Chinese Notes
Chinese Notes

Back to collection

History of Ming 《明史》

卷一百九十四 列傳第八十二 喬宇 孫交 林俊 金獻民 秦金 趙璜 鄒文盛 梁材 劉麟 蔣瑤 王廷相 Volume 194 Biographies 82: Qiao Yu, Sun Jiao, Lin Jun, Jin Xianmin, Qin Jin, Zhao Huang, Zou Wencheng, Liang Cai, Liu Lin, Jiang Yao, Wang Tingxiang

〈()〉〈()〉(〈()〉

山西樂平工部侍郎職方郎中成化二十進士禮部主事弘治吏部調文選郎中無私太常武宗嗣位西海道中所見軍民困苦祿戶部侍郎大臣南京禮部尚書乾清宮視朝經筵義子起居戰鬥土木兵部遠遊無人

未幾揚言南京警備自如城外戍守綜理周密內外指揮楊銳安慶守備鎮守城中壯士三百安慶固守不得未幾

南京百官明年正旦不可朝服城門:「守備所以非常門鎖天子不可。」有所守備太監從中調不行南京九月回鑾揚州明年太子太保保障

世宗即位吏部尚書有人海內重望委任天下不見六十三名籍不同駙馬都尉外戚不可壽寧後父萬言萬言:「太后戚屬無生歿奈何萬言陛下典章萬世。」詔獄助道帝命

不可力爭本生正統所以宗廟正名本生改稱本生大內禮部尚書九卿:「陛下舉措乖違人心一二邪說天下萬世公議骨肉君臣名為效忠祖宗未有仍舊。」學士:「恩澤佞幸小人士大夫其間清議學士清華?」切責乞休傳給猶如故事御史:「不用。」大典父老舉手:「。」

從父京師進士李東陽詩文山水端坐不動家居淡泊歿即位

安人成化十七進士南京兵部主事尚書所知弘治吏部員外文選郎中吏部十四太常提督四夷大同經略黃花永樂隆慶其後正德祿戶部侍郎提督吏部尚書調南京戶部尚書流寇調度不足區畫適宜四方蠲租小人便太平幸臣雲南鎮守南京力爭六月禮部尚書致仕言官

世宗知交即位祖訓》,準則經筵壽山:「山陵太祖鐘山靈氣》。」武宗之後庫藏宿弊不能官俸:「異同新政。」監督數人正德五十五過半其後三十七臨清一切更加而已守土夤緣正德上林苑內臣九十九公私即位十八弘治六十二內臣監收戶部通知校尉狼藉主事紿詔獄先後:「無窮修復遊獵。」奉詔不同:「奉命。」

七十請益太子太保編修輿八十

言論驕人一致南京相率讀書以為:「聖賢賓客妻妾!」陽春尚書世宗:「?」

進士四川使

莆田成化十四進士刑部主事員外隨俗權貴尚書上疏大怒詔獄經歷太監判官師宗知州:「御史黃門。」正月感悟南京弘治元年雲南使活佛歲時萬人三百六十修學從子宣撫印數按察使調湖廣災異上疏時政得失德安安陸王府浩繁不堪故事一切省儉琉璃石雕

廣東使南京御史十四正月陜西山西地震外戚工作供應賞賜佞幸賢人教皇侍郎致仕使輔導乞休不許江西新昌巡撫不能巡視身入朱熹包拯宋祁要約王府祿減省琉璃瓦所得三月

武宗即位言官江西在朝御史江西正德四川巴州輿利害羅拜淫雨失期攻陷擊敗知府陜西西鄉漢中三十六至大巴山官軍移師瀘州使指揮江津重慶酉陽元日其四民家乘勝指揮汪洋中伏十五敗走官軍乘勝二千論功御史亡命思南南川瀘州益發士兵使獎勵總督子弟禁止御史走避歿鑿井僧徒於是前後切責比方不許致仕言官號哭正德十一月

世宗即位工部尚書刑部不許親近號令渾樸天下遷就公議京師月經祖宗故事七十大臣異端侃侃中外風采利事言官監察內臣犯法不得異體交結朋黨同罪天下緩刑大用家人匠師刑部未決力爭明日:「祖宗刑獄未有奪取未定推問不容不忍朝廷五十年紀為此。」不問

田間避嫌致仕太子太保

」,和合推尊不容不可宋理宗以上議定得罪上書:「而已糜爛體膚所以士大夫成化二三沈臥正德末年成化弘治叛逆妖言詔獄打問而已一概打問故事去歲殆盡聖明留念重望王守仁左右古人遺表。」而已明年上書身後七十六

,《大典附和

進退始終隆慶正德進士南京吏部郎中古文

吉水成化進士宿州權貴弘治不用

綿成化二十進士行人弘治御史雲南順天著風天津使湖廣按察使正德亂政天津巡撫械系詔獄未幾湖廣瀏陽貴州按察使御史巡撫南京刑部尚書

世宗即位御史鳳陽刑部詔獄力爭刑部尚書不宜彭澤為兵尚書五星天下巡官土木執持不能即位太監其弟太監家人先後滿肅州御史陜西軍務蘭州巡撫論功

養子諫官:「祖宗舊制陛下公家典章不可諫官。」李全:「全等履行公家陛下三百人心萬一將來。」全等:「小人一旦九十左右祖宗陛下不許夤緣成風不許比例至今全等。」言官以為

會寧京師給事御史尚書彭澤刑部奉命大臣

,「得罪隆慶

無錫弘治進士戶部主事郎中正德河南使參政開封歷山使巡撫瘡痍御史巡撫湖廣王府討平郴州桂陽全稱先後八十斬首二千及其福興一級戶部侍郎

世宗即位吏部言官無人戶部外戚:「西漢貧民奈何正德額外侵占。」

嘉靖南京禮部尚書上疏:「陛下繼統以來?《:『。』陛下百度天下拭目至治比來萬民詔令不能即位耆舊內閣不能即位比來九卿道交業經』。不能即位一切比來恩澤不能即位三法司比來國法不能即位戶部太監不能即位法王佛子國師禪師比來禁地正道不能即位精明比來聖躬精神不能所以清明左右所以左右不可一日在朝不可一日左右所謂在朝股肱耳目威重九鼎國勢安於泰山自古帝王天下而已信任有所聽受有所名曰總攬。」禮部尚書

兵部戶部尚書建議聖母

為人居官自持戶部孜孜公主寶坻武清撫寧魏國光祚不可給事御史先後以為