Back to collection

History of Ming 《明史》

卷二百一十 列傳第九十八 桑喬 謝瑜 何維柏 徐學詩 厲汝進 王宗茂 周冕 趙錦 吳時來 張翀 董傳策 鄒應龍 林潤 Volume 210 Biographies 98: Sang Qiao, Xie Yu, He Weibai, Xu Xueshi, Li Rujin, Wang Zongmao, Zhou Mian, Zhao Jin, Wu Shilai, Zhang Chong, Dong Chuance, Zou Yinglong, Lin Run

〈()〉〈()〉〈(陳紹)〉〈()〉應龍〈()〉

江都嘉靖十一進士十四主事御史山西死者萬人深入巡撫以下

十六殿偕同三事營造山陵:「陛下外人人事尚書輿災變所致。」致仕如故給事:「大臣退而已穢行言官大臣。」尚書交遊聲譽進取未知首發

御史規避詔獄九江二十六隆慶

綿給事二十四月偕同御史文武大臣救火緩慢二十六詔獄調太平經歷御史巡撫甘肅

上虞嘉靖十一進士南京御史十九正月禮部尚書彈劾:「浮詞欺罔言官南巡盛事無為陛下任事顯然。」:「朝廷」。於是切責甚至

:「邊防聖明邊防大臣陛下任用中樞天下天下形貌魁梧褫奪不及一身軍國萬世陛下其二天下何不大學士廢棄優遊靡費淫樂使天下不治不易武功。」

如故未幾大計廢棄終於

御史武定時政大小不足鎮守章奏:「諸事影響恍惚鎮守本意交通營求利他:『官吏陛下無心耳目四方』。:『文武內臣』。內臣莫如正德太平陛下鎮守內臣聖明偏私在朝百官天子耳目不足陛下天下士大夫宦官耳目不知陛下為何?」給事以為隆慶

金壇嘉靖十四進士吉安推官南京給事二十九月偕同:「陸梁總督尚書侍郎不堪」。禮部尚書總督侍郎結納私人御史居宅私人一級不問獲罪明年內閣給事御史山西御史陳紹大指剴切未有山東後期方面三十九數年

上元莆田山東參政知府御史

泰州起家兵部侍郎三十六大計自陳調南京南京拾遺光山南京兵部侍郎

錢塘魏縣知縣御史大同總督得罪山西太原明年巡撫失事吏部吏部尚書遲延留任湖廣泉州知府保障江西使

余姚

南海嘉靖十四進士御史殿四海所在不為不止沙河行宮金山功德工作安南問罪福建二十四五月大學士盧杞方藥震怒號哭意氣自如詔獄家居二十余年隆慶大理御史便殿執政大臣政事大臣更番宮中調聖躬隆冬輟朝御史吏部侍郎御史大學士張居正居正九卿居正父喪吏部尚書:「天經地義?」居正三月南京禮部尚書考察自陳居正從中

上虞嘉靖二十三進士刑部主事郎中二十九京師退憤然:「柄國攘外?」上疏

大學士權貴文武軍民釀成國事都城樓船水陸載道駭人耳目二千使三千使漕運諸如悉數莫不無有以內上下積久成性父權其父然後陛下陛下安得

權力足以假手機械足以先發制人勢利足以便足以揣摩足以彌縫缺失私交足以歡心人口前後不能莫不考察之際給事御史寬宥安在陛下父子外患

感動方士密言孤立盡忠於是發怒詔獄不許陳紹上虞」。隆慶南京參議大理

舍人殿所為會考屬吏留用數年誤寫

嘉靖十一進士常州推官御史禮部交城王府將軍庶子嫡孫二十八月其事彌縫不問山東鄉試誹謗八十提調使參政使報復即位祿

陳紹韶州知府

嘉靖十一進士池州推官給事湖廣巡撫工部進言清議不宜司空尚書給事戶部尚書海寧章丘祿:「使祿遣使結納太常父權。」尚書上疏求援解釋八十六十雲南廣西明年考察隆慶

黃州推官給事建白時事順天府給事隆慶南京工部尚書

衢州推官給事遼東祿行人給事

京山廣東使從父嘉靖二十六進士行人三十一南京御史先後保安中外不平三月上疏

持國薄海內外不怨二部二十索賄數百文武

私人資歷端方不得國家

往歲珍寶不可數金銀人物高二金銀不知陛下宮中

廣布良田江西之後金銀子孫

家奴五百往來騷擾驛傳居民不敢

陛下大官窮極莫不九州萬國陛下

往歲京畿上下憂懼民俗歌謠京師沙漠海內百姓莫不早亡不知

義子三十早已敗露衣冠爪牙朝廷不出陛下

天下以為不才奈何不才武將逾期奈何四方地震臣下專權試問今日專權出於陛下帑藏不足蓄積數年與其數年以來邊塞有身不致不忍祖宗天下

大臣平陽

上疏其父隆慶祿

嘉靖二十進士太常博士貴州御史重建安神御史不可數百震怒立下詔獄太子十一講學言教不可侍從大怒雲南通海慷慨

郎中效忠歐陽兵部

奉詔二十七效忠十六會試兩廣效忠效忠斬首效忠痼疾心疑一一

效忠武舉文牒又稱民人武舉效忠未有效忠效忠斬首當時十六豈能宰相三軍效忠臨陣差委相去一月何以萬里軍情效忠何以不能效忠當代效忠奉行

悉心未有效忠效忠姓名首級非有纖毫鄉曲姻親欺罔陛下以來宰相子孫而且破壞祖宗唐國職守攸關不敢使天下朝廷不可不可得罪

朝廷父子彌縫報復詔獄得罪尚書隆慶

字元余姚嘉靖二十三進士江陰知縣南京御史鎮江:「不足重兵。」:「數百。」不可雲南

三十二元旦日食以為亂政

日食元旦變異非常山東大水四方地震太祖皇帝丞相後世深遠之內宰相其實皇帝本意其間大學士縱欲違忤望風天下朝廷政府白事請求莫不意指失事可以受賞可以文武大臣厚薄以至貶損稱號廉恥掃地不忍

陛下聖神而已稿陛下安得窺伺逢迎似乎似乎恭順私人要地動靜敗露左右親信陛下動靜意向故稱因而事機從而使陛下朝廷使天下其事由於政府幸而洞察聖心不幸後世陛下陛下以來恩怨群臣忠言不敢直陳四方

庚戌之後陸梁陛下天下武勇天下財力天下莫測內外封疆未有陛下風靡