Chinese Notes
Chinese Notes

Back to collection

History of Ming 《明史》

卷五十八 志第三十四 禮十二 Volume 58 Treatises 34: Rites 12

第三十 十二〈(凶禮)〉

 ○山陵

 凶禮山陵喪葬編次謁陵忌辰

 ○山陵

 太祖即位追上鳳陽號曰奉祀二百九十三鳳陽太平太祖劉英二十洪武號曰改稱奉祀世襲三千三百四十二宿禮生二十四仿同堂殿殿十五東西王肅神位西十九皇太子修繕帝后冠服

 三十一太祖禮部京官次日烏紗帽遺詔宿二十七命婦孝服首飾西華世子王妃使宮人二十七臨朝烏紗帽退麻布麻布命婦麻布長衫麻布蓋頭鹵簿制度行人遺詔天下在外百官詔書烏紗帽宣讀香案祭物禮部建文帝本紀》。革除喪葬

 文帝遺詔太祖京師皇太子以下宮中朝夕百官朝夕門外禮部喪禮宮中皇太子以下公主二十七音樂嫁娶祭禮文武明日門外叩頭宿不飲酒食肉朝夕二十七白布紗帽退二十七烏紗帽二十七辦事順天府朝夕命婦第四西華二十七音樂祭祀婚嫁軍民一月軍民婦人妝飾二十七在外京官命婦二十七軍民男女十三日京師京官麻布自制四夷使工部王公內外文武祭祀祿翰林院撰文禮部門外行禮京城寺觀鳴鐘三萬屠宰四十九文武軍民皇太子親王至大安於殿大行皇帝衣冠漢王:「喪服二十七。」不忍麻衣視朝退便

 十二月禮部百官齋戒天地皇帝皇太子以下行禮百官一日金水天門京都祀神經過祀神帝后太子以下禮部錦衣衛執事葬儀門外門外皇帝皇太子以下執事拂拭殿下輿輿奠儀皇帝西皇太子親王侍立前奏進發輿執事執事左右殿執事帷幕侍衛儀仗皇帝殿后妃皇太子親王奠儀進發皇帝以下門外執事進發皇太子親王以下門外執事位於香案皇太子太宗弘道高明神功孝文皇帝皇太子俯伏叩頭皇太子輿進發皇太子喪服親王以下隨行皇太子以下至德門外乘馬在途朝夕以下百官軍民以上命婦沿途文武山陵執事執事殿門外殿執事皇太子親王安神皇太子俯伏親王以下后土壽山皇太子以下執事置於皇太子執事皇太子執事安置俯伏奠儀后土壽山香案門外西皇太子位於西侍奉安於太宗皇帝神靈俯伏受主輿殿輿皇太子俯伏內官殿兇器在途皇太子行禮皇帝行禮

 主將輿儀仗侍衛皇太子朝夕城外儀衛鼓吹百官城外百官序列叩首百官門外皇帝殿皇帝殿輿安神皇帝俯伏皇太子以下百官門外行禮明日百官

 朝夕明日太常寺儀衛門外殿皇帝西門外皇帝祭服門外太常皇帝俯伏太宗皇帝」。皇帝太常西」,皇帝安於祭禮太常皇帝皇帝殿皇帝殿安神明日百官

 大祥安神皇帝殿皇太后皇后以下王府文武殿帷幄門外親王行禮

 洪熙元年仁宗皇太子南京良鄉宮中始發遺詔文武門外皇太子盧溝橋香案皇太子遺詔長安門外冠服叩首宮中皇后以下皇太子親王皇太子居喪喪儀朝夕在外朝夕文武一品命婦奉天百官烏紗帽退太宗:「能忍一日。」西角門鳴鐘日後奉天帝命山陵

 尚書:「國家四海明王孝子體魄永久遺詔天下。」於是殿左右門樓較長規畫吏部尚書西角門歲暮鳴鐘奉天視朝

 喪葬故事命婦以上英宗東宮成婚不得殉葬即位奉天視朝禮儀麻衣視朝鳴鐘百官日後弘治元年正旦未及殿次日大祥殿擇日

 工部:「大行遺詔惓惓愛民葬儀山陵殿宇減省。」禮部:「應變入山麻布西角門鳴鐘百官。」禮部駙馬:「自行。」親王至大門外在途及至行禮

 世宗命婦隆慶元年正月未及二十七百官行禮至順天府命婦以上命婦舊制即位禮部:「喪服制度喪禮舊制百官。」

 仁宗以後儉約世宗給事御史巡視八百


Chinese text: This work was published before January 1, 1923, and is in the
public domain worldwide because the author died at least 100 years ago.

Glossary and Other Vocabulary