Chinese Notes
Chinese Notes

Back to collection

History of Ming 《明史》

卷二百十四 列傳第一百〇二 楊博 馬森 劉體乾 王廷 葛守禮 靳學顏 Volume 214 Biographies 102: Yang Bo, Ma Sen, Liu Tigan, Wang Ting, Ge Shouli, Jin Xueyan

〈()〉〈()〉〈()〉

蒲州御史四川嘉靖進士知縣調長安為兵武庫主事職方郎中大學士山川形勢土俗好惡士卒多寡強弱疏記肅州數百不能儀衛門外天子宰相屬吏羅拜請罪大事尚書一切中夜山東使參政

二十五御史巡撫甘肅大興永不修築肅州榆樹甘州平川境外肅州居民以為金塔七百肅清永昌山丹告捷斬首四十御史甘肅總督三十大將軍兵部侍郎經略保定

都城河川不可水勢戍守京城七月:「鎮靜奈何?」總督保定軍務京師陵寢分布三十三宿大喜萬金晝夜不得孤山官軍退虎頭擾亂御史明年兵部尚書太子

父子權利一切不行兵部尚書大同總督山西軍務侍郎江東大軍六月城中死守無二行善給事義勇以邊不支西使相聲大同驛馬紫荊南山陵寢入山西大同牛心九十二高山十八六十五旬

江東太子太保輕騎先後奇兵總督內地六百水利總督吏部尚書不可兵部:「。」

左右手:「。」:「大同使不得情形預備黃花要害使不得入關。」

四十二十月聲言遼陽總督手書:「。」征兵通州:「庚戌。」先後總督江東文武大臣皇城京城鎮遠分布內外順義三河援兵取道傷殘:「何以?」力保吏部尚書

隆慶遺詔建言山西給事鄉人乞休一品滿太子太傅南海御史直言御史謝病尚書乾等大學士吏部吏部尚書兵部:「邀擊格鬥所謂戰地總督十萬以為無疑。」駐守諸事

魁梧豐碩安閑出入中外四十余年始終吏部太子太師明年致仕太傅

柄國心動其後張居正毅然大臣御史居正居正:「甘心?」:「不能回天。」帝命使校尉大臣人中大臣識別茫然以是長者

嘉靖四十一進士戶部主事禮部郎中隆慶河南使兵部侍郎:「未可守備西部使盡使而已。」戶部尚書總督十九河南人相十萬小人開礦不得使天下太子太保東征太子太傅

懷安家人紿」,嘉靖十四年成進士戶部主事太平知府兄弟:「天性?」江西按察使進士

使巡撫御史刑部侍郎戶部江西使調大理疑獄刑部尚書御史周延稱為」。南京工部侍郎戶部御史總督漕運巡撫鳳陽南京戶部尚書隆慶北部

詔書天下歲入不能經費積貯出入節儉責令措置:「祖宗舊制以南四百京師以北八百後邊多事三五十萬二百三十民運二三士馬多於輸入詔書蠲除今日往歲區畫不過目前大體元氣所見。」河東四川雲南福建廣東鹽課事宜命中戶部黃金不可故事內閣珠寶力爭

考官婿引用巡撫行一鄉人報功太子

東安嘉靖二十三進士行人給事太監給事

宿:「蘇軾:『。』歷代官制七千五百八千三萬四千本朝成化武職文職十萬大臣加以廠衛勇士不可嘉靖十五八十二十一以後日增果蔬定額狼籍其他使會計。」於是

使刑部侍郎戶部侍郎總督隆慶南京戶部尚書湖廣江西二百六十鳳陽官軍一月責成

北部三十:「三百七十二百七十六萬有軍糧有余大同例外以上經費?」:「大小御史搜括無益萬一倉卒?」於是給事御史李春上疏十萬太和泰山內臣半年

軍餉四方:「祖宗遼東大同寧夏甘肅山西密雲昌平永平防守其後其後鹽課。」隆慶以來:「國家歲入不足額外以內一切經成書。」

綿五千湖州給事:「三月綿不宜。」亦復祖母綠上書承運十萬給事承運減稅二十不得珍珠黃綠給事御史

即位南京兵部尚書:「根本重地五千二千操練。」防守四事致仕太子

嘉靖十一進士戶部主事御史吏部尚書亳州判官蘇州知府御史總理河道三十九南京戶部侍郎總督南京成化御史嘉靖二十六戶部侍郎舊制御史南京刑部戶部侍郎御史總督漕運巡撫鳳陽

建議江南鎮守吳淞江北定制淮安御史商稅給事吏部尚書侍郎通州二級南京禮部尚書御史刑獄檢束公舉

隆慶元年六月京師御史分行朝覲天下嚴禁英國御史學道學道邀擊掖門

御史:「。」給事賈人不見利事:「奉命千金大學士蹤跡得罪。」詔獄刑部尚書先後乞休給事御史李純羅織刑部尚書自強:「。」通州判官

浙江御史古人於是巡撫四川御史:「蘇州始終。」致仕十六高年明年

江山嘉靖十四進士行人御史洗馬不當執政寧國推官刑部尚書太監刑部:「罪狀所以天下。」太子

平人嘉靖鄉試第一明年進士推官御史大驚冬至百官朝服不可兵部主事父喪禮部禮部尚書中尉數人儀制郎中不行故事得以不得交城懷仁襄垣人乘其事河南使山西按察使陜西使御史巡撫河南戶部侍郎吏部侍郎南京禮部尚書吏部考察致仕安在左右老病

隆慶元年戶部尚書:「山東變法河南山東西土地不能復重徭役工匠富商免役農夫所謂田賦戶部倉庫名目價值通行分派小民不論不問夤緣增減弊端至於變為分解不解分數而後稽核。」舉行於是簿頒行天下嘉靖三十六以後貧民不能簿州縣戶部戶部理財周知天下倉庫然後調劑祖宗時令天下御史分行天下其事禮言:「朝廷?」

大學士侍郎自強禮言不可養母刑部尚書方士藥物事實惑眾給事:「天下後世而後為首為首如此陛下!」

御史:「內地河道千里仿古井田使。」申明巡撫事宜張居正大臣