Chinese Notes
Chinese Notes

Back to collection

History of Ming 《明史》

卷一百九十一 列傳第七十九 毛澄 汪俊 吳一鵬 朱希周 何孟春 豐熙 徐文華 薛蕙 Volume 191 Biographies 79: Mao Cheng, Wang Jun, Wu Yipeng, Zhu Xizhou, He Mengchun, Feng Xi, Xu Wenhua, Xue Hui

〈()〉〈()〉〈(祿)〉

昆山弘治進士第一修撰東宮武宗太子講明大喜武宗庶子經筵正德纂修講學學士禮部侍郎十二六月尚書

八月侍郎久留明年正月百官不許七月自稱威武大將軍六師大同歷山西榆林十二月上疏:「去歲正月以來輿宗廟社稷萬壽正旦冬至簡略不行:『天地精誠怠慢。』萬一冰雪梗塞不及上帝陛下何以邊地隆冬尤甚祿聖體根本空虛遙望憂心躬親臣民幸甚。」十四二月禮部:「總督軍務威武大將軍太師鎮國東嶽聖像祈福安民。」:「陛下天地祖宗九州四海陛下皇帝總督軍務威武大將軍太師鎮國陛下陛下皇儲名山遣使何必神像獻寶所為?」不可

江西示威回鑾通州庶人故事浙江西使者額外力爭彭澤無罪

武宗大學士壽寧駙馬太監世宗安陸天子:「如此何以勸進辭讓?」世宗尊稱五月戊午大會文武群臣:「漢成帝定陶皇太子孝王定陶共王共王皇太子本生司空以為恩義陛下大統定陶故事第二崇仁懿王仁宗英宗司馬光高官:『陛下仁宗。』程頤:『為人後者父母叔父生人至尊至大叔父國大正統尊崇。』陛下本生懿王相等陛下改稱叔父大王』,叔母王妃』。自稱皇帝正統可以萬世。」:「父母更易若是!」

二十四乙亥:「《為人後者天子庶人王子陛下大統奉祀宗廟是以崇仁至於稱號陛下稱為叔父大王』,自稱皇帝程頤本朝皇帝伯父叔父自稱皇帝叔父大王』,自稱尊崇復有。」程頤典禮:「會議改稱叔父大統無二叔父之上陛下之上天下稱號既定王妃稱號天下王妃陛下天下所以一家同日孔子所謂其他推尊推尊魏明帝程頤當之要不出於。」魏明帝詔書銳意推崇進士心動八月庚辰:「先王人情武宗子嗣兄弟陛下之中武宗陛下同堂可疑?」

給事徽號:「王妃誕生陛下大統太后陛下如此恩義。」東安不可正陽東門不可

尊崇未定》,九月輿論不可內閣』,」,皇太后懿旨:「聖心使合乎股肱。」十月庚辰皇太后號曰」,興國太后」,皇太后」,宣示中外十二月十一皇帝內閣力爭九卿明年嘉靖正月以為朝臣

論事侃侃推尊長跪稽首:「父母奈何使』,。」:「不能典禮獨有。」二月

論定太子太傅指揮同知藥物

弋陽進士貴州參政弘治年會第一編修正德實錄》,調南京工部員外復原學士禮部侍郎嘉靖元年吏部侍郎

尊號尚書力爭禮部尚書主事二月七十:「祖訓兄終弟及』,陛下武宗武宗。《儀禮:『為人後者大宗。』民間光武中興魏明帝皇后大宗為人後者英宗不同恩義不顧生前為人身後為人既有武宗。』陛下武宗武宗神器陛下。』陛下武宗不過》』。愚昧不出程頤:『專意正統大義至於名稱。』今日章奏進士主事給事其他八十二百五。」

南京:「奉承宗廟正統大義本生。」不得已集群三月皇帝」,興國太后本生皇太后」。擇日天下殿:「陛下大宗不得不得大宗安陸不得陛下大統不得不得皇太后陛下興國太后大內天下天子禮樂人子聖心無窮正統。」:「殿祖宗以為。」切責:「大內正統愚昧奉詔。」:「殿皇帝皇太后當時本生大內漢哀帝定陶京師以為不可後世陛下可以安陸王子世世陛下歲時奉祀陛下無窮。」乞休請益。《大典隆慶

光明王守仁不同學者先生」。

檢討調南京禮部主事南京國子祭酒武宗巡幸:「。」罷官吏部侍郎」,力爭不變侍郎

弘治進士編修戶部尚書上疏正德經筵翰林南京刑部員外禮部郎中講學國子祭酒太常南京母喪

世宗禮部侍郎尚書力爭」。去國:「前世有為本生京師歲時當時後代大內以來未有得罪陛下陛下失禮天下後世繼統』。』。正統所以繼統所以輕重仿』,改稱』。未有天子伯叔可加宗廟本生聖心陛下不足父子』,安陸。」:「本生安陸父子君臣殿西修葺歲時。」嘉靖四月

四方災異:「去年六月迄今二月其間地震三十八雷電十八暴風山崩非常往時陛下率先疾苦大臣回天。」殿西殿京山安陸:「大內天下後世觀瞻安陸神靈陛下太祖中都太宗陛下故宮殿神位本生正統。」使者

大變給事尤甚:「聖心正統本生陛下誕生嗣位武宗二月無從授受尤為春秋受命正始魯隱公即位陛下武宗遺詔懿旨春秋授受是以陛下不得正始小人。」

九月內閣。《武宗實錄尚書未幾內閣異己南京吏部尚書太子南京大臣致仕故事太子太保湖廣參政

昆山吳縣高祖給事按察使弘治進士姓名第一修撰經筵修撰。《實錄學士南京吏部侍郎禮部侍郎

」,爭執侍郎奉使安陸尚書殿大內太常太常內教:「太常定數不當。」而是本生郎中:「陛下從中虛文不足天下何以神祇本生貶詞不妨正統天下。」群臣相率跪伏:「群臣公等?」群臣跪伏大怒詔獄明日皇太后尚書侍郎御史大理伏罪而是:「不可皇帝主將百官大典。」。「

明年侍郎南京吏部尚書嘉靖大計京官言官:「南京不可不可使一二不肖一二塞責?」乞休

林居三十中外三十恭謹妄取八十太子歿諸子:「。」」,

郴州雲南按察司刑部郎中李東陽學問該博弘治進士兵部主事言官萬歲乾清宮西九千百余員外郎中陜西條目五事正德孔廟河南參政公有御史巡撫雲南討平十八