Chinese Notes
Chinese Notes

Back to collection

History of Ming 《明史》

卷一百八十三 列傳第七十一 何喬新 彭韶 周經 耿裕 倪岳 閔珪 戴珊 Volume 183 Biographies 71: He Qiaoxin, Peng Shao, Zhou Jing, Geng Yu, Ni Yue, Min Gui, Dai Shan江西廣昌

永樂十六進士御史山東四川知府祿調宣德溫州刑部侍郎鹽課正統不當尚書:「彈丸不足大兵雲南三司遠人朝廷調。」於是西南騷動景帝即位吏部侍郎尚書東宮太子太保災異給事庶子周旋御史內臣太監興安釋文致仕英宗加官景泰詔書天下」,逮捕自縊

景泰進士南京禮部主事奔喪侍郎受業兄弟諸子巡撫比對簿不問刑部主事廣東郎中錦衣衛犯法不少指揮有所使所得

成化福建使所屬壽寧聚眾殺人出入兵甲二十福清作亂捕殺福安寧德破產以為興化洪武清流歸化御史歸化河南按察使故事:「?」明年御史招撫流民南陽自助流民山谷湖廣使荊州徭役貧富列為便

十六御史巡撫山西邊地軍民伐木:「求生。」伏兵御史戶口天下半載以上刑部侍郎山西人相三十萬人十四萬戶會安宣撫使使巡撫安置

嗣位萬安南京刑部尚書沿江蘆洲不平一日:「常用胡為?」默然刑部尚書為首弘治:「舊制逮捕精微批文所在官司不合舊制。」大獄京城大水刑獄不行大理御史郎中鄉人詔獄致仕

政工使西金幣:「。」:「他人不可。」福建鎮守三司不得家居遣使良材

新年十一修撰周旋續編》。問曰:「書法何如》?」:「死節包拯未有。」大驚三萬著述氣節學問而已

江西御史:「始終中間勒令致仕進退可惜任用慰勞進退。」不許中外十五七十六

江西巡撫吏部致仕給事忠言:「政事莫不御史退杜門人事士大夫莫不退歐陽修朱熹私情萬世公論。」正德十一廣昌知縣以為太子太保明年

五世刑部侍郎

莆田天順元年進士刑部主事員外成化御史詔獄給事郎中

指揮太后武強武邑不及御史等周上疏:「真定祖宗即為功臣尺寸不忍小民衣食奉使。」方命詔獄言官爭論一時」。

四川使二十一定遠一家十二以為疑獄按察使境內王府內官公私雲南鎮守太監道路

十四廣東使奉使鎮守需求不勝先後最後廣東故鄉禽鳥花木調貴州

二十御史巡撫明年正月:「彗星歲暮正旦天道正旦天心仁愛陛下善終陛下嗣位用人年以來貴妃內臣犯法一切四方鎮守珍異小民監寺輿用人陛下天下幸甚。」大理巡撫順天永平大興昌平徭役鎮守

即位刑部侍郎嘉興府城太湖巡視御史整理侍郎商人宿弘治明年吏部尚書人才彗星宦官不可不能

刑部尚書安遠十一:「唐宣宗京兆奉詔守法。」御史祿內官王明殺人遣戍數萬冒充勇士徭役不支流亡而已

正色無私三大大學士不能乞休明年南京地震御史明年六十六惠安太子

正德不行

刑部尚書天順進士檢討成化東宮》,太子起立以為不可

太常弘治禮部侍郎尼寺奉祀太后獅子甘肅假道滿廣東倡議吏部侍郎經歷祿皇后婿尚書傳旨祿參議承旨奉詔不能靈壽李廣戶部不得九卿:「外戚帑藏預備洪武考績洪熙以前宣德以後數年災荒四方顏料急務。」

文武大臣災異時政密令尚書:「吏部。」:「經手。」

明年戶部尚書戶部不可不如祖宗四方蠲除

東宮詔獄:「太祖太宗定制開墾奸人土田奸人小民以為。」巡撫七十於是外戚經疏切責衡陽縣不可四方王府不得兩浙鹽課:「不宜祖宗取用江南兩浙例外工匠不足公家所為未必陛下。」以為其後五千

監督內官成化末年裁減十一上疏力爭:「祖宗一旦有漏妄言。」

河南退二十不宜前後所及三百不許肅寧四百壽寧家人巡撫不許王府三分二分侍郎太監:「遣使煩擾太祖劉基青田使鄉里子孫世世皇后世世戴德使小民。」不可:「東宮親王不宜天下陛下外戚。」

大同戰馬:「祖訓六部兵部戶部祖訓。」給事金錢:「土木天下。」內官傳旨三萬

方正好強宦官太監李廣朝臣簿籍大怒交通上疏:「李廣闌入蒙恩不問忍痛夫人李廣進言左右陛下交結簿籍姓名家人交結斬首市曹以為無恥洗雪展布四體聖明溝壑。」十三自陳乞休太子太保中外八十

武宗即位言官南京戶部尚書繼母正德婿兵部尚書禮部尚書不許受事數月謝病三月七十一太保

進士浙江參政

刑部尚書景泰進士給事工科天順御史檢討判官父喪定州

成化檢討祭酒年幼肄業諸侯言行吏部左右侍郎尚書尚書大學士萬安同鄉使調侍郎南京言官:「寬裕?」因而調南京禮部嗣位南京兵部

弘治禮部尚書公私侈靡耗費災異時事申理言官先後大要歸於節儉給事祿供應巡視祿御史{大淵}不足南京守備殿供品不可本土十五其後京師招引復興言官以為百八十二禮部侍郎請罪

獅子甘肅鎮守太監圖形御史使京師:「朝貢可汗興兵陛下使倔強天朝獅子野獸珍異。」使

吏部尚書太子太保以內:「文官推舉不信不可。」給事

為人數年愛憎淡泊家業父子正月六十七太保

上元奉命北嶽入室以為終南禮部尚書

天順進士編修成化學士東宮二十二禮部侍郎經筵弘治侍郎好學文章敏捷經世尚書方正大體制度吏部尚書國師四川給事中夏御史相繼營造王府永樂宣德四方災異禮部月日講學開言刑罰營造

侍郎南京吏部尚書太子太保南京兵部吏部尚書名譽

狀貌風采嚴峻