Back to collection

History of Ming 《明史》

卷二百〇二 列傳第九十 廖紀 王時中 周期雍 唐龍 王杲 周用 聞淵 劉訒 孫應奎 聶豹 李默 周延 賈應春 張永明 胡松 趙炳然 Volume 202 Biographies 90: Liao Ji, Wang Shizhong, Zhou Qiyong, Tang Long, Wang Gao, Zhou Yong, Wen Yuan, Liu Ren, Sun YingKui, Nie Bao, Li Mo, Zhou Yan, Jia Yingchun, Zhang Yongming, Hu Song, Zhao Bingran

周期〈()〉〈()〉〈()〉〈()〉〈(余姚)〉〈()〉周延〈()〉〈()〉

東光弘治進士主事文選郎中正德工部侍郎提督吏部侍郎世宗南京吏部尚書調兵部解職

嘉靖,「既定吏部尚書:「七十精力不如聰明不如。」不許祿不可力爭:「君臣昭穆祖宗昧死。」三事人材:「正德平定不知保護京師陛下繼統老成接踵新進喜事陛下昔年致仕大臣保護其他降職除名遣戍使得。」正士二事而已總督內閣彭澤王守仁

正月御史得罪以為吏部四十七御史給事從容楊銳得無年老,《實錄太子太保故事太傅

弘治進士鄢陵知縣旋風:「。」御史督察

正德吏部尚書致仕大夏大夏退武職貪汙百余東廠太監詔獄荷重御史不得已謫戍四川使湖廣按察使十二御史巡撫寧夏

世宗御史父喪太后尊號本生二字不當百官兵部侍郎尚書不可通州守備言官乞休給事不當忿言官切責嘉靖十年四月為兵尚書御史重兵侍郎以邊分掌內地軍務吏部祖宗臨時兵部調刑部尚書御史是以得罪稱為長者致仕

周期江西正德進士南京御史給事御史偕同兵部尚書大夏韓文江西廣東鎮守武定福建嘉靖浙江參議討平湖廣按察使御史巡撫順天密雲內地關外無備修復數列便宜大理刑部侍郎御史刑部尚書大計京官言官納賄吏部十九罷免大臣家居十年

受業正德進士知縣大盜二等父喪御史雲南義父所持其事江西班師三司居位:「凡民讀書食祿。」印綬陜西使山西按察使太仆嘉靖御史總督漕運巡撫鳳陽西正陽御史吏部侍郎

十一陜西兵部尚書軍務三十十四西賀蘭山黃河不得渾脫入山刑部尚書東山建昌延齡大獄延齡皇太后東山。「大獄建言獲罪不能充軍四十楊慎邵經邦而已尚書滿太子南京刑部尚書吏部兵部尚書太子太保吏部尚書居官勞績吏部年老御史上行詔獄未報上林六十遣戍上林輔以輿出國數年修撰第一及第後坐

汶上正德進士臨汾知縣御史巡視陜西不宜嘉靖太仆大理御史戶部侍郎河南臨清五萬十五全活不可銀幣御史總督漕運故事三民軍民七十戶部尚書不可漕運軍民戶部尚書後父安平房地二千不可大慈恩寺二十四方給事儲蓄舊制四百有余不足以便一日過半大驚戶部等引龍涎香以此給事御史受賄給事進言尚書遣戍雷州隆慶給事自修太子太保

句容進士吉安推官王守仁大理寺」,御史巡撫江西戶部侍郎漕運尚書

吳江弘治十五進士行人正德南京給事南京尚書給事中等鎮守江西廣東參議番禺浙江山東使福建按察使河南使南陽嘉靖御史巡撫協理吏部侍郎不當尚書僚屬調用南京刑部御史二部尚書自陳致仕中外推薦工部尚書河道數月漕運御史滿太子二十五年代吏部尚書明年太子太保曾孫

自持而已其後大略廉潔相似僑居風紀不能

奉新弘治十八進士睢州正德河南道御史故事知州御史嘉靖浙江山西使指揮歸命山西使南京二部尚書兵部御史太子吏部尚書

吏部尚書從子正德進士御史巡視武宗虎豹不可世宗御史

弘治十八進士禮部主事刑部吏部調員外郎中文選南京嘉靖天府順天南京兵部侍郎刑部侍郎南京刑部尚書吏部刑部尚書吏部尚書侍郎尚書以前大學士老臣不能委曲謂言任意裁決大怒切責七十骸骨家居十四太子太保

居官始終功名刑部後堂:「尚書?」

鄢陵刑部尚書正德十二進士寧國推官蕪湖縣武宗南巡索賄不得詔獄世宗御史南京參議南京刑部尚書

河南巡撫知縣御史其父殺人求解不得穆王駿不從羅織常朝闌入御史給事御史參議知府百十大怒詐冒父子頗多禮部參議四十除名詔獄大學士法官譴責於是能持天下

陜西秦安正德進士檢討嘉定判官歷山巡撫河南

宿洛陽正德十六進士章丘知縣嘉靖為兵給事上疏:「忠厚純白堅定當之大學士練達國體難以功名至於梟雄阻抑氣節天下莫不怨憤鑒別以定。」既而未幾吏部尚書給事行人建言上疏詔獄十一大計天下富民吏部尚書高平縣湖廣使御史巡撫順天戶部侍郎尚書

京師征兵建議加派北方廣西貴州其他貧富一百十五萬有蘇州五千御史不從不當調之外既而不足:「今歲二百六百一切法行官吏儒士出入大綱使。」三十一正月上京備用:「至今五百搜括四百出自二百八十新增二百四十五萬有八百。」耗費給事粗疏南京工部尚書理財二十九大體戶部致仕

諫官權貴風節一切功名

同姓余姚進士行人給事詔獄華亭朝廷御史總理河道山東不可吏部尚書官屬

巴陵戶部南京骸骨

吉安正德十二進士華亭知縣陂塘三千嘉靖御史福建蘇州知府平陽知府山西富民出錢靈石關隘六千給事大學士陜西使潼關大計拾遺言官平陽大學士詔獄

二十九都城禮部尚書華亭取士大用御史巡撫順天兵部侍郎請調大兵固守大安京師所得三十一為兵尚書事宜京師入山西二十總督御史兵部:「有所陛下威靈所致論功。」太子錦衣京師太子南北歸功太子太保

西北東南應變大學士鄉里政府甚為以為侍郎七事致仕侍郎巡視福建大臣海濱不行大怒切責震懾請罪便宜五事二級數年七十七隆慶

王守仁良知歿弟子》,王守仁異同

正德十六進士嘉靖戶部主事進兵員外調吏部郎中真人十一會試考官兵部尚書寧國同知浙江使太常南京國子監博士吏部侍郎尚書正德吏部侍郎尚書出帝

遼東巡撫使以上