Chinese Notes
Chinese Notes

Back to collection

History of Ming 《明史》

卷一百九十三 列傳第八十一 費宏 翟鑾 李時 顧鼎臣 嚴訥 李春芳 陳以勤 趙貞吉 高儀 Volume 193 Biographies 81: Fei Hong, Di Luan, Li Shi, Gu Dingchen, Yan Ne, Li ChunFang, Chen Yiqin, Zhao Zhenji, Gao Yi

〈(從子中子)〉〈()〉李春〈()〉〈()〉

成化二十三進士第一修撰弘治東宮武宗太常實錄》。正德禮部侍郎尚書逸樂朝日鄒平王子數年明年十二月大學士太子太保殿大學士戶部尚書

幸臣交歡護衛白金兵部尚書編修兄弟問曰:「護衛?」:「當日何故?」:「不能。」不當於是所得御史不當翰林乞休致仕臨清杜門謝客謝絕族人奸人作亂率眾不得支解劫掠遠近三千使巡撫剿滅請召世宗即位行人

持重大體國家故事同心武宗。「不能署名未嘗以是為首太子太師吏部尚書殿大學士委任甚至

戶部正德十年以後四方災異群臣:「陛下用度土地收納要求日增十萬得罪言官行者數經傳旨非一。」引咎不能大同兵變:「玉石不勝威重莫若。」

為人後進不能未嘗而是檢討改用武宗實錄翰林平臺七言詩集內閣輔導」。未有

:「詩文小技不足聖心使。」郎中天方尚書起用及其上書乞休:「私怨經筵皇帝實錄鄉試考官內閣操縱臣下專擅攘袂覬覦小人骸骨。」兵部前後不得力求乞休於是奸人上書大學士致仕二月十月尚書大學士內閣

十四追念四月行人七月京師使使以上:「康健悉心輔導。」殿殿從容笑語移時」。竭誠之後未幾六十太保

內閣十年功名從子進士及第編修長子父子兄弟並列至少禮部尚書湖廣使兵部郎中

成化十一進士弘治為兵員外貴州巡撫大軍兵部尚書御史鎮守貴州參議

曾祖錦衣衛校尉京師弘治十八進士正德編修翰林刑部主事嘉靖禮部侍郎貴人不許吏部侍郎學士學士。」

密封:「陛下不暇。」心愛先後其後:「大用?」:「。」:「謀反叛逆不合何以天下。」:「大用亂政。」:「陛下不可。」生母政府南巡重臣巡視使十八二月兵部尚書御史文武節制五十東西往返三萬明年大同總督甘肅總督

二十一為首殿大學士殿不能御史同年吏部尚書不問與其二十三進士給事吏部西苑父子考官編修歐陽鄉試詔獄六十

家居困頓不能文武不得用以聲譽七十即位

進士萊州知府弘治十五進士編修正德世宗嗣位學士

嘉靖禮部侍郎戶部侍郎禮部尚書既定尊親狹小前人裁定一朝制作典禮他人發端傅會不合兩端未嘗恭順四方謙讓」,密封請罪十年七月四郊太子太保彗星言官利害建言專責不行祿錦衣衛壽山不可安陸京師天府

大學士謙遜齟齬殿》,·七月武定九卿翰林退召見政務

明年內閣獨裁有所評議未幾彗星召見引咎從容退安靜人才刑獄三事大獄不能給事御史先後吏部尚書十二致仕拱手而已敬安未幾安靜便殿咨詢議論忠厚見天主事:「說起未必。」謁陵沙河居民蕭索:「在此守護。」:「建議京師臨清昌平保定東西屯兵一二昌平一總京師陵寢。」沙河太子太師吏部尚書華蓋殿大學士不如始終十七十二月太傅文康

昆山弘治十八進士第一修撰正德嘉靖經筵》,敷陳剴切註釋給事禮部侍郎殿虛詞行事

吏部侍郎曾子五經博士子孫大同不可十三侍郎:「諸侯公卿諸侯。」禮部尚書禮部尚書京師淫雨四方水災

十七八月大學士太子太傅殿為首柔媚不能有為而已南巡皇太子太子御史吏部侍郎臣屬調刑部主事吏部:「兵部主事必得。」詔獄不問十九十月六十八太保文康

侍從東南巡撫歐陽昆山當事築城昆山鄉人

熟人鄉試主司不得會試嘉靖二十年成進士編修感動李春西苑翰林學士太常禮部侍郎吏部學士西苑禮部尚書吏部父喪吏部尚書未能雅意推心資格人才不能仿三途並用州縣政績破格供奉太子太保

四十四殿大學士西苑宿供奉小心十一月世宗

父母孝養以為:「同心華亭任選。」華亭家居二十七十

嘉靖十七年會第一殿試第三編修性行不羈御史簡直西苑三十五修撰南京翰林院供奉大喜講學禮部侍郎明年太子賓客學士一品三十九供奉二等侍郎明年二月調吏部供奉禮部尚書太子供奉以後年中進宮尚書未有

二月日食不當救護禮部尚書七月日食救護上疏:「陛下退萬象是以太陽晶明不勝。」戶部尚書殿大學士太子太傅殿大學士四十四請假五十八

才思敏捷中夜中外大喜恩賜他人

嘉靖中年專事供奉李春宰相」。總裁天大》,學士稿竄改殆盡學士不平而已其後竄改自負他人不當不堪

李春子實揚州興化嘉靖二十六進士第一修撰西苑翰林學士太常禮部侍郎學士西苑侍郎吏部禮部尚書宗室蕃衍祿故事歲時條例》。太子太保四十四殿大學士世宗自學未嘗

政府不及廉潔為首隆慶元年翔鳳:「即位土木?」

為首安靜張居正居正:「。」居正:「如此。」乞休負氣不能而已居正從容太子太師吏部尚書殿不容南京給事王禎故事居正不免父母尚無置酒鄉里父母歿數年七十五太師

禮部尚書崇禎

崇禎進士寧波推官給事失策浙江按察司給事福王開國於是李善長十四十四

曾孫廣東平和知縣同時

嘉靖二十進士檢討充裕修撰洗馬東宮未定世宗父子歲時不得祿左右千金戶部一日:「殿下大人?」正色:「命名故事檢討編修殿下社稷?」默然

羽翼忠貞二字父喪學士翰林院太常國子監禮部侍郎吏部

即位