Back to collection

History of Ming 《明史》

卷一百八十九 列傳第七十七 李文祥 孫磐 胡爟 羅僑 葉釗 戴冠 黃鞏 陸震 夏良勝 何遵 Volume 189 Biographies 77: Li Wenxiang, Sun Pan, Hu Guan, Luo Qiao, Ye Zhao, Dai Guan, Huang Gong, Lu Zhen, Xia Liangsheng, He Zun

Click on any word to see more details.

列傳第七十七···············

 麻城山西使陝西參政自幼成化進士萬安未幾嗣位

 祖宗內閣六部頃者在位賞罰喜怒禍福轉移仇視言官行賄朝野寒心道路側目陛下密察渠魁使令大臣治理推心委任不復嫌疑然後體統不得

 祖宗定律輕重適宜豪強貧弱奸宄養成風尚奢麗奇技上下陛下申明舊章然後禮法人心不敢

 致仕尚書南京主事思南通判陛下議論裨益賢才難得自古習俗豪傑不免名流陛下明察群倫營私改過

 詔書不許風聞聖王誹謗王安石遠近莫不驚駭陛下直言君子小人中傷有所面對

 宦官執政萬安中興再造傳旨從容辨析陝西南京主事工部主事莆田請召文言已去切責

 弘治為兵主事以下人事貴州興隆經歷御史:「軍功不可。」不得不許經商三十

 遼陽弘治進士刑部滿得罪上疏:「諫官建言四等最上權貴其次補闕拾遺其次建白時政軍國分別粉飾文具罷黜言官。」不見

 應城滿紿:「親家。」樂工歿刑部郎中員外御史主事東廠從子訴冤校尉錦衣衛女皇無有大臣給事御史母女憤懣:「使共相陛下錦衣東廠不能無罪加以輕重倒置如此東廠所致刑部盜賊東廠校尉誣陷校尉為人報仇校尉以為抵罪洞見一字災異陛下東廠校尉謫戍天意太平東廠推選大臣不宜專用錦衣推選一二刑部主事其事巡捕無辜左右前後東廠不免與其朝廷妻子骸骨。」御史上疏既而給事:「三月三十八。」滿浣衣弘治十二月

 吏部主事正德元年宦官上疏:「今日內臣以內外事不當使未嘗季世監軍鎮守內臣自衛部下藉以夤緣家人頭目惡少無賴吞噬三軍喪氣灰心以邊今日要務。」不從得志河南

 刑部主事桐鄉正德贛州通判招降知州

 蕪湖弘治進士起士戶部主事十年三月災異應詔:「李廣不肖士大夫乞憐交通?」方士未幾得無

 成化宦官嗣位罷黜不能結黨不勝不止前後弘治元年戶部員外重典察核四方鎮守宦官

 十三大同行人不足監督詔獄雲南

 吉水嗜欲受業講學弘治十二進士新會知縣

 正德大理評事四月京師上疏:「聞人道理陰陽政事京師陛下以為天心仁愛陛下視朝何以天心大業誅求盜賊白晝殺人百姓載道元氣不敢內閣不敢壅蔽進退大臣體貌不上大夫邇來公卿大夏謫戍陛下不問所以耆舊大臣本朝參酌古今足以承望:『善人不幸。』刑罰陛下放棄小人守成裁決輕重人心。」輿待命大怒數百大學士李東陽原籍王守仁起兵吉安

 世宗即位知府方孝孺布衣民間疾苦歲時農桑講明祭禮境內嘉靖舉行卓異御史上書:「人臣自古為難弄權亂政結舌給事評事殉國時弊倖存遭遇聖朝長沙使調朝廷。」廣東參政不得已謝病

 古人居喪講學以為遺書如此

 豐城弘治十五進士南京刑部主事按法守備蘆洲荒政四事員外

 武宗應詔:「幾千監督宦官正統輿軍務監督鎮守宦官禮部不過不過掃除雜役東廠左右不得擅權而後天下。」大夏諫官坐斷詿詔獄講學西江禮部員外學者石鼓書院

 工部主事同年進士呂梁不為詔獄貴州嘉靖

 信陽正德進士戶部主事祿上疏:「古人理財京師勢要家子錦衣官屬萬餘勇士不可數國家四百宿不及為此之一陛下赤子膏血無用生長戰陣足以守禦調入臣下不知陛下樂於不為關塞天子天下帑藏商賈財產創新。」大怒廣東

 嘉靖山東使

 莆田弘治十八進士正德德安推官刑部主事職方郎中十四三月南巡上疏

 陛下以來祖宗綱紀法度佞幸無餘天下不知天子當今

 聖人君子陛下無度流連忘返陛下凝神異端可以涵養氣質薰陶德性維新

 國家命脈明王不然臣僚及時左右事關不出中傷使獲罪獲罪安民長策陛下開言忠言聰明有所不敢

 正名陛下無故大將軍太師鎮國遠近傳聞莫不驚歎如此天子天下天子陛下將軍陛下天下將軍名號上下體統朝廷天子號稱獨夫」,不得陛下

 陛下遊戲不出馳逐不可既而大同太原榆林使民間夫婦陛下父母使復有南巡南方爭先妻子流離父子兄弟天時人事如此陛下幾何盜賊奸雄窺伺時而在內欲歸在外陛下居位大臣毫髮陛下陛下而後得以擅權自恣乘機不然袖手旁觀休戚陛下悔悟哀痛南巡離宮不復卒伍人心如是

 小人自古未有小人亡國喪身小人威權富貴至於使陛下天下四海百姓兇狠無人國姓伯爵心腹使天下切齒陛下天下

 陛下春秋耀祖宗社稷收養義子佈滿左右不能大業以為陛下倒置上告宗廟太后大臣宗室賢者宮中四海誕生皇子

 員外稿詔獄天子:「天子。」期滿二十五十使沿途主事

 潛心著述日中:「人生至公富貴不過四十立身行道不朽世人往往以此?」

 世宗南京大理稽古保全君子辯別小人明年京師行人大理追諡

 受業知名正德進士知縣鹽課數百之上鎮守學舍隱匿五千勸課農桑使土城討賊總督肅然受賞為兵主事人生

 章奏中人紫荊御史彭澤使無罪尚書

 皇后武宗發喪:「昊天車駕惶惶陛下百官莫不以為陛下陛下不安陛下即位二者氣運更新以為騎射以為古人車馬以外為主天下大器賞罰意念古今。」

 員外南巡詔獄憂患處分後事一言諸子,「汝等忠孝」,世宗太常

 飲食季子十五親屬