Back to collection

History of Ming 明史

卷二百〇九 列傳第九十七 楊最 馮恩 楊爵 周怡 劉魁 沈束 沈鍊 楊繼盛 楊允繩 Volume 209 Biographies 97: Yang Zui, Feng En, Yang Jue, Zhou Yi, Liu Kui, Shen Shu, Shen Lian, Yang Jicheng, Yang Yunsheng

Click on any word to see more details.

〈(納言)〉〈()〉〈()〉〈()〉〈()〉

殿射洪正德十二進士工部山西尚書御史災民

郎中治水世宗即位:「寶應湖西東北三十東北堤岸沖決壞運興化良田往年白圭修築高郵大臣百年其次風波使數年補闕。」其中寧波知府浙東以為便貴州按察使太仆

世宗神仙給事中納言直諫得罪方士白金百余飲食神仙外人黃金不死太子監國,「一二如初。」不敢:「陛下春秋聖諭不過一方服食神仙神仙所為高居白日不敢奉詔。」大怒立下詔獄

監國明年詐偽伏誅隆慶元年御史

太倉嘉靖十一進士余姚知縣給事中十七楊慎:「何人?」道家道士以為楊慎六十往來三十穆宗即位南京參議太仆未幾致仕困厄見用退

為兵給事中嘉靖上疏:「陛下法王國師配享大聖作為千古真人一道有勞不可配享不可聖朝真人奪得異端正道。」長生術大怒立下詔獄拷掠御史稽核財物侵蝕蘇州使

納言信陽給事中太常坐下詔獄湖廣陜西僉事

松江華亭家貧力學讀書自若嘉靖進士行人兩廣總督王守仁執贄弟子

南京御史故事御史有所刑部刑部不復尚書御史御史屬吏:「知事本末檢核。」尚書巡視指揮殺人大計朝覲御史擅權給事中如故

南北皇后北郊所見異議者:「人臣進言明詔直諫陛下左右奸佞風日緘默老成謇諤異議雷同附和而後天地百余?《》:『』。皇后郊野好事。」於是感奮

十一彗星直言天道人道指大

大學士小心謙抑其所持祿模棱戶部尚書禮部尚書不羈駕馭庶幾宰相兵部尚書剛直不屈通達有為刑部尚書進退委靡不振工部尚書自持吏部尚書侍郎才學有余不足侍郎講論便捷學術禮部侍郎講學未合人心侍郎警悟疏通任重兵部侍郎安靜操守侍郎文學因人成事刑部侍郎存心處事股肱侍郎篤實工部侍郎滑稽淺近有為侍郎可取通達

大學士御史

兇險反側給事中不容外飾吏部鄉曲報恩陛下遣使倨傲偃蹇入山讀書傳旨然後就道吏部尚書所以吏部必將播弄不大國事不止不可方物報復今日明日調其所憎惡宰相憎惡不意陛下乃至綱紀陛下忠厚正直萬一御史稱職天下生民根本百官不和不平不可得

大怒錦衣主使瀕死不變御史南京談及朝政大臣得失下獄

明年刑部以上大臣德政尚書中等:「大臣。」:「無上有余?」侍郎郎中員外長子十三日夜匍匐長安輿吏部尚書御史

主筆西面起立不屈怒叱:「上疏。」:「天子大臣私怨言官無忌厲鬼。」:「廉直自負?」:「患難金錢官爵?」歷數其事不已御史尚書大體緩解長安:「御史非但。」御史」。登聞鼓

明年上書不許血書:「失怙祖母守節教育成立御史舉家祿陷於大辟祖母八十憂傷氣息今日祖母今日祖母不獨陛下哀憐母子陛下陛下白刃。」使尚書御史不實不許恩情遣戍雷州

家居穆宗即位直言七十大理寺致仕有司孝子八十一

數年久之不第祿天府通判隆慶進士按察使

躬耕歲時相和士大夫輿從而

行人從子嘉靖從父進士貴溪知縣將樂調建陽朱子先發給事中再遷給事中吏部尚書王臣》。其後御史南京尚書大學士明詔公論乞休不許給事御史相繼:「中傷諍臣杜口莫大立正。」諍臣杜口鎮撫御史等級調十四九月隆慶太常

進士南京刑部御史:「!」神色隆慶太常

富平二十讀書家貧知縣上書奇士

嘉靖進士行人使王府:「奉使湖廣菜色假令周公制作饑寒!」久之御史母喪冬月推車不知御史

經年視朝興工方士太仆承寵用事二十元日大學士尚書不能上書

天下大勢莫不無措成俗災變祥瑞讒諂面諛欺罔人心頹壞諍臣拂士日益恣意齟齬其間天下去年畿輔千里既而元日遠近相同減膳憂懼以為符瑞稱頌不已中外皆知陛下使退任用足以人心

巡視南城一月八十五城共計未知陛下赤子須臾不能土木十年工部增設一方膏血不知豈不可以盜竊加以上下尚可糜費結怨天下足以人心

陛下即位有為頒示天下數年以來經筵曠廢大小臣庶朝參辭謝一睹聖容敷陳人心日益中外日益渙散君臣氣象足以人心

左道惑眾聖王異言坐而論道奇邪陛下公卿賢士治道正身天地鬼神莫不聖躬不息風聲異議四方信用方術足以人心

陛下納諫一時臣工過激獲罪自此以來臣下天威直諫以為往歲太仆近日國體治道甚多古今國家未有不以杜口安危休戚無由阻抑足以人心

陛下祖宗創業艱難今日守成不易施行幸甚

三月靈寶黃河遣使河神大學士御史:「不足陛下喜事張大文飾獻媚接踵祭告天下臣民祥瑞即時。」大怒詔獄拷掠韶州經歷慶典不行

中年惡言中外忌諱符瑞震怒立下詔獄血肉狼籍五木一夕復甦不許獄卒不測家人不許飲食泰然既而御史先後

工部員外給事中二十四八月有神尚書言乩:「妄言。」東廠校尉就道:「處置家事?」:「朝廷我去。」不顧左右鎮撫桎梏飲食天幸不死二十六十一月殿露臺火光忠臣

居家一日:「。」隆慶祿

入獄東廠校尉左右太監不宜得罪先後講論周易》、《中庸》,

文登正德十二進士洪洞知縣嘉靖御史刑部尚書去國力爭武定兵權三月養母母喪河南道給事中考察祿給事中得失

家居