 東宮講學 讀書

天子
 婚禮天子以來遣使奉迎禮物損益即位冊立正統英宗

 前期擇日官告天地宗廟鹵簿輿中和大樂禮部禮物樓下質明皇帝冕服百官朝服行禮使朝服執事禮物中道:「皇后等持。」使案由奉天使輿儀仗大樂前導大明朝服乘馬皇后設使次於大門香案正堂使者導入執事禮物正堂使者朝服西:「遣使。」出迎使者使分立左右正使采制:「鴻圖夫婦乾坤相宗奉養聖母皇太后遣使採擇。」執事置於使:「夫婦正位名家遣使。」俯伏執事正使:「正使夫婦曾孫之外今年若干。」俯伏退使者輿:「。」酒饌使者使者至大門外使者輿大明奉天門外

 遣使:「皇后等持。」皇后陳設使者執事皇后冠服正堂出迎執事正使使置於正使:「遣使。」:「天地宗廟遣使。」使使:「吉日某甲遣使。」使者使者使者

 奉迎陳設禮部禮物內官皇后鹵簿奉天門外:「皇后等持奉迎。」使輿皇后書冊朝服:「遣使奉迎。」出迎執事前行使者執事禮物置於使者左右退西南

 女官九龍鳳冠皇后內官儀仗中堂樂於如常使者導入中堂皇后具服香案皇后皇后皇后女官女官跪受西皇后使者正使奉迎使禮物跪受使者使者女官皇后香案西:「夙夜。」退西:「夙夜。」退西執事輿皇后輿儀仗大樂前行輿使大明百官朝服天門輿退皇后門外鳴鐘鹵簿使儀仗前導奉天女官皇后輿西皇帝皇后殿禮服殿合巹殿更衣東西相向執事女官酌酒女官酌酒常服

 次日帝后禮服太后帝后宮人帝后執事宮人置於女官太后帝后冕服禮服太后禮服在內親屬女官內官使皇帝奉天殿如常皇帝華蓋殿親王執事奉天殿百官慶賀太后皇后禮服親王內外命婦慶賀命婦如常皇后禮服太后皇后皇后退西南引出

皇太子
 歷代以後天子因之洪武元年定制行禮遣使皇帝

 :「皇太子。」使者:「。」使者:「屬於令德使。」:「不足採擇不敢。」使者禮物:「奉詔採擇。」使者使者:「。」使者:「採擇卜筮。」:「可以不敢使者:「奉詔卜筮。」:「。」

 使者:「卜筮使。」:「卜筮。」使者:「。」

 使者禮物:「。」

 :「使。」:「。」

 遣使

 皇帝天冠奉天殿百官侍立引進皇太子殿東門席位皇太子祭酒跪受飲食皇帝:「。」皇太子:「。」俯伏皇帝皇太子

 一日皇太子次於大門東宮次於東西相向質明東宮朝服鹵簿鼓吹東宮門外皇太子冕服輿侍衛輿東宮輿輿東宮皇太子褕翟南面左右朝服西之下引進皇太子大門西朝服:「。」引進皇太子:「。」引進受命出迎大門西皇太子答拜引進皇太子入門入門皇太子門戶西西引進皇太子跪受左右退西皇太子皇太子入門門外西皇太子宮人:「夙夜違命。」:「。」庶母:「父母。」宮人執導輿出門輿皇太子侍從如來東宮門外輿輿殿門外西面殿門外西東面皇太子合巹中宮

 朝見殿陛下皇帝北面西宮人退皇后

 命婦

 開平皇太子禮部太祖:「不用合巹朝見宮中小車帷幕皇太子命婦。」

 成化二十二婚禮奉天皇太子長安父母行禮執事酒饌飲食父母坐堂:「大內夙夜孝敬。」:「。」合巹皇太子殿皇太子然後百官致詞:「皇太子嘉禮綿不勝之至慶賀。」正旦命婦太后皇后致詞:「皇太子聘禮綿景福。」洪武

親王婚禮
 皇子親王皇帝皇太子因之

 :「王妃。」致詞:「屬於使。」名詞:「受命卜筮使。」: 「可以不敢。」:「卜筮使。」:「。」:「使。」:「。」:「月日涓吉使。」: 「奉命。」戒命:「。」合巹朝見皇太子東宮東宮東宮出迎父母西父母其餘親屬中堂父母其餘家人

 太祖皇太子皇子洪武十一月衛國使冠服儀仗殿西宴飲次日朝見殿中宮不用

公主婚禮
 天子嫁女自主同姓諸侯公主親王不用東門天子因之

 公主婿禮物家庭東門使:「先人使。」 使使跪受殿禮物使出:「卜筮使。」使出:「。」使;「皇帝公主。」俯伏

 致詞:「卜筮使。」婿乘馬致詞:「先人使乘馬。」:「吉日。」

 婿公服:「。」隨意婿東門使禮物公主禮服殿帝后帝后隨意訓戒受命內命婦殿門外公主東門婿公主婿婿婿使使跪受左右婿乘馬公主鹵簿百官命婦婿公主婿公主祠堂婿公主西寢室婿公主相向婿公主西合巹相向明日西公主西第十駙馬朝見謝恩

 洪武太祖以太李善長駙馬都尉臨安公主殿使公主次日殿駙馬吏部龍亭太師駙馬朝服次日駙馬謝恩婚期二十六公主駙馬相向未嘗明年定公封號婚禮駙馬

 弘治冊封長公主公主駙馬拜天地公主西駙馬嘉靖工科給事:「駙馬公主公主貴賤夫婦不安。」崇禎元年教習駙馬主事:「駙馬駙馬黎明門外三月上堂上門影壁行禮公主公主飲食駙馬侍立成婚駙馬公主答禮失禮合巹儼然夫婦安有跪拜數月然後成婚?《合巹之前合巹天子下同所以朝廷?」擇日成婚

 駙馬禮部京官軍民子弟十四十六容貌齊整行止端莊家教報名內臣