Chinese Notes
Chinese Notes

Back to collection

History of Ming 《明史》

卷二百十一 列傳第九十九 馬永 梁震 王效 周尚文 馬芳 何卿 沈希儀 石邦憲 Volume 211 Biographies 99: Ma Yong, Liang Zhen, Wang Xiao, Zhou Shangwen, Ma Fang, He Qing, Shen Xiyi, Shi Bangxian

〈()〉〈()〉〈(趙國)〉〈()〉

遷安兵法左氏春秋》。指揮使正德指揮同知練兵西守備遵化馬蘭白羊

十三鎮守武宗城堡令人一月版築同知

嘉靖元年金山作亂指揮討平兒孫不得迎擊洪山伏兵其後兒孫大同兵變巡撫:「逆賊朝廷抗命調攻城利害破格自相。」諸軍侍郎

上書獲罪大怒祿南京御史:「邊防強敵軍民長城子女非有權勢區區知己國家。」順天巡撫給事御史不用杜門讀書南京大同南京

十四遼東兵變大清部長戰敗

遼東結黨廣寧

百余西北健兒勇敢遼東:「。」:「文武?」:「威力。」御史:「善用廉潔京師。」未及調罷市蘇州並立

間諜敵人情偽知人至大尚書

新野榆林指揮使嘉靖指揮寧夏遊擊將軍兵書命中鎮遠

響水波羅大敗十萬百余先後一等三十使深廣

十四同知陜西明年大同大同巡撫文武以為健兒五百下令約束牛心百余伺隙車駕山陵將士陣亡數月太子太保銀幣太保

有機號令前後百十未嘗健兒敵營:「邀功深入?」歿健兒

遼東起家山西大同解職治軍子弟士卒行法世宗三十卒伍歿

讀書文辭韜略騎射會試嘉靖指揮出神十一寧夏鎮遠蜂窩斬首四十

十萬不得力戰青山安定會寧移師安定先後斬首五十尚書御史失事給事:「八千殊死安定八百調度。」銀幣執政御史以為一級同知清水輕騎寧夏伏兵設伏十六

言行威名西

指揮同知涼州嘉靖陜西斬首三百六十十一西寧夏河東擊破同知甘肅

西安後衛讀書大義謀略騎射十六指揮同知指揮使黃河渡口關內四起南山次第御史詔獄拷掠守備指揮甘肅遊擊將軍嘉靖元年寧夏指揮同知涼州御史莊浪御史從容力戰殺傷相當部將退二十不可力士竿寧夏軍民西海寧夏巡撫發兵解職山西岢嵐轉戰三百銀幣紅山力戰

負氣往往挫折巡撫兵部請調甘肅不可共處總督立功黑水三十以為同知

二十一禮部尚書文面調大同兵部切責巡撫乞休御史大同不宜甘肅巡撫數萬黑山滿涼城大同俘獲大舉鵓鴿文備

總督西至大開山二百以西山西四百三千太子太保小王使者太保三公而已

諸子大同尤甚總督巡撫規畫守備息肩數年文益二十七八月伏兵指揮相等彌陀山椿遊擊指揮歿轉戰突起殊死設伏殿是以答數太子太傅七十五

善用曲折二十宿威名父子傾陷強敵不得給事以為詔獄太傅

趙國指揮嘉靖會試指揮守備金幣遼東禦敵七十同知八百指揮歿戴罪立功白衣守備禦敵西提督大舉滹沱二等京師沙河壽山門前三十一遼東小王數萬明年獅子李廣五十榆林先後五十一等

穿威嚴士馬邊防

使一發左右大同隊長受賞

嘉靖二十九懷柔順義威遠二十挑戰三分奮勇斬首九十克日策馬:「。」指揮指揮遊擊將軍超遷總督鎮山不利

三十六建昌十萬歐陽斬首:「太師!」未幾遵化玉田金山寺州縣總督以下獲罪入山西一日五百通州京師退沙灘

四十五七月十萬西不可不可四門無人日中莫測所為明日指示:「反顧。」追擊隆慶五萬五萬府城伐木環城不可塞外二百迎戰大敗

敵情士卒歲數健兒三十四百至大耀

大同尤甚總督紫荊懷仁山陰調威遠:「大同不時不可。」寧海

元年侍郎行賄前軍順義聲言

起行余年朔州鴿子龍門萬全孤山土木沙灘大小百十未嘗不大部長威名邊陲一時州城御史後世

所見大同二十順義二部二十七遼東文學交遊名士不行使給事赦免

開原遊擊北關嚴斥自衛大清火器騎兵火器士卒方陣西大清不能大敗戰死山谷血流大清北關開原蒙古設備六月大清臨城城外大清進攻擊破東門軍士乘勢攻城城外望見大清邀擊不得遊擊守備同知未經強敵大將當事

戰死湖廣貴州至大大敗自殺

兵略遼東遊擊其父巡撫前鋒左營徐州崇禎正月鳳陽守備恢復八月河南總督大典徐州十年桐城一級徐州剿滅固始大典遊擊等分西南六安大典淮南陵寢數年失事

十二六月鎮守天津甘肅十五斬首七百三十八從事逗留明年內鄉商州