Back to collection

History of Ming 明史

卷一百八十五 列傳第七十三 李敏 賈俊 黃紱 張悅 佀鍾 曾鑑 梁璟 徐恪 李介 黃珂 王鴻儒 叢蘭 吳世忠 Volume 185 Biographies 73: Li Min, Jia Jun, Huang Fu, Zhang Yue, Si Zhong, Ceng Jian, Liang Jing, Xu Ke, Li Jie, Huang Ke, Wang Hongru, Cong Lan, Wu Shizhong

Click on any word to see more details.

〈()〉〈()〉〈()〉〈(王詔)〉〈()〉

襄城景泰進士御史天順貴州餉道海口建議三河軍民

成化超遷浙江按察使湖廣歷山西四川使十三御史巡撫大同出沒掩殺壯士修治不敢十五為兵侍郎河南御史巡撫保定二十一漕運戶部尚書

大同山東河南道遠耗費會計將士得以治軍便畿輔山西陜西州縣十九軍餉有余北方折銀崇文門勢要增設御史監視御史聚斂牧馬不可

佞幸既得罪重不以三分如故京師大水:「畿輔八百三百三十三萬一百無賴畜產殺人婦女民心災異正統其後沿襲之下莫非何必三分用度佃戶有司領取民心和氣。」不能

南京御史守備太監御史如故力爭弘治乞休太子

生平篤行所得祿昆弟故人紫雲山麓學者講習巡撫大同紫雲書院大同孔廟雅樂頒給

山陽景泰進士御史天順之下武陟知縣成化大同巡撫戶部侍郎弘治年代尚書太子哈密遺民之內:「。」奸民大名有司內官不可織造力爭

戶部國家財用用兵不可鹽課百萬由此蕭然四月乞休太子太保

從子進士刑部侍郎

鹿國學天順御史浙江山西陜西河南

成化十三山東使御史巡撫寧夏軍民樂業工部侍郎二十一河南數月尚書進士舉人重望踐阼尚書御史一時其間亦稱

王府儀仗內官王府既有祿儀仗不得有司公家倉庫城池弘治沙河五千及長內府寶鈔工匠浙江水災織造數萬

工部政務內府內官相關不為殿太子致仕

工部朝野

延平天順進士中外工部爭執

其先封丘曾祖正統十三進士行人南京刑部郎中」。

成化四川參議久之參政崇慶旋風輿不得:「。」城隍西四十殺人婦女四川湖廣使建昌湖廣不可

二十二御史巡撫指揮抵罪士卒衣不蔽體:「健兒家貧面目。」三月壯士子女

弘治南京戶部尚書言官御史簿:「得人。」四十余年不能潔白建樹乞休

松江華亭天順進士刑部員外

成化江西僉事浙江學校糊名:「自信而已。」四川使按察使遭喪湖廣王府承奉縱恣東廠所得御史

工部侍郎吏部侍郎尚書左右弘治大旱舊章小民儉素冗食修德嘉納南京御史吏部尚書兵部參贊機務乞休太子太子太保

南京兵部尚書正統十三進士景泰御史江西使按察使陜西使成化御史巡撫寧夏寧夏河流屯田七百父喪河間大同刑部侍郎十八本部尚書明年太子明年弘治元年南京兵部尚書太子太保

大器鄆城成化進士御史浙江章奏不可御史大理寺再遷大同大臣巡視保定數月御史巡撫河間瀕海刑部侍郎丁內艱同鄉曲靖知府徽州大理寺

弘治御史巡撫盡心荒政戶部侍郎總督吏部十一御史戶部尚書

十五上天會計:「蠲免漸減請乞不足正統以前軍國小民而已景泰至今用度額外河南山東浙江雲南廣東無可往時四方豐登邊境調發州縣太倉內府冗食冗費陛下惕然所以。」十二冗官內府騰驤勇士寺觀畫工供應王府織造有司不便數月不下事關不行

奸商外戚十七鹽課奸民六十自此奸人橫行江湖官司如何

東廠乞休正德時事數年

克明其先桂陽京師天順進士刑部通州成化工部侍郎弘治十三尚書

在位海內樂業內府供奉改造一百:「綿河南工匠停止。」內府:「往年兵仗軍器無已。」於是太監煙火十六大臣織造之一用兵盜賊明年煙火龍虎山上工作

正德元年雷震南京報恩守備天心不宜重興土木太監馬房欽天監給事中公營阿附馬房欽天監營造其後任意拆毀改正牧養無妨織造上供四千三分太監浙江

大臣一時韓文宦官不勝大臣力爭不從明年守備鳳陽旗牌大將出征旗牌內地守備無故正月致仕太子太保

天順進士給事中

成化遷都給事中流民逼迫》。用兵山西相率逃亡寬減畿輔巡撫不能兼顧順天永平分設巡撫巡撫保定紫荊定制韓文王詔致仕尚書御史隱事殿西征不敢稱病

滿陜西參政西入寇內艱還原使先後十五政績

嗣位御史巡撫湖廣弘治八十九登極詔書四方額外貢獻提督武當山黃精當道四百衣食灑掃夫役道士三十護持張威外艱四川南京吏部侍郎久之戶部尚書致仕

王詔姿學士天順進士工科給事中皇后不當無已不行牧馬草場會昌撫寧侵占方面品保遷都給事中七月工匠三十上疏論及大怒殿:「不當區區犬馬而已。」湖廣參政經略襄理使

弘治元年貴州使御史巡撫雲南好爭變亂曲直邊患不通不便不能妻子資遣洪武尚書王祎死事不及以為南京兵部侍郎

常熟成化進士工科給事中所得湖廣參議河南參政陜西數萬道遠上下稱便

弘治使王府承奉開封三司便御史巡撫:「往往東南東南天津織造內臣加意。」不從故事王府大喪擾民成化王府承奉即位先帝並條冗官賦稅分數戶部災變其事御史三司南陽荊州襄陽漢中夔州不可

剛正巡撫所部王府不悅平樂義寧祿校尉王府忿切責湖廣巡撫韓文罷市不絕屬吏使數百不行南京工部侍郎上疏:「大臣進用生平不敢罷黜。」勢要工匠不予十一考績致仕

守貞高密成化進士庶吉士御史兩浙河南道四方時政采用不可滿大理

弘治改元御史巡撫兵部侍郎十年大同御史督軍經略退大修察核官田先後便宜二十尚書

弘治進士禮部建言下獄兵部城外正德用事請乞中外員外尚書陜西使十年御史巡撫甘肅總督彭澤經略哈密兵部尚書處置失宜