Back to collection

History of Ming 《明史》

卷八十一 志第五十七 食貨五 Volume 81 Treatises 57: Finance and Economics 5

Click on any word to see more details.

場商
 錢幣歷代交會始終

 太祖大中歷代四百一貫四十江西行省大中大小即位洪武:「」、「」、「」、「」、「」。「行省洪武大中洪武大錢民間不行以便鑄錢作廢器皿以為商賈沿舊習便用錢

 寶鈔明年中書省大明寶鈔民間通行高一青色龍文:「大明通行寶鈔」。其內兩旁篆文八字:「大明寶鈔天下通行」。一貫中書省大明寶鈔銅錢通行使用偽造者二十五犯人財產。」五百遞減一貫五百四百三百二百一百一貫黃金民間不得金銀交易金銀以下用錢商稅十三所在軍民商賈中書省戶部鑄錢工部寶鈔中書省戶部」,十六戶部寶鈔在外軍士十八天下官祿五百

 二十二定錢六十,「」,五十二十四稅官不問收受二十五寶鈔三萬大明寶鈔歷代一貫三月十月明年兩浙江西六十一貫物價不行三十交易金銀

 成祖奸惡首飾器皿不在永樂陝西江夏戍邊御史:「不通朝廷收斂無法以致莫若戶口食鹽天下人民千萬官軍二百食鹽五千。」戶部月食一貫小口北京寶鈔課程直視洪武鹽官南京竹木軍民即位戶部尚書篆文永樂」。帝命洪武年號

 仁宗笞杖即位不行:「民間不行度量輕重課程民間自然。」下令:「課程金銀布帛交易者禁止。」宣德五十布帛交易金銀交易十年以上秋糧三分五百果園戶部民間交易金銀不行交易兩者萬貫

 英宗即位折銀銀錢朝野用錢官俸不行十三禁令萬貫全家戍邊天順內外課程官俸軍餉一貫不能二分

 弘治元年京城順天山東河南戶口食鹽鈔關其後洪武永樂宣德不用歷代戶部鑄錢收稅歷代國朝舊制工部鑄錢關稅百萬秋糧七百武宗侵蝕之一承運官方太監:「弘治折銀承運缺乏成化舊制。」正德官俸十分太監戶部徵收七十嘉靖收稅一貫折銀折銀不行專用

 明初洪武成祖永樂宣德宣德弘治十六以後弘治世宗嘉靖嘉靖三分三十二洪武正德百萬嘉靖千萬五千文嘉靖八千一百通行歷代造像民間四十無形七十其中不可給事上品高下三等二十一不行便文武官俸不論折算俸錢

 四方流民京師死者枕藉不通使於是御史民用六十戶部不從尚書郎中便嘉靖洪武三十奉旨不復民間嘉靖並行

 給事:「鑄錢雲南岳州三十九五千九十三萬餘足以國家。」戶部:「雲南便。」巡撫鹽課未幾巡撫小費不當數年:「收稅乘機阻撓便不必文數官俸。」雲南鑄錢戶部

 鑄錢鑄錢艱難工匠於是便粗糲色澤仿效不行死罪日報不能大學士鑄錢工匠課徵民間不用

 隆慶不行兵部侍郎:「富民布帛不足天下市井得以。」於是三兩以下民間交易以下用錢折銀任意低昂直隸大明不識年號不行:「成說小民今日明日不用是以便耳目。」寶鈔不用百餘課程俸錢如故隆慶京官

 萬曆二部嘉靖萬曆二分三分頒行天下銀錢雲南:「京師嘉靖民用中產不行重價。」鑄錢十三工部黃銅黃銅多利久之戶部:「輕重匱乏萬曆五文嘉靖十年輕重不啻物價。」王府鑄造阻滯不行不足南北之一大抵輕薄並行

 元年泰昌兵部尚書三等大錢龍文仿白金於是大錢大錢大錢大錢天下

 崇禎元年南京九千三萬九千戶部鑄錢六千鑄錢五十五工匠行使折閱不堪四十舊例御史:「鑄錢通行天下南北局外湖廣陝西四川雲南不盡朝廷洪武永樂嘉靖鑄錢官吏仿其三銅山朝廷小民。」南京戶部尚書戶部原籍鎮遠會集所謂聞喜州縣荊州主事:「荊州下聯商販可以三倍。」便宜四事定錢輕薄嚴飭八分嘉靖加重棄置大半不盈破碎末年不及

 歷代通行御史民間贖罪鑄錢民間不用即位平臺召對給事大學士:「北方便。」以為既而御史於是銷毀再見

 給事崇禎戶部司力主不可

 金銀硃砂青綠金銀下山近臣太祖利於不可其後:「土地有時無已。」臨淄成祖河池採礦禁止番禺坑洞福建銀屏四十二洪武十九浙江麗水平陽二千

 永樂陝西湖廣貴州採辦金銀御史開福浦城縣馬鞍貴州太平雲南大理金銀福建三萬浙江萬餘福建其後萬餘浙江萬餘英宗下詔蘇息洪武新增既而殺傷嚴禁不能下詔歸於侍郎經理福建萬餘浙江御史提督流毒久之景帝封閉兵部尚書浙江開福命中提督天順命中浙江雲南福建四川大略雲南十萬四川三千十八三千成化湖廣武陵十二二十一五十五死者三十五於是浙江缺額雲南

 弘治元年雲南浦城十三雲南巡撫:「雲南礦脈。」四川山東先後封閉武宗從中既而浙江礦脈世宗大理礦場其後所在金銀復議開採開採戶部尚書四川山東河南所屬一一天地於是公私浙江江西天下多事

 隆慶開採礦山禁止萬曆十二上心二十四開礦不能開採於是使昌平房山昌黎河南開封衛輝葉縣信陽山東濟南青州濟寧蓬萊福山招遠文登山西太原平陽池州湖廣德安浙江後代陝西西安四川遼東廣東廣西