Back to collection

History of Ming 明史

卷一百八十四 列傳第七十二 周洪謨 楊守陳 張元禎 傅瀚 張昇 吳寬 傅珪 劉春 吳儼 顧清 劉瑞 Volume 184 Biographies 72: Zhou Hongmo, Yang Shouchen, Zhang Yuanzhen, Fu Han, Zhang Sheng, Wu Kuan, Fu Gui, Liu Chun, Wu Yan, Gu Qing, Liu Rui

Click on any word to see more details.

〈()〉〈()〉

長寧正統十年進士及第編修博聞強記國朝典故談經

景泰元年經筵聽政時務十二再遷天順南院嗣位時務攘外正心真才不肖冗職漕運攘外將帥士卒兵器靖邊嘉納

成化改元四川上方進學南京祭酒二十皇后妻孥修復母喪十一洪武中學嘉納禮部崇信入監奪冠祿肅然先聖冕旒十二天子:「古者琴瑟樂器。」尚書

禮部侍郎久之玉衡後人考驗不合改制旬日十七尚書二十太子二十一有所

弘治元年四月壽山震雷殿萬安同鄉安居政府言官先後致仕七十二文安

:「士人出仕千里土俗人情不若就近王府終身變更羿特設長官無後。」歿中國四裔建白如此

維新實踐景泰進士庶吉士編修成化經筵。《英宗實錄洗馬講學通鑒綱目》。出閣東宮》,宦官以為得失詹事

嗣位執政南京吏部侍郎南京左右侍郎實錄》,副總裁弘治改元正月上疏

孟子堯舜不敢。」堯舜?《:「人心惟一」,四嶽陛下朗讀經書未嘗聖賢奧旨訓詁未嘗帝王要道陛下視朝接見大臣而已君子小人情狀小臣退披閱百官章奏而已宮中聽信內臣語言而已百官陛下

祖宗舊制大小經筵經筵及早經筵端方博雅更番聖賢帝王大道以及人臣政事得失民情休戚無疑可行前朝經籍祖宗百官章奏殿後陛下退披覽內閣人居殿而後一日之間殿乾清宮不惑大臣更番揭帖陛下裁決在外文武地方大要付諸評議赴任殿使大臣不當言官駁正其他面議可否然後詞色下情使賢才目前視聽左右天下耳目以為聰明

經筵常朝故事凡百章奏內臣調積弊後患積弊不可勝數廉恥士多教化城池倉庫甲兵空虛不知疲弱何以所以朝夕憂思廢寢忘食

嘉納後果大臣面議政事自守詹事府專事史館禮部尚書

成化鄉試第一國學祭酒下獄十四進士及第編修滿故事留都從兄以為南京

弘治實錄》,經筵再遷講學給事中知州下獄吏部尚書十年大計京官:「詹事府學士考察吏部會考所屬坐堂退學士車駕故事考察學士撰述不待考察。」學士考察自守》,副總裁南京吏部侍郎兵部時弊國子監考績,《未成總裁侍郎武宗乞休不待尚書致仕亂政加官久之

解元學士侍郎翰林院

成化十一進士刑部郎中湖廣使山東弘治張秋御史大夏平江按察使:「不專有司天色陰晦不能宛然耳目口鼻鬼神偶然大夏今後威權假名不可勝數變異畫工山東既有內臣鎮守李全臨清。」下山:「其實。」於是錦衣父老遮道使元長詔獄父老訴冤感動長沙同知謝病久之安慶知府廣西參政正德御史校勘索賄不予從父致仕江西雲南使御史巡撫貴州南京刑部侍郎

成化進士刑部郎中遼東鎮守給事中四川按察使

南昌召見命名巡撫」,天順進士庶吉士編修

嗣位五月三事:「講學寒暑修德不必退凝神身心政化大臣公舉不拘官職大小聽政殿午前午後聽政天下章奏可否陛下親臨是非以下隨意以時得失下情得以給事中御史上官不盡以為進退大臣於是其所方面郡縣內閣吏部中外群臣剛正不必官職出身不宜上官柔媚充數推薦不敢是以古者大臣不舉。」礙難英宗實錄》,執政不合家居講求性命二十中外

弘治實錄》,:「不以王道大有陛下大有異端不能大有。」反復萬言。《實錄南京講學養母久之副總裁進學經筵傾向中人特設數月南京太常》,副總裁學士詹事府晚年講筵太極圖》、《通書》、《西:「天生。」大用未幾晏駕

武宗吏部侍郎學士素有盛譽林居復出後輩言論意態以為迂闊又名言官乞休力保天啟

莆田天順進士庶吉士編修成化三月災異時政:「講學陛下經筵未嘗不敢便殿從容異端者正道法王真人一切。」禮部:「國家百年不可多得致仕尚書修撰編修新會舉人當世章臺言官緘默判官評事開言。」切責

太監翰林大怒:「天子侍從相率清議!」滿兵部郎中及其妻子比鄰:「朝臣不畏國法!」:「何人不畏西廠!」厲聲:「翰林。」久之南京太常父喪不悅吏部」,十年不得調守備弘治

經術士多健忘世故瑣屑不解以為不盡

天順進士庶吉士檢討強記詩文再遷東宮嗣位太常禮部侍郎學士詹事府

弘治十三年代禮部尚書保定陜西巡撫所得以為復出:「簡冊形色後人仿帝王受命不在太祖相承三十受命不在內府。」

京師地震四方多變軍民不便躬行節儉先天祿物價萬餘儉素冗費十五太子太保

南城成化進士第一修撰弘治改元庶子

大學士:「陛下即位萬安取悅言官超遷由是諫官緘口奸計依憑凶焰下獄營救歿談笑戚容。」歷數納賄調南京工部員外禮部侍郎十五年代尚書

真人西大國乾清宮真人國師三十人名災異直言自守

武宗嬉遊給事中以為禮部上疏不能乞休正德鎮國將軍保安不可謝病太子太保

諸生成化會試廷試第一修撰東宮滿即位舊學庶子實錄》,詹事學士

弘治吏部侍郎繼母吏部服滿詹事府武宗東宮太子上疏:「東宮講學寒暑風雨朔望令節不過數月一月不過一日不過他事誦讀古人宿正人庶民太子天下?」嘉納

十六禮部尚書如故孝莊太后孝肅太后萬歲孝肅集議·》、《春秋大臣重者次之不從他日:「。」引退中外:「不及。」七十太子太保文定長子舍人次子

高潔不為自守無不詩文書法友人一月

清苑成化二十三進士庶吉士弘治編修兼司校書大明武宗以東纂修實錄》。糜費修撰實錄再遷翰林學士吏部侍郎

正德禮部尚書禮部章奏自稱大慶法王」。法王下院大慶法王聖旨不知:「大慶法王至尊不敬。」

木訥大事毅然不能以此