Chinese Notes
Chinese Notes

Back to collection

History of Ming 《明史》

卷一百八十五 列傳第七十三 李敏 賈俊 黃紱 張悅 佀鍾 曾鑑 梁璟 徐恪 李介 黃珂 王鴻儒 叢蘭 吳世忠 Volume 185 Biographies 73: Li Min, Jia Jun, Huang Fu, Zhang Yue, Si Zhong, Ceng Jian, Liang Jing, Xu Ke, Li Jie, Huang Ke, Wang Hongru, Cong Lan, Wu Shizhong

〈()〉〈()〉〈()〉〈()〉〈()〉

襄城景泰進士御史天順貴州道經海口建議三河軍民

成化超遷浙江按察使湖廣歷山西四川使十三御史巡撫大同出沒掩殺壯士修治十五為兵侍郎河南御史巡撫保定二十一漕運戶部尚書

大同山東河南耗費會計將士得以治軍便山西陜西州縣十九軍餉有余北方勢要增設御史主事監視御史聚斂不可

佞幸得罪請召三分京師大水:「二千八百三百三十三萬三千一百無賴殺人婦女民心災異正統其後沿襲之下莫非何必三分用度領取民心和氣。」不能

南京御史守備太監御史力爭弘治乞休太子

生平篤行所得祿紫雲山麓學者講習巡撫大同紫雲書院大同孔廟雅樂頒給

山陽景泰進士御史天順之下武陟知縣成化大同巡撫戶部侍郎弘治年代尚書太子哈密之內:「。」內官不可力爭

戶部國家不可鹽課百萬四月乞休太子太保

從子進士刑部侍郎

鹿國學天順御史浙江山西陜西河南

成化十三山東使御史巡撫寧夏軍民樂業工部侍郎二十一河南數月尚書進士舉人重望尚書御史一時其間稱職

王府儀仗內官王府既有祿儀仗不得公家倉庫城池弘治沙河五千寶鈔工匠浙江水災數萬

工部政務內官相關殿太子致仕

工部朝野

延平天順進士中外工部爭執

封丘曾祖正統十三進士行人南京刑部郎中」。

成化四川參議參政崇慶旋風輿不得:「。」城隍西寺四十殺人婦女四川湖廣使建昌湖廣不可

二十二御史巡撫指揮抵罪士卒:「健兒面目。」三月壯士子女

弘治南京戶部尚書言官御史簿:「得人。」四十余年不能潔白建樹乞休

松江華亭天順進士刑部主事員外

成化江西浙江學校:「自信而已。」四川使按察使遭喪湖廣王府東廠所得御史

工部侍郎吏部侍郎尚書左右弘治小民儉素南京御史吏部尚書兵部乞休太子太子太保

南京兵部尚書正統十三進士景泰御史江西使按察使陜西使成化御史巡撫寧夏寧夏河流田七百余父喪河間大同刑部侍郎十八尚書明年太子明年弘治元年南京兵部尚書太子太保

大器成化進士御史浙江章奏不可御史大理寺大同大臣巡視保定數月御史巡撫河間瀕海刑部侍郎丁內艱同鄉曲靖知府徽州大理寺

弘治御史巡撫盡心荒政戶部侍郎總督吏部十一御史戶部尚書

十五上天會計:「蠲免請乞不足正統以前軍國小民而已景泰至今用度額外河南山東浙江雲南廣東往時四方豐登邊境調發州縣陛下所以。」十二冗官騰驤勇士寺觀畫工供應王府便數月事關不行

奸商外戚十七鹽課五分六十奸人橫行江湖官司如何

東廠乞休正德時事數年

桂陽京師天順進士刑部主事通州成化工部侍郎弘治十三尚書

在位海內樂業供奉改造一百:「綿河南工匠停止。」:「往年監收二千軍器。」於是太監煙火十六大臣之一盜賊明年煙火龍虎山上工作

正德元年南京報恩寺守備天心不宜重興土木太監天監給事公營天監營造其後任意拆毀改正牧養上供四千三分太監浙江

大臣一時韓文宦官不勝大臣力爭明年守備鳳陽大將出征內地守備無故正月致仕太子太保

天順進士給事

成化遷都給事流民逼迫》。山西相率逃亡巡撫不能兼顧順天永平分設巡撫巡撫保定紫荊定制韓文致仕尚書御史隱事殿西征

滿陜西參政西還原使先後十五政績

嗣位御史巡撫湖廣弘治八十九詔書四方額外貢獻提督山中黃精道士四百衣食夫役道士三十護持四川南京吏部侍郎戶部尚書致仕

姿學士天順進士工科給事皇后不當不行會昌撫寧侵占方面遷都給事七月工匠三十上疏論及大怒殿:「不當區區而已。」湖廣參政經略使

弘治元年貴州使御史巡撫雲南變亂曲直邊患便歸命不能妻子資遣洪武尚書王祎死事不及以為南京兵部侍郎

熟人成化進士工科給事所得湖廣參議河南參政陜西數萬上下便

弘治使王府開封三司便御史巡撫:「往往東南東南天津內臣加意。」故事王府大喪成化王府即位帝制冗官賦稅分數戶部災變其事御史三司南陽荊州襄陽漢中夔州不可

巡撫部多王府平樂義寧祿校尉諸事王府忿切責湖廣巡撫韓文罷市不絕屬吏使數百所持不行南京工部侍郎上疏:「大臣生平罷黜。」勢要工匠十一考績致仕

高密成化進士御史兩浙河南道四方時政采用不可滿大理

弘治御史巡撫兵部侍郎十年大同御史督軍經略退大修官田先後便宜二十尚書

弘治進士禮部主事建言兵部主事延壽城外正德請乞中外員外尚書陜西使十年御史巡撫甘肅總督彭澤經略哈密兵部尚書處置失宜不可浙江使世宗得罪巡撫順天為兵侍郎嘉靖大同巡撫奉命

遂寧成化二十進士知縣御史貴州長官巡撫得罪歷山西按察使

正德御史巡撫安化傳檄四方便宜河東督軍木瓜要害夾擊銀幣

戶部侍郎總督河南軍餉主客轉戰無常一級刑部侍郎兵部護衛南京御史工部尚書乞休太子

南陽知府入學鄉試第一成化進士南京戶部主事郎中山西使督學大夏:「大用。」正德謝病名流國子祭酒父喪南京戶部侍郎吏部侍郎十四南京戶部尚書督軍

吏部清正自持無私鄉試第一進士山東使

文登弘治進士給事擯斥夤緣:「吏部詔書建言詿