Chinese Notes
Chinese Notes

Back to collection

History of Ming 《明史》

卷一百六十七 列傳第五十五 曹鼐 鄺埜 王佐 孫祥 袁彬 Volume 167 Biographies 55: Cao Nai, Kuang Ye, Wang Zuo, Sun Xiang, Yuan Bin

〈()〉〈()〉〈()〉〈()〉

繼母宣德代州工匠京師順天鄉試明年進士一甲第一禮部進士禮部翰林修撰

正統元年經筵。《實錄為人通達政體歿以為翰林學士十年吏部侍郎學士

十四七月也先朝臣至大士卒全軍班師不許諸軍大將聽命尚書不得天監德清天象示警輿:「天命。」:「臣子不足主上天下安危?」定襄:「紫荊四十紫荊。」

八月辛酉土木不及瓦剌明日遣使突圍不得景帝吏部尚書大學士大理評事英宗太傅進士給事

江寧永樂十三進士舍人大理評事實錄修撰博學詩文學士正統十四三月蒙難歿景帝學士曾孫進士嘉靖南京御史

宜章永樂進士監察御史成祖北京南京大獄一二:「。」遼東戍守百余營造北京病者

十六群聚陜西按察使以便調妄言宣德關中天府

正統元年進兵侍郎明年尚書督軍邊陲中外謀略武士使山東民間賠償

十年尚書舊例以下當代京師終身不得以為便瓦剌也先上方增大智謀大臣巡視西北休息緩急不能

也先可否上疏:「也先一邊陛下宗廟社稷奈何自重。」回鑾戶部尚書懷來就醫:「至尊在行便?」車駕入關殿申請:「!」:「社稷生靈?」左右明日六十五

為人父子句容教官鄉試考官:「考官何以防閑?」寄父:「洗冤使。」受教景泰為主成化

海豐永樂中舉卒業太學給事凝重

宣德戶部侍郎臨清德州積弊巡視平江十二萬人艱苦南方轉運東南受命通州直沽河道事宜

英宗河南收納甘肅軍餉正統元年鹽課提督京師通州

尚書得罪尚書十一安鄉兄弟祿獲釋軍旅耗費府庫空虛從容調劑戶部赫赫寬厚政務糾紛未嘗人稱君子

土木之變死難戶部主事成化

豐城永樂進士太常博士三部員外刑部郎中正統刑部侍郎四川江淮山東河南無能歿刑部尚書大理評事

昆山十八湯藥永樂中舉為兵給事不法世子勁直正統給事工部侍郎歿工部尚書大理評事

南城永樂末年進士監察御史期滿父老宣德十年陜西按察使威望正統十年御史回鑾專屬大將大同同行:「脫去。」:「輿。」御史大理評事

英宗文武百官六師土木相大不可英國諸侯其余姓氏給事御史程式景帝大臣給事御史以下一時

進士工科給事歿使瑞安舍人太常歿太常溧陽上元太常歿太常進士給事浙江平陽進士工科給事建白安福字元曲江進士御史三萬蠲租巡視兩浙水災懷遠進士御史貴州國學祭酒進士四川御史太和進士御史莆田御史字源天臺進士兵部車駕郎中婺源程式熟人進士官員外郎字元桐廬進士兵部職方主事郎中慷慨許諾:「奈何?」:「臣子!」尚書:「班師。」不能進士刑部主事進士行人進士行人妻子報國翰林:「。」御史郎中員外舍人大理寺夏官

大同正統十年進士給事御史守備紫荊也先指揮戰死堅守也先夾攻言官退戰地詣闕成化大理寺評事

上虞永樂十六進士南京刑部主事廣西參政正統使守備白羊土木與其受事也先山口大風人馬不可厲聲大理評事

江西新昌正統校尉土木之變也先左右也先大同京師上下溪澗危險擁護不少土城皇太后景帝群臣沙漠轉徙而已周旋患難未嘗違忤

蒙古人其父也先及其部下使也先有所轉達獨居

也先也先:「中朝遣使皇帝。」:「中朝遣使往返。」:「。」也先西寧夏南京:「陛下不能奈何?」帝力也先而後也先一日支解左右手漠北骨肉

景帝天順復辟指揮同知內閣娶妻外戚顯宗賜予優渥患難時事十二月指揮使指揮江西請罪:「主使。」坐失解職指揮

朝野欲法:「。」調南京錦衣衛》。

二月英宗得罪貶官復原未幾充軍成化指揮同知指揮使錦衣衛權勢任職行事安靜

十三前軍世襲

賜姓指揮使奉使嗣位塞外侍衛

知事英宗至大萬全精兵萬人車駕入關六師上書景帝:「珍羞沙漠珍羞宮室臣子何以不惜問安塞外臣子。」禮部

土木深入積弱六師輿大臣百官不能不出不能使枕藉疆場無益倉皇偷生


Chinese text: This work was published before January 1, 1923, and is in the
public domain worldwide because the author died at least 100 years ago.

Glossary and Other Vocabulary