Back to collection

History of Ming 明史

卷一百八十八 列傳第七十六 劉荡 呂翀 鄄洍 趙佑 戴銑 陸崑 蔣欽 周璽 湯禮敬 許天錫 徐文溥 張士隆 張文明 范輅 張欽 周廣 石天柱 Volume 188 Biographies 76: Liu Dang, Lu Chong, Juan Si, Zhao You, Dai Xian, Lu Kun, Jiang Qin, Zhou Xi, Tang Lijing, Xu Tianxi, Xu Wenpu, Zhang Shilong, Zhang Wenming, Fan Lu, Zhang Qin, Zhou Guang, Shi Tianzhu

Click on any word to see more details.

〈()〉〈()〉〈()〉〈()〉〈()〉〈()〉〈()〉〈(唐王)〉文明〈()〉〈()〉天柱

弘治十二進士給事中戶部尚書外戚慶雲壽寧家人論文顛倒

武宗踐阼數月:「先帝李東陽陛下猶存政事號令不信方藥先帝升遐貽害河南按治調戶部冗員兵部先帝陛下近日章奏不得左右干預老成大小內閣壅蔽不假。」

正德元年吏部尚書致仕御史大夏不宜推舉上疏言官在位內臣竊柄:「新人不若不若。」給事中時政缺失三月

給事中給事中錦衣衛南京守備兵部尚書於是給事中御史大怒下詔削籍祿致仕既而五十三人為奸黨

金華知府卓異未及嘉靖長沙江西使御史

永豐弘治十二進士:「不可孔子莊子為難先帝陛下無故何以在天之靈不可不得陛下將順有意陛下老成不可盜賊星象草木萬一不測老成共事不可自古剛正柔順柔順陛下所為國家不可無遺』。諳練新進同日去國天下後世陛下新進不可。」削籍雲南僉事四川使都江堰以資灌溉水利大興嘉靖

濱州弘治進士給事中武宗騰驤七十二給事中剔抉七千五百既而不行不能英國懷寧新寧彭城陜西調南京守備養子錦衣削籍二百福建參政

無錫弘治十二進士行人給事中正德宮人魏國九卿奸黨

雙流弘治十二進士繁昌知縣御史

正德元年六月災異:「太監鷹犬騎射萬一豈不鎮守內臣戶部馬房草場大辟左右南京守備監督夤緣增設等於額外冗員自今政事大臣不為災變。」

太倉四十:「左右婚禮不敢不敢泥沙不幸興師饑饉何以?」九月郊外盛開:「偶然。」

閣議重罪陳琳奸黨山西僉事

克諧進賢弘治十二進士嘉靖刑部侍郎江夏弘治進士四川使

陳琳弘治進士庶吉士御史上端十五:「南京雷震正旦日食修德忠言自棄股肱塞耳?」大怒揭陽嘉興同知世宗終南兵部侍郎

六安弘治進士滿城知縣滑縣御史時務大計嘉納正德中人傳旨太監廣東僉事謝病

婺源弘治進士庶吉士給事中建白久之以便調南京武宗嗣位偕同弘治行進退救災裁決機務以為四方土產其所經筵密勿大臣從容給事中御史章奏詔獄除名世宗追贈祿

新鄉弘治十二進士南京給事中正德改元災異偕同太監大學士使老臣不安削籍知府卓異

泰州弘治進士南京給事中武宗嗣位冗費力爭江西參議御史討平東鄉嘉靖工部侍郎

余姚弘治十二進士南京給事中御史禮部尚書正德元年奉命御史清查太監詔旨營私授徒養母廣西參議

弘治進士行人南京給事中正德元年九月偕同山東僉事

歷城弘治十五進士武宗即位南京工科給事中正德改元災異七事英國尚書內官失宜先帝太監新寧侍郎同事不舉山西僉事使天王民德

安人弘治進士清豐知縣南京御史

武宗即位風紀直言古者臣下御史無言建言而言考績多寡殿舊制御史殿唐人對仗章奏彌縫尚書大夏乞休侍郎不肖倒置治亂消長命令左右收成章奏行者行者銳氣御史御史互相行事不宜牽制均差御史以南自今其他差遣資格一體委任河南道考核專任郎中員外嵿二十南京增設守備內臣廣開言路遊騎不能

竊柄朝政十三御史蕭乾上疏:「自古奸臣主權趙高二世嚴刑耳目武成少壯奢靡使親近儒生興亡陛下嗣位以來天下未幾寵幸顛覆太監大用蒙蔽宮中治亂』,奸人陛下殿豈知小民風雨錦衣玉食豈知小民祁寒暑雨馳騁宴樂豈知小民疾首昨日雷震郊壇紫微亢旱江南京城盜賊橫行恣情縱欲不一顧念大臣顧命隨事艱難退先帝天下側身修行委任大臣至治。」於是為首下詔三十除名乾元逮捕南京江西清軍御史下詔三十奸黨五十三致仕世宗起用陽曲弘治進士四川御史未及

上虞弘治進士五河知縣御史時政

正德元年從子錦衣衛:「先帝錦衣兵部推舉陛下兵部先帝陛下一舉。」御史:「中外中人效尤。」削籍武昌知府不實邵武利弊施行嘉靖京大郊祀重典不死十年雷震致仕九十二

江陰弘治進士長垣知縣御史壽寧正德山陵下詔兵部尚書大夏謝病戶部侍郎南京工部尚書御史大夏奸黨御史家居十年城市山東僉事三月

江陰弘治十二進士行人御史雲南使十八白金

上元弘治進士將樂知縣御史十八奸人徐俊造謠南京有所:「陛下奸人效尤蜚語!」正德元年九月災異御史世宗嗣位知府浙江使

京師弘治進士正德元年雲南僉事參議

平人弘治進士永康知縣政績御史湖廣僉事使別有

上海弘治進士沙縣知縣號泣不得等同得罪養母不出枕塊

平江弘治十二進士廣西僉事再遷雲南參政使六合弘治進士

蕭乾萬安弘治十二進士不足

弘治進士南京御史山東使按察使

常熟弘治進士衛輝推官南京御史

正德元年大學士偕同切諫大怒下詔獨具:「陛下耳目股肱殊不知悖逆忿削職待命目擊時弊天下三司千金五千貶斥通國寒心陛下左右不知左右給事中陛下用人行事言官議論非法通國寒心陛下前後不知前後耳目股肱弄權萬民失望徹天陛下使壞天下事祖宗陛下何以自立天下然後使朝廷不能不能今日國家祖宗國家陛下祖宗國家。」三十

:「勢不兩立非一乘間陛下嬉遊不知內外臣庶疏受血肉淋漓上方何人陛下不忠天下皆知陛下洞然信任逆賊骨肉涕泗七十二老父不顧陛下喪家大可陛下使天下陛下陛下使臣地下不願。」三十

:「奇禍先人。」整衣:「先人厲聲。」:「業已委身不得使緘默先人不孝!」:「稿不可!」四十九祿嘉靖入監

弘治進士給事中給事中慷慨好言

武宗即位新立寺觀法王真人停止煉丹頃之偕同侍郎太監九月尚書御史不可偕同:「聰明講學詔令冗員帑藏不可