Chinese Notes
Chinese Notes

Back to collection

History of Ming 《明史》

卷七十八 志第五十四 食貨二 Volume 78 Treatises 54: Finance and Economics 2


 租庸調近古稅法歷代沿太祖賦稅三等十萬三萬三等二十上下十萬即位秋糧二等八月秋糧明年二月成丁未成二等名曰不成十六成丁成丁六十三等徭役非時雜役有力州縣多寡厚薄

 洪武秋糧弘治會計大小絲綿絲綿本色農桑農桑人丁棉花紅花麻布本色秋糧麻布課程棉布棉花棗子課程棉布歷時有所增損大略為主江西湖廣廣東廣西貴州農桑天下不及地產

 太祖立國下令木棉以上木棉種麻木棉麻布棉布農桑

 洪武天下一貫小麥麻布輕重損益十七雲南丹砂水銀於是本色納稅戶部侍郎會計天下倉儲北方糧餉使三十戶部:「行人陝西二十八以前天下棉花。」於是戶部棉布棉花:「五百。」

 永樂交阯蘇木安息廣東瓊州內地天下本色三千二千宇內富庶京師數百萬倉廩蓄積不可往往然後三十民間交易

 正統元年御史:「官俸南京不及朝廷祿不得實惠浙江江西湖廣舟楫白金。」江西巡撫以為戶部尚書戶部尚書太祖納稅陝西浙江以為便仿五分浙江江西湖廣福建廣東廣西四百百萬承運其後天下起運以為倉廩

 太祖天下田賦官田官田富民以為官田簿西

 西他方二三大抵洪武十三戶部以下仍舊蘇州秋糧二百七十四六千十五官田浙江猶如建文:「一時頑民一方減免不得。」成祖建文西復重即位廣西使巡視:「逃亡所致吳江崑山小民富民事故十分不堪逃亡不可海寧崑山海水九百有餘官田官田官田海水淪陷荒蕪安生。」帝命宣德二月:「官田以上。」於是江南巡撫蘇州知府七十以為東南松江官田戶部變亂不能朝廷詔書蠲除詔書尚書:「」,正統元年浙江官田秋糧以上以上宣德蘇州七百九十英宗鎮守浙江尚書官田以下田七以下以下官田以下以下官田以下田七以下使未嘗

 嘉靖御史:「初夏四百七十二千四百七十二百五宗室官吏內官軍士其中祖宗經費多寡一一區畫有限不容。」於是戶部:「天下官吏滿任內租稅交代朝廷躬行節儉先天。」錢糧積弊四事

 州縣甲等仿洪武正統魚鱗編造成熟數目分別丈量開墾改正刊刻成書斟酌巡撫簡便可行事例起運存留本色件數會計曉諭不得小民錢糧以前州縣穀糠官軍阻難公私便比較豪強多方索取不免親屬囹圄數百往時不過以上其實掌管打點使用州縣之間中人百家莫大戶部議定事例轉行州縣縱容酷刑長者人命

 其二綜理預備戶部:「時弊舉行。」遷延

 長者太祖賦稅七月州縣召見末年宣德橫溢私賣牟利虧損景泰未幾官軍京師州里

 未幾御史弘化通行丈量兼併紛擾給事:「田賦租稅官田江水淹沒事故官田貧民以上事故百餘官田貧民不能官田事故小民疾苦所以日益日增事故蠲免富人不得如此多寡輕重適宜貧富公私。」:「疆土民俗各異便。」不行

 數年巡撫蘇州萬餘沿十八大學士:「天下田土一一改正。」於是巡撫歐陽四千十一萬餘豁免戶部嘉興知府建議:「一切。」蘇州知府事故分項起運一定慶賀祭祀公費備用三事

 一者耗損推移不能遞減予以不能本色遞增予以以為:「法行貧民不可。」不能變通官田偏重

 諸法民間分解民間本色

 天下財賦歲入倉庫二百舊制經費三分以為世宗中年加以土木帑藏匱竭計生甚至變賣不能二十九京師增兵三十五百九十五戶部尚書浙江州縣二十加派於是

 嗣後五百三百歲入不能一切斂財推廣事例灌輸四方多事往往徵發二百其三之一內廷殿經營宮中夜半頃刻三十七大同不及十萬戶部尚書憂懼帑藏空虛便宜七事條理行者二十九瑣屑國體以前南方本色

 東南額外江南四十編者加派一甲不足巡撫加派給事:「養兵工部壯丁州縣。」不能

 規避餘年報收十萬十萬行一不大

 總括州縣增減交納加以存留以及方物之一立法頗為簡便嘉靖萬曆

 其後接踵三大加派四十六三百不肯戶部尚書天下二百萬有明年明年二部前後五百二十貴州而已

 元年給事:「加派天下戶口戶口人丁有人田土田土徵收加派東西南北甘苦不同布帛不同甘苦通融因人為主通人土俗頒示存留銀兩分派折扣如此愚民增減小民若干若干便貧民。」

 崇禎兵部尚書增田戶部尚書不能順天永平六十五四千後五總督田賦之一以上名曰六合兵部收兵遺產二三御史:「流毒天下七百民怨。」御史:「萬曆末年二百八十加派九百三百三十七百三十自古二千京師京師二千?」時事危急不能

 法定洪武元年不及頃者名曰工夫十八江西九江南康工夫三十一百以上三等便雜役市民額外

 徭役放大於是資產上下富商免役官吏輕重小民窮蹙二者專論庶幾古人租庸調難易輕重其中多少編次先後市民商賈田產正統江西仿