Chinese Notes
Chinese Notes

Back to collection

History of Ming 《明史》

卷一百四十七 列傳第三十五 解縉 黃淮 胡廣 金幼孜 胡儼 Volume 147 Biographies 35: Jie Jin, Huang Huai, Hu Guang, Jin Youzi, Hu Yan目录
1
2
3
4
5

 吉水安福判官兵亂太祖召見辭去

 洪武二十一進士見愛一日西:「君臣父子。」萬言

 至今二十幾時不變一日陛下震怒及其一者

 陛下說苑》、《所謂道德經》、《心經。《說苑出於劉向戰國縱橫;《可採陛下便於檢閱一二執筆其後精明類別太平製作之一六經殘缺。《禮記出於尤甚及時刪改訪求作樂萬世伏羲神農黃帝太公周公傅說箕子太學孔子天子庶人以為子思孟子以下歷代天朝文獻豈不掃地奉天不宜太常非人所為土木墾荒四裔人倫欺誑淫祀冗官法外京城十年八十婦女大臣不宜日月星辰仰觀逆順

 近年以來輕重能事多寡所以風采御史糾彈執持意謂如此小人陛下何不陛下授職所謂所謂泥沙進士孝廉人材筐篋是故賢者庸人風流貪婪廉潔受刑出於吏部刑部天下陛下喜怒為生臣下

 善惡鄉鄰申明旌善鄉學欲求古人治家睦鄰藍田》,天下大族率先至於

 陛下天資合於神怪陛下不免所謂神道不必一統輿一時人心一切奸雄聖躬聖子所謂何必興師神仙

 盛衰商稅定額使得以良善至於如此不免今日土地前日今日前日土田高下輕重莫若均田常平義倉

 仲尼:「王公。」近世名城以為太平一旦望風歲月教民武舉天下英雄天下古時書院貢士宜興

 罪人偽書妻子未必人倫婦女節義風化

 孔子:「正則不順。」尚書侍郎郎中員外御史所以郡守縣令迴避內外奴隸使廉恥進退肌膚所以節義以為犯罪笞杖

 罄竭急於次序陛下太平》,

 兵部尚書:「冗散自恣。」改為御史韓國李善長得罪郎中王國御史近臣:「大器進學十年大用。」太祖京師詔旨母喪九十不當河州禮部侍郎信任:「避忌分封萬一不幸來歸顧問非一王國韓國十年著述帶來。《元史宋書》,禮經》,凡例杜門次第欲絕母喪九十門望不暇山陵詿蒙恩遠行耐寒疾病俯仰不堪晝夜涕泣平生萬古是以京師父子相見。」翰林

 成祖京師內閣

 學士奉命總裁太祖實錄列女傳》。銀幣永樂皇太子翰林學士大學士:「朝夕左右宮中。」五品人命皇后殿立春綺衣尚書:「代言機密裨益尚書。」一日奉天直言:「使進言天下不治。」祭酒從容

 任事洞達不容顧忌漢王未定漢王:「長子天下歸心。」:「。」太子大發安南太子時時:「不可。」離間骨肉不及傳達明年廷試不公廣西參議禮部郎中交阯

 永樂皇太子漢王太子無人震怒檢討廣東山川上疏贛江南北詔獄拷掠大理經歷編修檢討及至十三錦衣衛姓名:「?」積雪四十七妻子宗族遼東

 翰林內官門外退:「義天厚重定見小人才幹可謂君子不端執守用法能持疏通簿。」太子太子:「君子文翰不易。」仁宗即位:「定見。」妻子宗族

 成祖:「人生同學可以。」:「未卜男女。」:「。」遼東離婚:「薄命皇上大人無二。」

 正統元年八月家產成化元年大夫漢王安南安南

 洪武御史剛直教授書名


 永嘉溫州遁跡洪武進士舍人成祖即位對稱顧問機密翰林編修太子太子庶子永樂大學士明年輔導皇太子十一留守明年瓦剌太子遣使東宮官屬詔獄十年

 仁宗即位使殿大學士〕。不許明年戶部尚書大學士仁宗太子南京漢王異志中外疑懼宣德元年樂安明年乞休九十奉養詣闕西苑輿萬歲會試:「生日。」明年英宗正統十四六月八十三

 永樂長沙妖人仁宗豐城漢王太子不可:「。」:「洪武末年不宜。」吏部南人歸附:「如是。」阿魯吐蕃朝廷作誓金酒酋長:「。」左右:「論事不見。」西域大寶法王來朝:「朝廷敕命』、『二寶較大所以遠人朝廷。」如此小過有力


 光大吉水父子吉安太祖不可洪武文學御史上書關中太子巡視陝西太子廣西按察彭州冤獄淫祀遷延知府其次建文廷試

 對策陸梁人心搖動第一翰林修撰

 成祖即位庶子永樂翰林學士大學士殿山川立馬議論求索失道渡河以上十二講經十四大學士兼職作法高帝》,佛曲宮中歌舞禮部郎中封禪不可不許封禪》,親愛

 縝密職務未嘗能持大體母喪百姓:「建文。」十六五月四十九禮部尚書文臣南京太子明年翰林檢討仁宗


 建文進士給事成祖即位翰林檢討等同翰林東宮》,》,》,春秋》,春秋要旨

 永樂吏部內閣滿北京明年清水以上文學山川要害起草使瓦剌輿侍郎失道墜馬不顧明日遣使顏色》。十二五經四書大全》,翰林學士十八大學士

 二十二中道群臣不宜深入開平:「神人上帝好生是何祥也?」:「陛下安民玉石陛下留意。」還軍發喪京師仁宗即位戶部侍郎大學士太子殿大學士十月天門三學西角門三學:「尚書直言親信緘默賢良不見退。」:「崇高有所。」稱謝洪熙元年禮部尚書大學士學士歸省明年

 實錄總裁寧夏王妃疾苦雞鳴:「唐太宗英武。」:「太宗。」:「山崩元順帝。」:「亡國。」宣德十二月六十四

 簡易靜默寬裕退」。家人身後:「君子。」  


 南昌天文地理醫卜洪武舉人華亭便學官便

 建文元年桐城知縣傷人桐人御史:「天人帷幄。」

 成祖即位:「天文天監。」氣候翰林檢討庶子父喪顧問永樂九月國子監祭酒用法嚴峻戍邊