Back to collection

History of Ming 明史

卷二百〇二 列傳第九十 廖紀 王時中 周期雍 唐龍 王杲 周用 聞淵 劉訒 孫應奎 聶豹 李默 周延 賈應春 張永明 胡松 趙炳然 Volume 202 Biographies 90: Liao Ji, Wang Shizhong, Zhou Qiyong, Tang Long, Wang Gao, Zhou Yong, Wen Yuan, Liu Ren, Sun YingKui, Nie Bao, Li Mo, Zhou Yan, Jia Yingchun, Zhang Yongming, Hu Song, Zhao Bingran

Click on any word to see more details.

周期〈()〉〈()〉〈()〉〈()〉〈(余姚)〉〈()〉周延〈()〉永明〈(績溪)〉炳然

東光弘治進士文選郎中正德工部侍郎提督吏部侍郎世宗南京吏部尚書調兵部參贊機務解職

嘉靖,「既定吏部尚書:「七十精力不如聰明不如。」不許祿不可力爭:「君臣昭穆祖宗昧死。」三事人材:「正德平定不知保護京師陛下繼統老成接踵新進喜事陛下昔年致仕大臣保護其他降職除名遣戍使得。」二事而已總督內閣彭澤王守仁

正月御史得罪以為吏部四十七御史給事中從容楊銳得無抵牾不喜年老稱病,《實錄太子太保故事有加太傅

弘治進士鄢陵知縣旋風:「冤氣。」御史督察畿輔

正德近畿吏部尚書致仕大夏大夏退武職貪汙百余東廠太監下詔荷重於都御史不得已謫戍鐵嶺四川使湖廣按察使十二御史巡撫寧夏

世宗御史父喪太后尊號本生不當百官兵部侍郎尚書陳請不可通州守備言官乞休給事中不當忿言官切責嘉靖十年四月為兵尚書御史重兵侍郎分掌內地軍務吏部祖宗臨時兵部調刑部尚書御史是以得罪稱為長者久之致仕

周期江西正德進士南京御史給事中御史偕同兵部尚書猶在大夏韓文江西清軍廣東鎮守武定福建僉事嘉靖浙江參議討平再遷湖廣按察使御史巡撫順天密雲內地關外無備修復數列便宜大理刑部侍郎御史刑部尚書大計京官言官納賄吏部十九罷免大臣家居十年

蘭溪受業正德進士郯城知縣大盜加俸二等父喪御史雲南義父坐罪鎮撫坐罪世職人為其事江西班師三司居位:「脅從凡民讀書食祿乃爾。」印綬陜西使山西按察使太仆嘉靖御史總督漕運巡撫鳳陽西正陽御史吏部侍郎

十一陜西兵部尚書軍務兼理三十十四西賀蘭山黃河不得渾脫入山刑部尚書東山構陷建昌延齡大獄延齡皇太后不窮正東。「大獄建言獲罪不能充軍四十楊慎邵經邦而已尚書滿太子久之南京刑部尚書吏部兵部尚書太子太保吏部尚書居官勞績吏部年老御史上行詔獄未報上林六十遣戍上林輔以輿出國數年修撰第一及第後坐

汶上正德進士臨汾知縣御史巡視陜西不宜嘉靖織造久之太仆大理再遷御史戶部侍郎河南臨清五萬十五全活不可銀幣御史總督漕運故事三民以軍七十戶部尚書不可漕運軍民戶部尚書後父安平馬房此地不可二十四方給事中儲蓄財用舊制四百有余不足以便一日過半大驚戶部自今無不龍涎香以此不悅給事中御史受賄給事中進言尚書下獄遣戍雷州隆慶給事中自修太子太保

句容進士吉安推官王守仁大理寺」,下獄御史巡撫江西戶部侍郎漕運尚書

吳江弘治十五進士行人正德南京給事中南京尚書給事中鎮守江西廣東參議番禺浙江山東使福建按察使河南使南陽嘉靖御史巡撫協理吏部侍郎不當尚書僚屬調用南京刑部御史二部尚書自陳致仕有節中外推薦久之工部尚書河道數月漕運御史滿太子二十五年代吏部尚書明年太子太保曾孫自有

自持而已其後大略廉潔相似僑居柄政風紀不振不能

奉新弘治十八進士睢州正德河南道御史故事知州御史嘉靖浙江僉事山西使指揮山西使南京二部尚書兵部參贊機務御史太子吏部尚書

吏部尚書從子正德進士御史巡視武宗虎豹不可世宗御史

弘治十八進士禮部刑部吏部調員外郎中文選南京嘉靖天府順天南京兵部侍郎刑部侍郎南京刑部尚書吏部刑部尚書吏部尚書侍郎尚書以前獨斷大學士柄政老臣不能委曲謂言任意裁決大怒切責無不七十骸骨家居十四太子太保

居官始終功名刑部題詩:「尚書?」

鄢陵刑部尚書正德十二進士寧國推官蕪湖縣武宗南巡索賄不得詔獄世宗御史南京參議南京刑部尚書

河南巡撫知縣御史其父久之出獄殺人求解不得告訐穆王駿不從羅織大辟長至常朝闌入不悅御史給事中御史參議知府百十大怒下獄詐冒父子頗多禮部參議四十除名歲俸承問下詔大學士法官譴責於是天下

陜西秦安正德進士檢討嘉定判官歷山巡撫河南

宿洛陽正德十六進士章丘知縣嘉靖為兵給事中上疏:「忠厚純白堅定當之大學士練達國體難以自恃功名至於梟雄桀驁阻抑氣節天下莫不怨憤鑒別以定。」既而未幾吏部尚書再遷給事中行人建言上疏詔獄十一大計天下富民吏部尚書高平縣湖廣使御史巡撫順天戶部侍郎尚書

京師征兵建議加派北方廣西貴州其他貧富一百十五萬有蘇州五千御史不從不當調之外既而不足:「今歲二百六百一切官吏儒士出入大綱使。」三十一正月上京備用芻糧:「至今正稅五百搜括四百出自二百八十新增二百四十五萬有八百。」耗費核實給事中粗疏南京工部尚書計無所出理財二十九纖屑大體戶部致仕

諫官權貴風節一切功名

同姓余姚進士行人給事中下詔華亭縣朝廷御史總理河道山東開膠不可吏部尚書官屬

巴陵戶部南京骸骨

吉安永豐正德十二進士華亭知縣陂塘業者嘉靖御史福建蘇州知府平陽知府山西富民出錢靈石關隘給事中大學士陜西使潼關大計拾遺言官平陽大學士下詔

二十九都城禮部尚書華亭取士大用御史巡撫順天兵部侍郎請調大兵固守大安京師所得三十一為兵尚書