Chinese Notes
Chinese Notes

Back to collection

History of Ming 《明史》

卷一百六十四 列傳第五十二 鄒緝 弋謙 黃澤 范濟 聊讓 左鼎 曹凱 劉煒 單宇 張昭 高瑤 Volume 164 Biographies 52: Zou Ji, Yi Qian, Huang Ze, Fan Ji, Liao Rang, Zuo Ding, Cao Kai, Liu Wei, Dan Yu, Zhang Zhao, Gao Yao

〈()〉〈()〉〈()〉〈()〉〈()〉〈()〉〈()〉〈(楊浩)〉〈()〉〈()〉

吉水洪武中舉星子建文助教成祖即位翰林東宮國子監永樂十九殿直言上疏

陛下肇建北京二十調度冗官蠶食耗費工作百萬不得躬親力作征求以為官吏一日買辦顏料土產相率六千留難往復展轉萬貫不足其後買辦工匠牟利不顧

京師天下根本人民京師京師天下營建以來工匠小人假托威勢驅迫號令孤兒寡婦哭泣倉皇暴露遷移不得及其未及陛下不知人民

貪官汙吏遍布內外剝削骨髓朝廷養活苛求無限惟恐不及自守得罪是以使者行貨交易小民幾何內外上下誅求如此

山東河南山西陜西樹皮草根顛踣道路京師聚集萬餘百餘無用

軍士朝廷使驕傲往來還原規避

朝廷天下織錦鑄錢內官千萬不能一二牧養騷擾及至死傷貧困妻子

漠北居室同類不知來者王化來朝之後本國不必後日子孫

宮觀古人淫祀無益有益民心天意由於

奉天殿所以群臣號令所謂非常恩澤改革天下窮困不能上天生生單丁因而獲罪遣戍實有大赦湔洗蠲除一切百官祿薦舉官吏蠹政罷黜人心歡悅和氣所以保安國家千萬無窮大於

國家久長天命人心天命人心去留今天如此不宜還都南京謁陵災變保養聖躬休息無為小人復有陛下殿定都天下火災直言時政大臣於是發怒謂言嚴禁御史給事交阯主事得無庶子明年九月

居官宣德翰林父母吏部:「沙漠北京左右陳說正道。」

永樂十三進士知交清州池州建德知交浙江雲南按察使

代州永樂進士監察御史江西知縣

仁宗東宮骨鯁嗣位大理直陳時政言官政事洪武誅求五事尚書吳中侍郎大理御史御史:「大體陛下。」從容:「陛下直言不當觸怒四方朝覲如此陛下不能直言。」:「不能迎合。」

未幾:「朝臣。」:「不足。」:「即位以來臣民數百未嘗欣然不當譴訶群臣大理實事群臣迎合章奏諸法是以陰陽可言退默默何以一時不能未嘗群臣以前國家利弊政令直言。」四川御史

宣德交阯交阯正統土木之變布衣十三專任負重景泰未幾仁宗寬大直言得無西域

全州洪武永樂給事使西域仁宗上疏:「西域使商人假托無賴小人貢物京師優厚失業使貨物百餘丁男不足婦女陜西哈密國王遣使使得驛馬西域甘肅軍士梧桐之類無益一切來者。」尚書:「奉使西西。」交阯使

永樂十年進士河南參政南陽流民使北京調湖廣仁宗即位時政

上疏練兵貢獻賞罰冗官:「不知不知是以使所以防患涓涓江河一切疏遠使用彰彰。」成祖宦官不能其後內書中人通書文義

宣德浙江使平陽麗水嘆息:「。」政績暴怒運使御史滿出行白金三千正統金華戶口洪武弓箭減免罷官

永樂十六進士雙流

令親資格必得歲月使盡不知民心調差遣不一小事連累朝夕往來道路不暇吏部京官上司差遣歲月責成裁減因循政令無常不知今後任事不得

科舉所以名實而已秋闈取士一二多端過半會試實行忠信學業浮薄國家真才

祿祿國朝祿京官方面俸祿其餘大小不過不足數人道路往來利行戶部天下官俸內外廉潔

所有常賦復有諸事朝廷不過無賴壟斷貨物折耗急務

其二

宣德吏部文學六十八進士辦事給事

進士洪武文學知府謫戍即位八十詣闕

其一元統中統公私至元中統通用民間中統至元一貫共計官吏若干天下若干周流通行太祖皇帝寶鈔一貫白金迄今五十餘年所致陛下因時變通重造寶鈔一準洪武使增損國家權衡偽造流通

其二朔州大同開平大寧京師門戶防禦修治城堡烽火堅壁使所得窮追深入大要

其三在於官吏人民充軍白面書生有力貧弱器械糗糧望風股栗訓練庶幾

其四二三有力交結調州縣迫脅誅求死亡所得財物官吏朦朧不得軍士都督兵部按察司州縣籍貫姓名差人騷擾

洪武軍士三分善策調度荒蕪燒炭雜役兵力農業墾荒賞罰便於

學校風化人材明體適用文藝而已洪武教養人材彬彬可觀邇來委靡立志方正公卿學官民間子弟性行為生國學砥礪使成材然後天下國家

凶器聖人不得已漢高祖平城復仇唐太宗突厥便橋報怨武功洪武初年沙漠東勝大同山西練兵政教興學頑民數年伯顏帖木兒相繼擒獲遠略太祖黷武棄捐不毛之地休養竭力盡心庠序邊塞閭里呻吟遠人萬年

在乎得人國家因時損益不及知縣而已縣官洪武不理叢生詐偽不能書寫影射賄賂所致內外官吏洪武天下

尚書以為文辭不足:「學識。」:「進士戍邊。」:「。」:「年老。」:「國家用人老成不宜。」儒學

蘭州儀衛好學時務景帝嗣位蒙蔽上書景泰元年六月詣闕

土木異端汙吏縱橫御史上下蒙蔽民生陛下新政敵國西破膽司馬光相位今文大臣威名使樞要才能布滿朝廷也先

大臣君子小人近日地震見天陛下總攬使不得小人不得居位陰陽天下田獵宮室陛下涵養賢士大夫宦官奢靡

所以所以陛下直言國家利弊休戚臣下顧忌子曰:「臨難。」陛下審察

進士知縣景泰上書

蒙塵千古非常使隱忍姑息求和陛下人心賢良儲蓄將士問罪使大漠闌入百年不然西北東南不能一日安枕國大一時軍旅農工商販親戚鄉里非分汙吏退去職何以天下統一至大不得已舉措如此是以不行

雲南鹽課緣事也先廣寧劉安上疏:「今日不可使無備自大使乘機邊城欲求其一大事在位專權鯁直君子小人章奏