Chinese Notes
Chinese Notes

Back to collection

History of Ming 《明史》

卷二百十五 列傳第一百〇三 王治 歐陽一敬 周弘祖 詹仰庇 駱問禮 鄭履淳 陳吾德 汪文輝 劉奮庸 Volume 215 Biographies 103: Ouyang Yijing, Zhou Hongzu, Zhan Yangbi, Luo Wenli, Zheng Luchun, Chen Wude, Wang Wenhui, Liu Fenyong

歐陽〈()〉〈()〉〈()〉〈()〉〈()〉

忻州嘉靖三十二進士行人給事文臣臨陣將士文臣搏戰給事

隆慶元年御史給事:「詔書嘉靖四十一。」力爭不許上疏四事:「宗廟天子未嘗南面天下武宗北面武宗祖宗並列位於武宗古典以為不免左右便窺伺聲樂遊戲騎射精神疾病政事籍籍陛下舉動陛下。」其二輔弼

給事總督御史南京御史山西兵部尚書侍郎鳳翔偕同歐陽鳳翔祿不許大理刑部侍郎明年左右南海大學士尚書御史阻止大理

歐陽彭澤嘉靖三十八進士蕭山知縣給事太常文選南京侍郎寧夏巡撫湖廣參政吏部未幾禮部尚書給事廣西不當恭順陜西總督巡撫軍政英國山西浙江錦衣衛

言官發憤論事隆慶元年正月吏部尚書給事御史維新山西給事私憤鄉里重罪:「。」給事自修御史調建寧推官御史給事御史群集言官

陳兵南京湖廣太和守備守備未幾:「皇帝不宜。」詔旨敬請太常參議驚怖

宜春知縣給事遷都給事侍郎使一元大學士:「西安門陛下私運器物。」以此嗣位殿顧問侍從駁議悻悻搏擊傾危

麻城嘉靖三十八進士吉安推官御史隆慶指揮以下二十金幣世襲:「皇帝定制奔走掃除政事大臣退百余使使陛下亂政太祖太監義子兵部尚書彭澤不能。」錦衣衛祿文思嘉靖初年仿

明年:「四方地震竿隕星旋風天雨陛下嗣位未嘗接見大臣邊患太和使內臣祖宗。」珍寶福建使大學士吏部考察言官安順判官

廣東順德南京給事紹興知府未幾廣平推官南京祿朱衣謁陵

隆慶地震宣化為兵郎中上疏:「以來淫雨彌月京師地震春風大作白日大同地震陛下半年災異傳聞後宮充斥左右賜予政令前後混淆猶豫萬一奸宄何以?」

嘉靖四十四進士南海知縣御史隆慶戶部寶珠尚書給事御史:「言官寶珠聲色召公武王喪德一生不可恣情縱欲陛下小乘誘惑不勝寶石珠璣奈何有用無用兩廣再三輕重倒置!」正月官制煙火左右切齒

聲色皇后危篤上疏:「賢淑陛下宗廟社稷陛下帝命皇后移居抑郁陛下省視萬一臣下莫不人臣今日不惜陛下皇后中宮慰問。」答曰:「移居妄言。」中外驚喜

巡視:「內官歲入租稅至多京城內外場地內臣上供恣意漁獵私家出入多寡四方安危陛下戶部緩急鰲山鞦韆龍鳳金櫃陛下逢迎。」宦官故事往還牧民言官上書宦官不敬:「小臣天子。」巡視庫藏南京給事御史巡視不當御史八月獲罪

嗣位商人不得廣東參議家居余年江西南京御史御史盛名不免大學士御史進士南京御史定向未及大臣吏部侍郎兵部侍郎相繼蹤跡給事主事員外南京御史籍籍不止刑部侍郎

嘉靖進士南京給事隆慶皇后偕同:「皇后正位使後世陛下。」給事可疑不當糾彈大臣張居正要務奏章未幾誠意福建巡撫

言官政務便殿上面事宜一言:「陛下使可否天道。」:「陛下便殿使侍從官常在左右涵養薰陶裨益。」三言:「內閣政事根本翰林講明義理通達政事。」四言詔旨奉行檢察御史糾彈。」五言:「詔書直言言官一二大臣而已臣民章奏。」六言:「陛下臨朝給事左右傳旨奏章之類文武侍從使參與。」七言:「傾危異同國事是非好惡眾人未必未必公論士氣。」:「政令見修陛下」。:「略去繁文實用退上下。」:「修撰輿一切耳目不及勸戒。」

從中楚雄知事明年吏部職官御史:「。」湖廣使

河南御史巡視皇城兵馬未決校尉無有詔旨兵馬山西推官山西使

秀水九江知府山東使

刑部尚書嘉靖四十進士刑部主事隆慶

年以來萬民失業四方地震災害陛下衣食赤子所以不及周家上天所以海內足以他人莫如陛下大臣高亢乾坤忠言風俗功罪文案多端堅持惶惶開辟以來未有若是永安大計君子美色奇珍瘡痍昭陽關門黎庶脂膏講筵臣民章奏面相可否人才回天

大怒刑部數月以為祿

歸善嘉靖四十四進士行人隆慶工科給事兩廣虛文便宜明年正月:「歲首日月大災陛下一切。」偕同從中珍寶戶部尚書給事上疏:「詔書加派缺乏移文奉行言官即時重典』,海內左右紛紜人情詔書不信府庫民生陛下奈何十萬營私不可詔書。」震怒刑部

嗣位元年給事張居正柄國諫官禮部主事兵部主事居正尚書之外居正未幾定襄居正力爭知府建昌印章南京居正江都御史部下御史講學名為居正推官同知湖廣

嘉靖四十四進士太常博士給事隆慶戶部有所尚書以是珍寶未幾給事刑部尚書:「未定。」借以

給事:「陛下弊端內臣勤勞所在不容。」御史建言得罪兵部尚書去取不當平江夤緣湖廣力爭順天府大理父母投入常州同知

南京郎中張居正尚書長史南京御史巡撫保定

無錫嘉靖進士安福御史即位南京守備虧損大怒體恤其余無論老少一概中有張居正:「。」惶恐請罪御史

婺源嘉靖四十四進士工部主事隆慶御史以內吏部權勢烜赫門生日夜搏擊拱門明年二月四事專責言官

末年大臣一二言官廟堂議論低昂顛倒是非熒惑國家大體使不安傾陷

祖宗立法精密不行非法不得言官銳意違言遷就一時法立

大臣退所以廉恥國體