Chinese Notes
Chinese Notes

Back to collection

History of Ming 《明史》

卷六十四 志第四十 儀衞 Volume 64 Treatises 40: Ceremonial Guards

六十四 第四

儀衛周官》,儀衛分掌天官春官夏官專屬秋官漢朝車騎旗幟沿衛尉儀仗帳幕 左右左右儀仗清道排列 拱衛其事歷代制度沿革異同出入尊卑慎重尊嚴尊嚴整肅是故天子 次第鹵簿以上鹵簿君臣通稱明初鹵簿朝會 陳設儀仗中宮東宮親王儀仗隨時洪武準則大凡備考 以下儀仗


皇帝儀仗元年十二月辛酉相國李善長即位禮儀 清晨拱衛陳設鹵簿門外東西奉天門外東西十二左右十二 虎豹左右六十四青龍白虎天馬天祿白澤朱雀玄武 五星五嶽二十八宿六行弓弩奉天門外居中 並列左右華蓋團扇龍頭竿傳教 三行左右青龍白虎朱雀 三行殿左右交椅腳踏水盆校尉


洪武元年十月元旦奉天門外分設旗幟宿門外 分設衛尉奉天殿使殿 冬至親王使來朝奉天殿 儀仗殿次第門外置於東西奉天門外中道宿十二左右青甲十二 虎豹左右左右六十四第一 弓箭第二 青龍青甲第三弓箭天馬白澤朱雀弓箭第四五星 火紅 第五青甲弓箭第六青甲第一弓箭第二白虎 第三 弓箭天祿 玄武弓箭天祿白澤 玄武第四西五嶽 東嶽南嶽中嶽西嶽北嶽 五行青甲弓箭第六青甲 奉天門外拱衛居中 並列乘馬文武 西相向左右九十左右三行第一十五 華蓋團扇 二行十五龍頭竿傳教 第三十五第一 華蓋 第二十五龍頭竿傳教 第三十五校尉 左右拱衛九十左右四行第一 十二第二青龍朱雀第一十二第二白虎 玄武校尉奉天殿左右拱衛陳設腳踏金水交椅金水校尉殿左右使陳設拂子唾壺合一拂子香爐使 樂於文武詳見


祭祀宗廟社稷山川 紅木棉布十二禮部增設儀仗華蓋團扇龍頭竿傳教


永樂元年禮部鹵簿九龍一乘:「 不及增益後世九龍仍舊便。」宣德元年鹵簿儀仗具服殿交椅腳踏香爐 唾壺一百一百一百三千一百執事校尉常朝各色 四十各色萬壽雨傘二十四


皇后儀仗洪武元年儀仗三十六五色 五色團扇 儀仗五十八 十二交椅腳踏金水金水宮中常用儀衛二十使 交椅腳踏宮女十二金水金水香爐 合一唾壺拂子永樂元年 太后皇太后儀仗皇后


皇太子儀仗洪武元年門外中道 居中白旗弓弩軍士 殿下三十六 團扇校尉殿四十八十二校尉殿十二交椅腳踏金水金水 團扇校尉殿香爐合一 唾壺拂子使永樂禮部東宮儀仗 親王香爐傳教 二十油燈 金邊羅素羅素羅素 孔雀四季團扇拂子唾壺清道白澤弓箭二十


親王儀仗洪武門外青色白澤殿下校尉殿 殿交椅腳踏水盆團扇校尉殿 拂子香爐合一唾壺十六親王儀仗交椅改用建文禮部親王儀仗雨傘燈籠燈籠大小永樂工部 儀仗寶珠龍文世子儀仗


儀仗清道十六弓箭十八傳教十六 十六曲柄 拂子交椅 水盆香爐燈籠


儀仗清道 紅花交椅腳踏拂子水盆香爐合一唾壺燈籠


東宮儀仗清道 繡花交椅腳踏拂子水盆香爐合一燈籠永樂禮部東宮儀仗親王香爐中宮不用水盆


親王儀仗清道 彩畫孔雀 紅花交椅腳踏水盆燈籠拂子公主世子儀仗


王妃儀仗清道 交椅腳踏拂子燈籠水盆


儀仗清道 交椅腳踏水盆燈籠拂子


舊例儀仗交椅木質水盆香爐 三百二十王妃儀仗交椅大器一百六十嘉靖四十四親王親王儀仗照例頒給 王妃停止萬曆十年儀仗照例 王孫宗室分封


Chinese text: This work was published before January 1, 1923, and is in the
public domain worldwide because the author died at least 100 years ago.

Glossary and Other Vocabulary