Back to collection

History of Ming 明史

卷一百五十九 列傳第四十七 熊概 陳鎰 李儀 陳泰 李棠 賈銓 王宇 崔恭 劉孜 李侃 原傑 彭誼 牟俸 夏壎 高明 楊繼宗 Volume 159 Biographies 47: Xiong Gai, Chen Yi, Li Yi, Chen Tai, Li Tang, Jia Quan, Wang Yu, Cui Gong, Liu Zi, Li Kan, Yuan Jie, Peng Yi, Mou Feng, Xia Xun, Gao Ming, Yang Jizong

Click on any word to see more details.

〈()〉〈()〉〈()〉〈()〉〈()〉〈()〉高明

字元豐城永樂進士御史十六廣西按察使使靖江不可:「吾等方面戒嚴而已。」果然久之調廣東

洪熙元年正月使參政巡視浙江治水江南農務不恤成祖不事仁宗監國御史刑部八月有司不得土豪任職宣宗大理寺巡撫浙江巡撫自此

西短長不法海鹽御史八百於是奸宄以便贖罪戶部專擅用法奸民宣德御史擾民使御史所得由是明年七月獎勵自信江南造紙

御史南院御史兼署刑部十月

巡視江南威名聲稱

海鹽起家禮部郎中運使四川參政巡撫奉命錦衣指揮御史太監巡視先後西遷都御史同日刑部侍郎

吳縣永樂十年進士御史湖廣使歷山浙江

英宗即位三月御史都督同知鎮守陜西北方饑民道出大名正統改元陜西用兵物料明年五月勞績獎勵寧夏軍民便宜廢置所部荒政遍行由是儲蓄一更調遼東復出滿當代仍舊倉儲充溢十年百年陳腐可惜官軍不復

御史鎮守如故蠲租其余瓦剌也先遣人都督平章甘肅行省名號靖遠巡視甘肅寧夏便宜處置頻仍軍民二十四

流民嘯聚河南湖廣陜西三司撫恤當事者不以為意相繼有司怠忽成化

英宗景帝監國大臣於是伏誅也先御史

景泰陜西軍民,「。」復命先後余年父母遮道歡迎數百不絕軍民前後

太子太保威嚴御史寬恕明年致仕太保天順刑部

涿永樂薦舉戶部宣宗護衛尚書張本:「往歲未必不知合謀。」既而遣使護衛尋出九江

英宗即位巡撫御史大同御史巡撫有所建置明年大同東西羅文甘肅合擊:「四裔自古有方殘部何必萬一乘虛少有無窮。」

參政淫亂鎮守戶部自陳切責停俸自負正統二月居官

上元永樂進士御史正統用兵便宜雲南御史

光澤鄉試第一安慶

正統御史貴州官軍鄉導失利山西百官不能祿養廉然後不行:「災異御史給事中糾彈大臣而後考核。」於是御史吏部尚書復出山東操行搏擊

四川按察使鎮守御史十二八月參議武職輿刑部大理

景帝監國紫荊也先關門不守景帝關隘景泰元年大理守備白羊四月都督同知劉安寧遠涿諸城御史軍務巡撫保定河道淮安八十決口萬人數月

天順改元巡撫廣東使四川威名巡撫御史總督漕運巡撫成化

縉雲宣德進士刑部尚書魏源辯論是非譴訶不為員外平反郎中景帝嗣位本部侍郎未幾巡撫廣西提督軍務所部以次討平正己行政

景泰思明知府黃老使父子參政使其事父子遣使京師上書太子大喜都督同知太子土司》。不得郁郁謝病

泰和宣德進士永興有司刑部員外尚書不能巡撫狎妓大臣

正統十三郎中廣西參政使父子使千金精兵許諾未幾以上都督同知父子出獄而已河南御史清軍利得南陽眾議驅逐人情巡撫

天順山東使奸民使者:「墾荒永不奈何?」使者成化河南開封貧民賴以刑部侍郎巡視浙江考察官吏百余久之謝病

操行生計蕭然絕跡公府鄉人以為

永樂進士宣德給事中

英宗踐阼肆赦復命南京滿大理知府有勞雲南參政知府正統十二使軍民數萬參贊軍務侍郎<>,食鹽景泰不能景泰滿軍民

天順政績卓異戶部尚書:「未見。」帝命以為御史巡撫山東河南山東還清御史河南成化御史遼東淮安知事請罪未幾

雲南行為一時比為巡撫清靜

日記萬言巡撫侍郎正統進士南京戶部滿郎中吏部撫州知府為政不可大治

天順元年頃之山東使撫恤所屬饑民明年御史巡撫都督家人芻糧御史切責大同從子大同不行郎中不能戶部尚書遭喪大理不許

盛名大理平反

克讓廣宗正統元年進士戶部倉儲萊州知府內地遼東破家三十約計軍餉八百也先京師民兵臨清

景泰超遷湖廣使供給公安監利流民下令否則江西使官吏五十巡撫獲罪輕重十年定例

天順不法護衛御史巡撫耆老都督大治吳淞昆山界口至上白鶴自白嘉定莊家四千二百」。輕重不勝煩擾

吏部侍郎簿」,即位致仕成化尚書人居不出以時鄉人因此得罪急言五月母喪南京吏部不識十一參贊機務致仕太子

萬安正統十年進士御史遼東景帝即位以定人心期滿當代畿輔州城山東按察使

天順吏部天下卓異按察使使明年御史巡撫江南財賦立法斟酌稱便成化元年江北饑民全活民間官田富戶南京傾圮上元江寧農民鰣魚額外江陰民戶六合江浦

南京刑部尚書致仕

為人長者

文昌正統十三進士御史出巡福建天順知府晉江蘇州奸民沙河大水不待二十浙江參政御史巡撫丹陽冗費以為便兼理兩浙考察屬吏不識七十

東安正統進士給事中景帝監國將才戰車三事也先京師城外持久父母容城悲泣乞假冒險景泰死事避難偷生嚴譴尚書

再遷給事中天下學校戶部尚書從子重典嚴禁不得有司同罪給事中大臣東宮御史不可詹事府

天順元年太常太仆明年山西巡撫御史:「無異生長其間未有南人西北風寒股栗潛逃南北本土人情便。」不能除名考察屬吏使以下六十:「不堪任事退。」不許風紀墨者母喪軍民不得不出家居余年

好學安貧歿不能弘治祭酒御史高明行事耳目不行知府德仁河東運使

湖廣寧遠正統進士行人廣西使藤縣成化大臣山東使禮部侍郎