Back to collection

History of Ming 《明史》

卷一百七十七 列傳第六十五 王翱 年富 王竑 李秉 姚夔 王復 林聰 葉盛 Volume 177 Biographies 65: Wang Ao, Nian Fu, Wang Hong, Li Bing, Yao Kui, Wang Fu, Lin Cong, Ye Cheng鹽山永樂十三會試貢士定都北京上第大喜大理寺行人

宣德元年御史官吏不問贖罪不得四川都督成都相去八百不能便宜五事軍糧起運官軍百姓劫掠州縣土司社學八千往返北京

英宗即位文武大臣鎮守御史都督鎮江西正統指揮國師其弟聚眾都督李安御史遣人其弟國師遂平年代陜西軍民不能

提督遼東軍務將士力戰左右惶恐叩頭躬行山海關開原城垣使烽燧相接將士鰥寡軍民以邊軍餉立法余年牛羊十萬用以

滿御史指揮戍卒一家:「。」{}感激遼東三百

十二百余四千六百御史十四廣平脫脫大舉廣寧閱兵不可:「。」退半載

景泰太子太保任事大臣督軍兩廣總督明年吏部尚書言官

天順致仕乞休力爭人相用人以是

便殿先生八十令郎:「聖諭可信。」吏部主事江西參議主事大聲詔獄

太子成化元年太子太保朝參致仕八十太保

謝絕公余宿歲時朔望未嘗侍郎惟恐不當使:「吏部恩怨。」儉素景帝鹽山太學使應舉:「。」婿夫人:「京師反手往來!」夫人夫人不得調遼東同事明珠:「。」不得已從子御史夫人:「我家!」金幣:「大臣他人?」奔喪終身:「王公。」賢良方正山林隱逸一二英宗:「人文不及南人質直雄偉緩急得力。」晚年御史不無子孫錦衣

懷遠會試嚴重宣德給事糾正違失大體任重其事御史死罪十七

英宗嗣位:「永樂納降官爵選民子弟死亡殘疾二十五調軍民免稅道者。」施行

陜西參政總理陜西<>九百永樂五十官吏祿以邊減削四十頃者十二都督王禎以為過重定額會計軍餉:「百八十九七十其間三分乃至百八鎮守請益。」士馬浩繁軍民因緣遠近出入宿弊果敢有為權勢關中執法以是陜西文武留任

滿河南使復有帝命河南流民二十巡撫土木邊境後期

景泰御史巡撫大同提督軍務尤甚一意州縣太原大同武清武安武進家人按治家人大同專擅襄垣王府教授山西參政威名天下側目相與當事力保:「。」

:「鎮守內官。」不行:「皇帝定制軍官充軍立功不足法官。」如故不得領軍英國邊境耕種還軍

天順元年巡撫以前詔獄:「不得。」:「聖諭。」問事致仕

明年南京兵部侍郎戶部巡撫山東御史巡撫如故官吏威名

戶部尚書左右:「戶部不可所以。」躬親會計不能事關利害僚屬不敢:「署名。」大理

陜西非人參政西安知府吏部尚書:「非有。」骸骨

始終不渝英宗:「戶部不易。」:「吏部不可。」屬吏不可不行

江夏河州正統進士十一給事豪邁負氣正色

英宗群臣使待命伏地錦衣指揮厲聲憤怒:「!」群臣使:「內官諸法。」血漬天下以是深重言官甚至

帝位也先京師守禦京城御史福壽退指揮鎮守士馬壁壘

景泰元年四月浙江鎮守李德:「非有內官擁護不宜。」:「蒙塵陛下群臣是以文武宿軍士憤激不暇顧忌春秋大義使輿播遷安危未可知以為不足。」:「所以忠義已知介意。」八月都督漕運通州徐州運河明年不得順子諫官:「人事忠臣。」巡撫鹽課

正月:「自修無益民心愛民邦本陛下近親講道君子退小人回天。」直言

鳳陽淮安徐州大水相望上疏不待山東河南不能徐州有余不可:「然後。」威名不得已專擅三月死罪以下入粟。」侍郎便宜巡行不足沿淮上大小全活百八十五富民二十五五十五七千四千五千五百六百病者死者子女大作:「御史。」尚書大學士十月御史濟寧尚書三萬五千奉使

明年二月:「比年饑饉薦臻人民淮河冰凍四十僵死妻子劫奪衣食流離載途陛下端居大臣安處廊廟使目擊未有不為流涕陛下嗣位以來不敬愛民未盡仁愛實惠上供刑罰冤獄法制奉行賦稅牽制足以陛下天命祖宗倫理恩義逸樂異端賞罰聚斂貢獻罷工其實如是災變。」內外

玉山自稱妖術惑眾捕獲先後便

英宗復辟巡撫浙江參政除名江夏宮中倫理恩義感悟

天順莊浪都督兵部侍郎軍務明年正月擊退明年歡呼數百不絕

即位給事御史巡撫大用尚書大學士:「古人不能輿論?」為兵尚書御史朝野

兩廣總督得罪:「天子錄用不當?」上進事宜私人禁軍於是給事御史十二軍士八十

兵部清理大臣修撰給事舉例憤然:「?」退方向請益九月致仕尚書謝病四月未竟中外百十

。」。」杜門謝客鄉人日出談笑:「大臣自愛?」:「所謂大臣異鄉。」居家二十弘治元年十二月七十五正德太子

少孤力學正統元年進士延平推官良民使知名御史御史經歷戶部主事鹽課數百

景帝郎中景泰侍郎御史軍務軍民朝廷五千不及使者往來宦官鎮守上邊:「父母兄弟一體。」億萬充裕

巡撫提督軍務盡心嫌怨指揮楊文都督內官田獵官紀言官御史給事邊民招徠土木推行無依資遣還鄉百十楊俊:「塞外牧地掩殺。」成丁不可:「。」專擅以為

天順巡撫江南江南巡撫官田知府違例關稅內官淮安

御史巡撫大臣巡撫大同指揮詔書操練不勝