Chinese Notes
Chinese Notes

Back to collection

History of Ming 《明史》

卷一百六十 列傳第四十八 王彰 魏源 金濂 石璞 羅通 羅綺 張瑄 張鵬 李裕 Volume 160 Biographies 48: Wang Zhang, Wei Yuan, Jin Lian, Shi Pu, Luo Tong, Luo Qi, Zhang Xuan, Zhang Peng, Li Yu


 洪武二十使山東給事山西參政

 永樂禮部侍郎父喪戶部陝西奉使西嶽新安子女蠲除御史

 陝西肅州御史指揮御史枉法文獻指揮十一八十歸省冠服金幣:「君子居官居家不肖。」御史

 十九二十六巡撫天下給事河南大臣鄉土而已河南水災流亡百餘流民全活仁宗即位開封指揮

 宣德元年五月良鄉南京巡撫軍民切責:「相距千里使往來小民使御史大臣如此君臣同體有所。」關隘二月將士帝命兵部三月御史給事中點明年四月

 自持用法以為不能御史

 建昌縣永樂進士監察御史松江知府浙東瀕海陝西西安:「一千九十十年。」涼州遭喪洪熙元年浙江按察使

 宣德刑部侍郎河南轉徙有為使侍郎丁憂使倉廩雜役流民大豐刑部侍郎明年盤山江西其後官軍四川

 英宗即位尚書正統五月大同便宜行事萬全指揮杜衡廣西明年大同帝命左右肅然朔州險要威遠開平龍門火器權貴避役大軍請召巡撫御史兵部侍郎鎮守朝廷山西河南於是言官大臣御史有勞不問御史智相

 疑獄推行天下不當侍郎以上罪狀內亂三司詔獄刑部陝西深刻郎中四事施行朔望致仕

 山陽永樂十六進士御史宣德廣東江西浙江按察司御史洪武故事遣使清濁陝西使

 正統元年上書寧夏漢中鎮守指揮使御史贊寧軍務有心籌畫西寧夏沙洲七星石灰一千三百富民以上邊地不及御史明年御史

 刑部尚書經筵十一安鄉祿戶部言官戶部尚書御史侍郎御史

 福建御史十三十一月大發將軍參軍御史九龍官軍精兵英宗景帝不問太子賓客戶部尚書太子太保

 四方便宜十六得無未幾也先遣使往來堅意即位景泰天下二月學士以為無有給事天下:「詔書減免?」於是給事御史失信御史力爭工部吏部尚書理財不可戶部上疏骸骨東宮追封

 剛果暴怒刑部戶部

 臨漳永樂國學御史

 正統歷任江西按察使使疑獄歸寧婿:「。」行刑童子道士:「?」童子二道江西數年風紀整肅使者

 山西使明年朝廷用物買辦

 工部尚書不能十三致仕尚書明年留作軍事巡撫逗遛御史

 景帝嗣位論功大理寺天下義勇大同軍餉提督軍務退太子太保

 決口徐州決口內官御史引水運河水勢:「京師盜賊糧餉』。山東河南多事不及邊患守軍夜行艱苦邊疆士氣。」

 兵部尚書協理明年湖廣總督軍務天順元年致仕論功南京御史不能任事錦衣衛指揮

 永樂山東使正統工部侍郎吳中尚書歸家十五

 吉水永樂十年進士御史四川指揮御史交通殿偕同時政交阯知州

 宣德元年戰敗傳檄指揮堅守殺傷:「。」固守大罵不可大獎戶部員外軍餉:「開平騎士軍民舊例五分。」

 正統兵部郎中尚書甘肅疏通廣西調東莞文武吏部不可

 景帝兵部員外郎中即位御史也先京師天大汲水不得追擊

 景泰元年參軍:「報警徵調朝廷向者門外幾何六千何況塞外韓信自行寒微將士軍事性命爵祿不能。」:「誤事門外官軍升級武清九千八百陣亡三千而已所得以為韓信專治。」通志不得從前給事不宜兼職

 軍民戍守徭役終身封爵也先伯顏帖木兒:「山川形勢使使使所知考驗。」

 告急同知提督軍務退懷來以邊六月山西大臣重臣雁門關大同國家臣子直通

 軍務東宮改建太子:「使萬餘後來中國之一。」不堪御史軍務

 大言自陳世襲武職給事帝釋天順自陳其二致仕成化

 宣德進士英宗即位御史直隸福建

 正統贊寧軍務當代軍民鎮守御史大理指揮十一四月不法宦官」,激怒錦衣衛指揮同知謫戍遼東景帝訴冤尚書使瓦剌

 刑部侍郎明年二月雲南四川鎮守茂林不能三百五十威名

 天順御史祿御史御史使廣東參政明年二月鄉人同知天子宦官香木微笑:「朝廷。」百官家屬戍邊婦女沒入浣衣資產

 先後四川公正宣德進士正統給事奉命流民景泰給事四川鎮守大臣大理建昌政績山東奉命載道盡心盜賊大臣彈劾御史出身知府不得知府英宗偕同復辟追念遣使其一廣西按察使

 江浦正統進士刑部主事郎中

 景泰吉安知府父老不許上官

 廣東使廣西文章陽山周公新興成化銀幣預備六十二陂塘四千六百廣州新會城垣十二惟恐使滿軍民相率巡撫

 御史巡撫福建三等福安解散河南議事流民十八事黃河王府祿榆林榆林便

 南京刑部侍郎尚書二十給事御史致仕景泰進士御史上疏:「利事人臣交錯殿有餘陛下富有四海一切。」四事採用大同:「軍士醫藥義塚蒙恩。」

 天順元年吉祥得罪詔獄御史遼東赦免復原福建按察使

 成化御史巡撫廣西巡撫南京漕運巡撫御史巡撫寧夏兵部侍郎

 十八年代為兵尚書宦官往來巡官不可南北御史不可故事鎮守大同直言小王大舉:「大同士馬營造精力何以威厲。」太子

 御史剛直氣節盛名中外安靜萬安專營而已不能有所二十一僚屬:「武職八百四方鎮守守備內官非正統。」兵部珍寶大臣力求弘治

 豐城景泰進士御史天順陝西核實從父御史僚屬

 山東按察使二百餘年殆盡山賊七十遂平

 成化陝西使順天府御史總督漕運巡撫江北以便淮安西湖郎中預備歲入施行

 十九年代御史西廠綱紀御史有</