Chinese Notes
Chinese Notes

Back to collection

History of Ming 《明史》

卷一百六十九 列傳第五十七 高穀 胡濙 王直 Volume 169 Biographies 57: Gao Gu, Hu Ying, Wang Zhi揚州興化永樂十三進士舍人仁宗即位翰林英宗即位經筵正統十年講學工部侍郎內閣

景泰尚書翰林學士英宗奉迎投書唐肅宗故事:「知禮!」:「復議使朝野同心。」御史不可言官:「。」懇請

大學士太子太傅鳳陽貧民殿大學士內閣言論齟齬不許給事考官帝命禮部試卷無私:「貴胄不可不安因此考官?」文子中式

英宗謝病英宗長者:「在內左右。」

杜門賓客景泰天順天順正月七十

儉素而已成化太保文義

字源武進發白彌月建文進士給事永樂元年給事

仙人邋遢天下州郡建文帝安在在外十四母喪不許禮部侍郎十七出巡江浙二十一傳言建文帝內臣鄭和下西洋

皇太子南京漢王太子南京七事

仁宗即位禮部侍郎北京便南北轉運太子賓客南京國子祭酒

即位禮部侍郎明年來朝禮部尚書漢王明年長安門外生辰戶部不足蠲租不少:「海內人力。」英宗即位上供法王以下五百正統山西物料上疏詔旨營求差遣因而禮部未幾七十致仕不許英宗群臣:「陵寢子孫。」侍郎中外

景帝即位太子太傅使也先蒙塵服食禮部奉迎禮部龍虎法駕土城安定東安北門南面皇帝百官朝見南城大內傳旨安定法駕給事太上皇禮部。」:「陛下親親。」:「太上皇。」群臣大學士奉迎唐肅宗故事御史給事中葉股肱大臣不宜:「肅宗典禮今日仿陛下安定門外大臣龍虎。」:「。」南城明年正旦群臣延安不許萬壽百官延安不許正月太子太子太師不肯使興安:「驚悸。」

英宗白金其一六朝六十中外七十皓白」。八十九太保

節儉寬厚喜怒形於色禮部祥瑞署名性善南城妖術天文道士陰陽兵法使

洪武十五應詔五百第一廣東雷州巡官戶部主事父喪不時謫居安慶建文瓊州崖州不時數年流民

力學永樂進士王英二十八讀書內閣修撰仁宗學士

正統,《實錄禮部侍郎學士尚書正月吏部尚書十一戶部侍郎郎中侍郎三法司

也先直率:「國家謹嚴謀臣猛將隨處充滿是以猖獗陛下封疆號令堅壁不必六師退青草士馬以為不可。」留守土木大臣太后皇子皇太子攝政即位反側倉卒朝臣為首不如雍容而已太子太保

景泰元年也先使使禮部未決直率群臣:「太上皇至於蒙塵陛下天下群臣同心也先輿陛下遣使太上皇祖宗陛下太上皇天下陛下天倫古今盛事。」:「前後使者不得要領遣使來犯京師豈不蒼生。」瓦剌使以為於是殿大臣言官:「遣使後悔。」群臣退太監興安匍匐:「遣使文天祥?」大言:「天子使祿!」聲色語塞遣使

瓦剌可汗脫脫也先使先後使者:「中國關外十四使必得大臣同行。」

也先使也先寧陽上疏遣使不許上疏:「實語情事所需衣物資斧奉迎車駕也先脫脫使使也先使迎請遣使。」不許

也先而已:「使臣民遣使不然為兵京師不得。」群臣使:「。」御史上疏:「萬一兵力。」奉上

也先遣使使:「瘡痍遣使虛實開導。」不許也先使群臣不許上疏:「陛下銳意有為使命難保沿邊發兵陛下總督禮貌賞罰其後可言。」」。

明年正月太子思明知府以為禮部文武九十一署名皇太子太子太師金幣:「何等大事。」景帝大臣皇太子大學士郎中:「不及。」乞休

為人方面嚴重翰林二十余年稽古代言編纂王英齊名人稱」,」,西」。吏部薦舉方面專屬吏部委任御史所屬得人博士考績文選不可:「自我。」朝廷尚書尚書尚書十四日益常朝

家居歌唱諸子:「西不得共事使復辟不免遼陽!」天順八十四太保

翰林檢討曾孫

寬厚大臣之間國勢人心觀望執政任事侃侃遣使俯仰始終可謂老成


Chinese text: This work was published before January 1, 1923, and is in the
public domain worldwide because the author died at least 100 years ago.

Glossary and Other Vocabulary