Chinese Notes
Chinese Notes

Back to collection

History of Ming 《明史》

卷一百八十八 列傳第七十六 劉荡 呂翀 鄄洍 趙佑 戴銑 陸崑 蔣欽 周璽 湯禮敬 許天錫 徐文溥 張士隆 張文明 范輅 張欽 周廣 石天柱 Volume 188 Biographies 76: Liu Dang, Lu Chong, Juan Si, Zhao You, Dai Xian, Lu Kun, Jiang Qin, Zhou Xi, Tang Lijing, Xu Tianxi, Xu Wenpu, Zhang Shilong, Zhang Wenming, Fan Lu, Zhang Qin, Zhou Guang, Shi Tianzhu

〈()〉〈()〉〈()〉〈()〉〈()〉禮敬〈()〉〈()〉〈(唐王)〉文明〈()〉〈()〉天柱

弘治十二進士給事戶部尚書外戚慶雲壽寧家人論文顛倒

武宗數月:「李東陽陛下政事號令不信方藥貽害河南調戶部兵部陛下近日章奏不得左右干預老成大小內閣壅蔽。」

正德元年吏部尚書致仕御史大夏不宜推舉上疏言官在位內臣:「新人。」給事時政缺失五事三月

給事給事錦衣衛南京守備兵部尚書於是給事御史大怒詔獄祿致仕五十三

金華知府卓異未及嘉靖長沙江西使御史

弘治十二進士:「不可孔子莊子為難陛下無故何以不可不得陛下不善實有陛下老成不可盜賊星象草木萬一老成共事不可自古柔順柔順陛下所為國家不可』。諳練新進同日去國天下後世陛下新進不可。」雲南四川使成都灌溉水利大興嘉靖

濱州弘治進士給事武宗騰驤七十二給事七千五百不行不能英國懷寧彭城陜西調南京守備養子二百福建參政

無錫弘治十二進士行人給事正德宮人魏國九卿

雙流弘治十二進士繁昌知縣御史

正德元年六月災異:「太監鷹犬騎射萬一豈不鎮守內臣戶部左右南京守備監督夤緣增設等於額外政事大臣災變。」

四十:「左右婚禮泥沙不幸興師何以?」九月郊外盛開:「偶然。」

重罪山西

進賢弘治十二進士嘉靖刑部侍郎江夏弘治進士四川使

弘治進士御史上端十五:「南京正旦日食忠言股肱塞耳?」大怒揭陽嘉興同知世宗終南兵部侍郎

六安弘治進士滿城知縣滑縣御史時務大計四事正德中人傳旨太監廣東謝病

婺源弘治進士給事建白以便調南京武宗嗣位偕同弘治所行進賢退救災裁決以為四方土產經筵大臣從容給事御史章奏詔獄世宗追贈祿

新鄉弘治十二進士南京給事正德災異偕同太監大學士法事使不安知府卓異

泰州弘治進士南京給事武宗嗣位力爭江西參議御史討平東鄉嘉靖工部侍郎

余姚弘治十二進士南京給事御史禮部尚書正德元年奉命御史清查太監詔旨營私養母廣西參議

弘治進士行人南京給事正德元年九月偕同山東

歷城弘治十五進士武宗即位南京工科給事正德災異七事英國尚書內官失宜太監侍郎同事山西使天王

安人弘治進士清豐知縣南京御史

武宗即位風紀直言臣下御史建言言官考績多寡殿舊制御史殿唐人對仗章奏彌縫尚書大夏乞休侍郎不肖倒置命令左右收成章奏行者行者銳氣御史御史互相行事不宜牽制差遣御史以南其他差遣資格一體委任河南道考核專任郎中員外嵿二十南京增設守備內臣開言騎射不能

十三御史乾元上疏:「自古奸臣主權趙高二世嚴刑耳目少壯奢靡使親近儒生興亡陛下嗣位以來天下未幾顛覆太監大用蒙蔽宮中』,奸人陛下殿小民風雨小民馳騁宴樂小民疾首昨日紫微亢旱江南京城盜賊橫行恣情縱欲不一顧念大臣艱難退天下側身修行委任大臣至治。」於是為首詔獄三十乾元逮捕南京江西御史詔獄三十五十三致仕世宗起用陽曲弘治進士四川御史未及

上虞弘治進士五河知縣御史時政

正德元年從子錦衣衛:「兵部推舉陛下兵部帝命陛下一舉。」御史:「中外中人。」武昌知府邵武利弊五事施行嘉靖京大重典十年致仕九十二

江陰弘治進士知縣御史壽寧正德山陵詔獄兵部尚書大夏謝病戶部侍郎南京工部尚書御史大夏御史家居十年城市山東三月

江陰弘治十二進士行人御史雲南使十八白金

上元弘治進士知縣御史十八奸人造謠南京有所:「陛下奸人蜚語!」正德元年九月災異御史世宗嗣位知府浙江使

京師弘治進士正德元年雲南參議

平人弘治進士知縣政績御史湖廣使

上海弘治進士知縣號泣不得等同得罪養母不出枕塊

平江弘治十二進士廣西雲南參政使六合弘治進士

乾元萬安弘治十二進士不足

弘治進士南京御史山東使按察使

熟人弘治進士衛輝推官南京御史

正德元年大學士偕同大怒詔獄獨具:「陛下耳目股肱悖逆忿待命目擊時弊天下三司千金五千貶斥寒心陛下左右左右給事陛下用人行事言官議論非法寒心陛下前後前後耳目股肱弄權萬民失望天地陛下使壞天下祖宗陛下何以自立天下然後使朝廷不能不能今日國家祖宗國家陛下祖宗國家。」三十

:「兩立非一陛下嬉遊內外血肉淋漓上方陛下天下陛下洞然信任逆賊骨肉七十二老父不顧陛下可惜陛下使天下陛下陛下使地下。」三十

:「。」衣冠:「厲聲。」:「委身不得使緘默不孝!」:「稿不可!」四十九祿嘉靖

弘治進士給事給事慷慨好言

武宗即位新立寺觀法王真人停止煉丹偕同侍郎太監九月尚書御史不可偕同:「聰明講學詔令帑藏不可。」

正德元年應詔大寮十一未幾:「陛下即位以來鷹犬糜費如是酒色遊觀便邪僻可以悅耳祿上供新政何以?」御史以為禮部尚書不能

明年順天府深切不能侍郎御史指揮侮慢使詔獄嘉靖

御史弘治十二進士江陰知縣正德私人詔獄江陰斂錢不可:「父老!」三十肅州

禮敬丹徒弘治進士行人給事

正德:「陛下以來上天走馬遊樂無度四月中旬雷電幸臣疏遠。」兩廣九卿」。訴冤判官給事十六禮敬居首未幾

惡言時政禮敬得罪

象山弘治進士長樂知縣御史正德元年應詔要道五事宦官明年御史詔獄致仕