Chinese Notes
Chinese Notes

Back to collection

History of Ming 《明史》

卷一百五十七 列傳第四十五 金純 張本 郭敦 郭璡 鄭辰 柴車 劉中敷 張鳳 周瑄 楊鼎 黃鎬 胡拱辰 陳俊 林鶚 潘榮 夏時正 Volume 157 Biographies 45: Jin Chun, Zhang Ben, Guo Dun, Guo Jin, Zheng Chen, Chai Che, Liu Zhongfu, Zhang Feng, Zhou Xuan, Yang Ding, Huang Gao, Hu Gongchen, Chen Jun, Lin E, Pan Rong, Xia Shizheng

柴車
 洪武中國吏部尚書吏部文選郎中三十一江西參政成祖即位刑部侍郎北京湖廣永樂北京侍郎

 同治會通河黃河故道太祖使大將軍濟寧西河水中原其後故道開封引水十四禮部侍郎二月尚書十五北京十九給事巡撫四川仁宗即位工部數月刑部明年太子賓客

 宣德帝命言官:「?」太子賓客八月致仕

 刑部仁宗:「羅織誹謗得罪無謂誹謗。」寬大屬吏不得正統山陽

 東阿洪武江都知縣揚州御史父老成祖知州率先歸附揚州知府知府江西參政

 永樂工部侍郎辦事明年五月給事帝命侍郎

 皇太子刑部侍郎河運自相程度得無太子十九直隸山東山西河南明年

 仁宗即位南京兵部尚書召見時政得失嚴飭兵部

 宣德工部侍郎錦衣衛:「六千二百四十五其一以來十萬人情驚駭不可。」善本

 庶人調庶人其餘軍政奸人平民馬大孳息軍民畜牧山東河南山東河南奉命護衛

 太子賓客戶部官田官俸生員軍士軍士等持不可武侯祿守禦戶部不足麻布四十十萬三萬

 執持不免成祖近臣銀器陶器:「』,銀器。」如此

 洪武太學戶部主事衢州知府永樂數百不得監察御史河南參政調陝西十六大臣禮部侍郎給事巡撫順天二十

 仁宗即位大行宿戶部侍郎宣德尚書陝西行者三司計議貧乏十數部多開荒漕運民運瓜洲便

 有為好學退釋卷六十二

 新安永樂太學戶部主事官吏侍郎仁宗即位

 吏部尚書厚重學術不足當之大臣通經尚書呂蒙正故事留意人才進士輔相吏部主事後果滿

 內閣使知府京官以上薦舉御史知縣京官五品以上薦舉要職吏部正統:「事體朝臣所知杜絕歸一。」吏部不敢當

 正統御史災異大臣帝命參議尚書吳中侍郎二十自陳切責為人御史致仕

 浙江西安永樂進士監察御史江西安福福建殺人其餘南京報恩寺萬人蜚語得罪庶人蹤跡:「國家耳目。」十六超遷山西按察使不少潞州發兵京師:「徭役而已發兵。」入山良民禮部侍郎海軍山西:「山西生變不如使有無。」丁內艱軍民御史御史

 宣德南京工部侍郎六部帝命方面、而已

 英宗即位大臣考察天下方面四川貴州雲南雲南使傷風正統奉命河南河堤便自大衛河灌輸便兵部侍郎豐城大同鎮守明年

 為人進士兄弟山西同僚違言治喪資遣妻子

 柴車輿錢塘永樂舉人兵部主事員外尚書江西參議兵部郎中岳州府郎中

 宣德兵部侍郎明年山西御史大同佔據二千

 英宗西甘肅軍務調事宜涼州金幣反覆不可:「次第何以捐軀死敵何以?」朝廷遣使

 正統一級中時同事建言:「漠北朝廷京師脫脫來歸未幾不再江南。」兵部河間德州以此從事稽核六百進兵尚書陝西明年御史大理寺未及六月

 江西信守白金:「」,同事邊塞宴樂

 大興工部員外仁宗江西參議宣德山東參政使質直巡撫

 正統戶部尚書大臣小過重典大臣虛歲給事御史侍郎

 言官專擅內廷侍郎牛馬牧民言官變亂校長安門十六瓦剌不能特許歸省明年戍邊

 景帝戶部侍郎太子賓客論功府庫有限緩急景泰尚書

 淡泊仕宦五十無餘

 正統十年進士給事華靡居官剛果遼東

 成化十四進士起士正德吏部尚書南京兵部尚書貴州罷官:「,『便宜』。。」膽識致仕

 安平給事永樂漠北歿宣德進士刑部主事江西平反數百

 正統十二月侍郎主事侍郎未有明年提督戶部調南京尚書貴州鎮遠泥沙不堪然後重地二百根本南京御史十二執法」。

 景泰尚書兵部軍務戶部尚書四方明年先後蠲賦:「天下八百四十九萬餘減半加以何以京畿河南山東甲方爭端軍國。」給事成章:「江南?」四方御史

 英宗復辟調南京戶部二月

 淳樸終身同學面斥

 陽曲國學正統刑部主事十三員外明年郎中六師覆沒郎中校尉仇人校尉一日八百殆盡

 景泰元年尚書刑部侍郎順天河間英宗請召便宜處置大舉荒政先後二十六五千萬餘明年大獄委曲定罪刑部屬吏寬恕安化御史黃岩妖言三千並稱長者工部

 恬靜成化侍郎十六御史南京宿弊鳳陽四十南京刑部尚書:「。」歡呼失期

 尚書乞休田園卜居南京太子

 長子尚書次子進士南京給事災異未幾御史南京祿山東參議

 陝西力學會試第一正統殿試第二編修肄業侍從功名建言二事同輩自信也先京師監察御史兗州

 景泰戶部侍郎天順陵寢命中諭旨欲取江南不可尚書富有

 成化戶部尚書侍郎:「陝西外患流民邊塞流民漢中四方流民數萬生變其事資遣士馬城池。」湖廣百余移用贖罪儲蓄太子

 戶部十五給事御史大臣致仕太子太保

 子時進士講學典故有用舉人官兵

 莆田正統進士戶部主事郎中天順元年工部侍郎命中七千東南尚書侍郎詔獄知府成化江西使大軍兩廣江西十萬嶺南御史巡撫山東倉儲五十流亡六十二萬人戶部侍郎總督尚書十七致仕

 正統十二進士法律御史

 十四貴州梗塞紀律其後官軍大敗欲棄:「貴州咽喉貴州。」固守竹筒土人行乞景帝保定合川九月草根廣東浙江

 成化大臣廣東參政討平廣西使御史總督南京吏部侍郎十六南京戶部尚書

 才識十九致仕太子

 安人正統進士黟縣知縣御史時弊

 景帝即位貴州參政白水仡佬頭目官方一方遂寧使御史浙江調廣東廣西四川使

 成化南京御史提督十一兵部侍郎尚書冊立御史總理工部尚書省事便

 弘治御史:「退休餘年生平一日。」正德元年九十行人正月太子

 莆田鄉試第一正統十三進士戶部主事天津新增三十五七十數月尚書以為章奏郎中

 天順兩廣州縣殘破帑藏母喪為主父喪文武

 成化南京太常戶部侍郎<