Back to collection

History of Ming 《明史》

卷一百九十七 列傳第八十五 席書 霍韜 熊浹 黃宗明 黃綰 Volume 197 Biographies 85: Xi Shu, Huo Tao, Xiong Jia, Huang Zongming, Huang Wan

〈()〉〈()〉〈()〉

遂寧弘治進士知縣工部主事戶部員外十六雲南地震侍郎巡視以下三百上疏:「災異朝廷雲南元氣然後瘡瘍四肢朝廷元氣雲南四肢豈可專治四肢供應往年校尉數萬寺觀宦官大獄不敢不敢大臣賢者起用小臣文武災異雲南遠方當之使巡行天下:『豺狼當道。』巡察不能大臣雲南官吏陛下一切。」不能

武宗河南貴州使王守仁州縣子弟福建使御史巡撫湖廣進貢斂財書疏嘉靖元年南京兵部侍郎江南北大奉命江北州縣全活

湖廣中朝未定:「宋英宗第十三為人長子大統英宗晏駕之後陛下繼統武宗無二陛下武宗兄弟君臣宗廟復有』,萬世本人陛下天子尊稱不能今日號曰』。大內歲時天子一道大統昭穆尊親並行不可今日?」中朝邪說不敢正月大喜改稱本生禮部尚書故事禮部翰林異議》,二部侍郎錦衣指揮至德詔獄:「名為陛下不必。」

八月慰勞

三代兄終弟及二千未有從子皇子漢成帝定陶三代傳統宋仁宗王子英宗即位始終陛下繼武大統超越天倫大義未嘗皇子不同自古天子大宗。《禮經大夫不可帝王伯父天經地義不可改易倫理大變

三代傳統繼嗣莫若祖訓》。《祖訓朝廷皇子兄終弟及。」嗣位繼統繼嗣陛下已去本生文武無二無二皇帝皇太后伯母伯母皇帝皇太后聖母武宗皇后陛下孝敬始終無間大統至親尊號正統尊親祖訓》,聖經三代千年典禮陋習聖人

布告天下尊稱

中外錦衣祿壽山工部尚書:「體魄所藏不可皇帝皇帝全等小人山陵按問。」:「陵寢朝夕不勝哀痛。」不可

天下新政十二大同巡撫因而禮部不可政府執政王守仁:「大臣天下不可。」:「大臣何以。」

祿皇帝帝命;「《王制》:『天子』。大功太祖祖居同堂太祖太宗皇帝帝號太祖太宗。」不可太后不合:「聖明肆赦遣戍所謂萬國歡心先王天子。」

》,太子太保實錄眷顧不能乞休其後請益殿大學士京師如故太傅

長沙知府巡撫湖廣大臣不如:「。」遣戍其他為時

御史雲南御史翰林檢討武宗實錄內閣檢討按察御史侍郎大怒:「故事纂修。」修撰編修累進翰林學士嘉靖十二禮部侍郎吏部翰林翰林尚書不可有所推舉

給事按察使私語武宗重臣詔獄夷陵判官世宗嗣位祿

南海正德年會第一成婚讀書西世宗職方主事:「裁決章奏請召大臣施行左右宰相內臣。」錦衣不當刑獄東廠不當按兵不當軍功護衛不當官職御史不當罷黜安慶南昌不當

禮部尚書質難上書不可十月上疏

陛下崇仁王子不合聖賢不通今日事體不順

儀禮·喪服後者」。為人後者其父」。後者稱為父母本生父母改稱伯叔父母不明邪說為人後者」。漢宣帝唐宣宗武宗武宗兄弟授受兄弟曾祖不合

天下天下天下非一所得:「仁宗宗室聖明大業陛下所以富有四海子孫萬世相承。」仁宗天下英宗本生父母仁宗父母聖賢道觀孟子天子殺人父母天下天下父母聖賢不通

武宗陛下陛下武宗嗣子武宗嗣子臣子不忍武宗武宗不得武宗不可武宗如何不大今日事體不順

臣下為此故事迎合陛下帝號而已帝王相繼而已不屑父子不絕武宗不絕然則陛下父子不絕天性天子太后武宗皇后尊親

邪說自得謝病

嘉靖尊崇

今日兩端而已正統大義天倫大經正統至於天下父母天倫至於加大陛下天倫尊崇大統陛下漢人陛下預防將來而已陛下皇太后未合之內一旦改稱非人陛下建議皇太后中心無疑萬一歸罪然後委曲申請歡心陛下朝夕所以不用名分嫌隙天下萬世非議

武宗而已武宗皇后陛下尊崇陛下聖母尊稱今日大統預防陛下將來職分正統大義不敢陛下天地信士左右小節不可預防陛下建議聖母皇太后大統至尊聖母謙抑尊敬皇后天下十六聖母接見不可輕忽正旦聖母謙讓不敢受納大權聖母天下萬世稱頌萬一聖母歸罪然後委曲申請嫌隙天下萬世非議

忠義明年講學六部翰林給事調政體政績卓異文學翰林翰林不宜資格不用

經筵以南古今政要詩書九月翰林學士:「以及李東陽翰林翰林吏部尚書建議翰林去留屬吏內閣內閣翰林羽翼京官勞逸學士。」明年四月禮部侍郎

六月,「禮部尚書詹事府翰林院巡撫子弟武職以為不能不可給事陳雲:「異議陛下尊崇官爵二三官爵陛下決不天下萬世以為何以天下?」

先後王守仁災異時弊謂言指使力攻天地自恣不敢遺言大怒上書南京御史天地父母郊外內外防閑母喪廣東不法

十二吏部侍郎尚書侍郎尚書侍郎既而尚書傳旨王道順天府:「可疑。」故事道中天府人名守法改道大理南京禮部尚書

順天府禮部尚書通判詔獄相與謁陵遠遊不敬:「增減情節皇帝廟號人臣安得?」南京給事騎馬尚書小臣給事李充不當公會尚書宋濂正德廟號不知故事