Back to collection

History of Ming 《明史》

卷八十九 志第六十五 兵一 Volume 89 Treatises 65: Military 1

Click on any word to see more details.

 武功天下舊制京師都督十二天子親軍征伐調官軍太祖內臣伊始以後治平土木創立精銳一號京師末造蜂起海內關門禁軍其一有關軍政

  侍衛皇城守衛 京城巡捕

 三大三千永樂

 太祖元帥武勇大都大都節制中外諸軍京城內外大小四十八都督洪武士卒二十七千八百

 成祖七十二步騎中軍調中都山東河南大寧上京提督內臣馬步左右十二官軍操練官軍舍人操練舍人軍營部分三千大駕兵仗官軍左右二十大駕官軍傳令盔甲官軍大駕官軍官軍隨侍隨侍東宮遼東回還官軍提督內臣三十四十六三千部分交阯火器提督內臣三千分為中軍內臣內臣左右都督五千五千火器護衛官軍內臣部分三千火器大駕居中長圍週二其中三大如此

 洪熙總理宣德軍訓明年錦衣取勝正統錦衣錦衣三大土木

 景帝用于為兵尚書三大教令調撥十萬團練都督指揮領隊一百二百都督以內兵部尚書御史人為提督其餘歸本老家英宗

 十二成化一等訓練一等十四萬有十二團練耀十二指揮以內提督老家二十舍人永樂未幾無益在位注意五千權貴總督內臣

 即位御史提督苦工成化不可馬步二千徵調故事時尚大夏弊端乾清宮內臣大學士:「愛惜軍士司馬。」戶部主事陽極內臣壽寧詔獄不行

 武宗即位十二五百五千而已給事三千精銳團練萬餘惠安舊制如故。BH太監權益流寇請調於是家丁數萬京師名曰勇士西操練正德元年官軍十二老家武宗大臣工作浩繁給事三十八萬有不及十四中選萬餘

 世宗文臣十萬七千兵部尚書十二弘治老者壯丁軍官十五御史提督軍士工作不得軍士替代不能子弟不得徵調老家操練切中既而宮殿兵部行一後邊三萬東西

 二十九兵部尚書不及萬人城門流涕不敢將領變色大學士善後吏部侍郎兵部:「八十元戎宿不乏三大變為十二變為不如三十八萬有十四萬餘操練不過調深入戰守疲憊市井衣甲器械臨時不在逃亡不在軍士將領提督平時集市而已尚書常有將領陰謀阻撓軍士流言中止至今。」兵部

 於是三大舊制三千提督內臣總督文臣協理二十六軍營中軍左右左右御史畿輔山東山西河南萬人操練大將名曰軍營大將遊擊七千左右前後六千遊擊三千六千六百六十六千三千萬人三大軍營一百九十六二百一百八十二五百八十六分之三十三大最後中軍戰守車營

 故事八千將領於是京師不得徵集首領官甘肅

 隆慶大學士十萬太祖成祖本意官軍萬分訓練尚書:「世宗熟慮而後不宜大將不當不宜。」:「」。於是三大增損軍營二副提督文臣提督提督意見給事總督協理

 給事中歐巡視召募張居正名實大旨門戶廢弛三十六尚書上京積弊振作總督便演習太常胡來請調戍邊可變

 協理侍郎光祚老家少壯老家瓦礫光祚內臣監視

 即位內臣侍郎天子親軍蜚語監督總理提督巡視文書內臣於是十年八月車駕鎧甲旌旗策馬望見輿萬歲而已

 帝命優渥俘獲以為將士將士解體周延監軍班師內臣私人不知紛紜訓練不過二三十萬不及侍郎王家:「今日操練萬一。」十六襄城內臣監督明年沙河三千京師

 積弱由於監視之中亡國

 永樂命中守備南京節制洪熙以內守備宣德景泰協同守備成化南京兵部尚書五部京師南京增設大小二教軍士風雨給事御史太監安寧便軍機御史詰問名數御史守備

 嘉靖二十四江北陵寢三千訓練無賴侍郎戶部尚書江東寬假法紀給事以為提督吳欽五百隆慶

 十一尚書:「萬餘參半。」:「大小官軍三千有餘北京三千一百二十人為。」巡視切中尚書得以軍法從事便宜調三十一中軍大教中軍一如北京崇禎流寇上流將士日夜陵寢京城而已最後尚書積弊可言

 侍衛太祖王位十二月拱衛校尉都督洪武親軍都尉後五守衛金牌篆文:「守衛」,:「」。衛士以上十五錦衣衛所屬南北十四將軍力士校尉侍衛巡察緝捕都督指揮次子舍人旗手十二錦衣將軍改稱大漢將軍五百操練五十亡者親子魁梧選民

 永樂三千將軍宿校尉力士民間惡疾過犯力士旗手錦衣騰驤旗幟守衛四門校尉錦衣衛鹵簿儀仗輿馴馬宣召差遣大漢將軍舍人軍營將軍正旦冬至冊封三千更番衣服位列經筵巡幸侍從定制將軍朝夕門外官軍皇城宿侍衛官錦衣衛將軍每日共計錦衣衛大漢將軍一千五百四十將軍二千五百指揮十六將軍五百指揮大漢將軍軍營三千指揮舍人定員旗手一百八侍衛親軍

 正統子弟祿錦衣正德數百武宗勇士四十七錦衣衛一百勇士食糧大漢將軍