Chinese Notes
Chinese Notes

Back to collection

History of Ming 《明史》

卷九十五 志第七十一 刑法三 Volume 95 Treatises 71: Punishment and Law 3

 刑法東西錦衣衛殺人末造朝野

 太祖大臣劉基:「公卿未嘗所以大臣。」學士大戴賈誼:「大夫廉恥如是君臣。」

 洪武工部尚書王肅太祖:「貴重不宜。」贖罪永嘉祖父工部尚書上書大臣不宜太祖宣德御史酒色不朝言官正統擅權尚書侍郎祭酒殿故事成化十五誣陷侍郎御史給事御史李俊五十六二十正德十四南巡四十六十一嘉靖三十四十六中年刑法大臣不免笞辱總督巡撫總督大同巡撫大同刑部侍郎御史大理侍郎唐國子弟公卿未有正旦給事朝服天下莫不四十餘年萬曆張居正吳中其後一百不用太監於是省力不得高言:「十年不行旬日萬萬不可。」士大夫噍類

 南京成化十八御史訛字錦衣衛南京門前二十守備太監正德御史觸怒三十南京不行

 東廠成祖錦衣衛太祖禁止永樂並稱廠衛成祖北平刺探宮中建文帝左右耳目即位宦官東廠東安提督緝訪妖言奸惡錦衣衛均權遷都後事指揮更迭不能東廠西廠東廠京師天下王府不免先後冤死監軍大學士萬安:「太宗北京緝訪徇情東廠內臣提督六十人心驚惶西廠所以一時安人紛擾贅言大同京城西廠便幸甚。」專用未幾弘治元年員外東廠仁厚廠衛奉職而已

 正德元年東廠太監西廠大用四方南康競渡龍舟京師密行賄賂於是無賴乘機天下使文義私人廠衛辦事辦事京師之內東西酷烈輕重永遠戍邊發遣五十使工部御史不免瀕死而後謫戍御史官吏軍民非法西廠內行東廠使羅織廠衛

 嘉靖東廠景賢誣陷給事廣德御史使同行景賢給事:「裁決何以天下?」天下鎮守太監大臣故事東廠祖宗不可不知太祖世宗不及使

 萬曆北門張居正大臣使得無不大中年使東廠恬靜無意刑罰廠衛青草秉筆使中外廠衛

 宗主東廠東廠數人幹事京師亡命幹事其事大小左右打樁無有佐證不如名曰痛楚授意使有力有力不足數百官府會審大獄北鎮重犯官府城門城門記者事件至尊故事大小天子家人宮中上下事件以此不及密室其三

 即位伏誅德化王化相繼未嘗錦衣衛德化東廠使大抵俯首崇禎十五御史:「皇帝無所謂衙門臣下不法言官肅清東廠南城詞訟訴冤東廠猶如所謂功令比較事件事件誘人不問從來忿東廠事件而後東廠比較東廠比較而後事件事件庶幾。」不當東廠亂倫不宜校尉廠衛

 錦衣衛詔獄司寇而已漢武帝詔獄二十六歷代五代唐明宗侍衛親軍馬步指揮使天子侍衛大事錦衣衛

 太祖天下重罪更大使誅殺刑具刑部審理二十六申明內外錦衣衛大小經法成祖親兵詔獄李春數百詔獄洪武不用英宗指揮順流天下景帝言官切責重罪英宗左右時政得失弋陽而是指揮羅織為主廣西御史二百天下朝覲指揮使鋃鐺道路不可正統天順朝野不能

 洪武十五職掌於是詔獄大獄未嘗成化元年掣肘十四印信一切刑獄關白所行可否使西狼籍御史成化十年御史:「小民無知幻惑名目天下使。」誣告不止十三知縣通判家人妖言不得戕害而已不能錦衣衛公議不容文臣使妖人詔獄命中使以是弘治十三:「廠衛囚犯公審辨理。」正德使文義稱為左右文義常侍不治文義伏誅其後

 世宗十六十五妖言人命強盜詞訟在外州縣未幾太監利事刑部尚書:「祖宗刑獄大小專任冤獄法紀今日不宜小事。」:「夤緣。」御史:「朝廷專任可以。」侍郎:「祖宗三法司東廠錦衣衛盜賊奸宄貪官冤獄徇情廠衛覺察盜賊奸宄廠衛。」給事尚書:「刑獄三法司錦衣衛宋太祖刑法衣冠其後忠義士大夫重罪使桎梏殆盡:『。』小人忌憚君子豪傑所以興山變故東廠錦衣衛刑獄士大夫笞杖廉恥人心。」妄言朝會廠衛校尉五百侍奉天門失儀衣冠歷時失儀罰俸而已世宗延齡奸人東山咒詛大怒詔獄東山使反坐東山門外不及弘治中指延齡兄弟不法世宗中年使大獄保全士大夫

 萬曆建言詔獄給事文言:「五十打問森嚴水火充斥囹圄。」使:「小滿不行二百。」:「怨恨持刀。」大臣末年

 義子比較中程BK血肉潰爛宛轉不得叱吒自若記者一夕宿於是獄卒:「。」明日次第家人不知冤死家子稽顙哀號

 創立常用御史朱應左右:「?」:「大憝。」:「如此。」東廠廠衛未有輕重東西拷問東廠而後刑部東廠內閣反比之下使

 錦衣衛科目嘉靖以前文臣子弟不屑萬曆臣子其後士大夫往還德化東廠觀望數人往來蹤跡過門均分京城奸細潛入販子一舉富豪竿十數開元養性養性:「使天下明知使天下後世陛下何如?」大臣養性肆虐

 舊例當之其後一實廠衛隆慶給事中歐:「各類以為獲之利己平民充數以為構圖妖言誣陷姓名相類朦朧忤逆所以稱為毒害可知定制機密廠衛不明未經之後二部明白緝拿未成不得比擬