Chinese Notes
Chinese Notes

Back to collection

History of Ming 《明史》

卷二百十九 列傳第一百〇七 張四維 馬自強 許國 趙志臯 張位 朱賡 Volume 219 Biographies 107: Zhang Siwei, Ma Ziqiang, Xu Guo, Zhao Zhigao, Zhang Wei, Zhu Geng

四維 自強
目录
1 四維
1.1
2 自強
2.1
3
4
5
6
6.1
7
8 校勘
四維
四維蒲州嘉靖三十二進士編修隆慶經筵四維倜儻才智時事邊陲四維

吏部翰林學士吏部侍郎四維關於四維四維御史河東勢要橫行專利四維勢要四維四維

四維夤緣御史應龍復有四維四維侍郎不得已東宮四維給事四維四維不許張居正

四維歲時居正不絕武清太后山西四維萬曆明年三月居正引薦四維禮部尚書大學士政事居正居正視同四維居正可否其後而已居正四維至少吏部尚書殿大學士

四維居正不能居正居正中外居正人心皇子天下:「法紀治平文武朝廷本意政令中外大慶蕩滌四海人心.」居正時事

於是居正申時以為徽號四維四維使御史吏部尚書王國四維其中吏部主事四維御史四維四維心腹受賄四維四維四維授意門生大變

於是四維汲引海內居正前事雲南後期守土雲南二十四維父喪太師


四維進士湖廣參政工部郎中

自強
自強字體同州嘉靖三十二進士檢討隆慶洗馬經筵國子祭酒不行學士翰林院

皇太子敷陳即位自強禮部侍郎侍郎繼母協理吏部侍郎經筵禮部尚書遣使居正尚書居正不得尚書經筵

先後條例自相自強遵守不可應時裁決部門明示行止牟利龍虎真人隆慶自強保固自強不可定額後邊自強世宗實錄太子

三月居正鄉里奧援遣使前輩居正自強申時自強太子太保大學士自強吳中居正以是居正調四維調不出小事四維大事居正江陵裁決自強不能有為而已

居正調自強行人


舉人參議進士

關中自強其後


歙縣鄉試第一嘉靖四十四進士檢討太子校書即位禮部侍郎吏部

十一四月禮部尚書大學士申時行善吳中御史性學前事性學力攻帝命南京給事乞休憤激性學廣東加國太子太保雲南太子太傅父母子代御史獲罪

十七進士南京御史,主事大學士公議為難大臣

明年臨洮西震動不可行為不能給事門生萬國行門報復福建日本琉球:「四裔中外小臣攻擊大臣紛紛國家任事職業胸臆.」嚴禁始終忿如此

冊立二十舉行十九工部王家因而大臣不當小臣五上一日,[]冊立爭執二相優劣

自守攻擊不能太保


,谿隆慶進士及第編修萬曆張居正吳中孔教中行史館居正考察廣東使居正歿同知南京國子監祭酒吏部侍郎南京吏部侍郎

十九申時禮部尚書大學士明年王家居首會寧主事當事變亂傾危為主給事不問

二十一明年五月遼東失事巡撫使詔獄御史給事:「封疆喪氣.」謫戍皇太后誕辰召見御史言官章奏言官舉發三十太子太傅改建殿

彗星日食殿變異時政缺失諸事十一而已長子十六婚禮帝命二十六三月以為

張居正柄國申時負氣為首七十四起為首西華御史南京御史給事吏部,給事御史上進南京評事相繼御史崇禮未幾工部郎中給事:「同一往日有所相率今日有所相率.」退

日本力主蜂起.退,欺罔不問不能乞休御史給事歲時恩賜

八十二十九太傅


新建隆慶進士編修世宗實錄

萬曆元年以前起居注本朝:「纂修政事出於詔令湮沒使野史流傳亂真史官.分數詔旨起居政務見聞內閣裁定為他實錄.」張居正

吳中居正南京徐州同知居正明年給事御史,[]南京祭酒禮部侍郎協理申時吏部侍郎大學士

、考察為首政事裁決吏部政府不得不安

二十四不能奸人煤炭臨清一貫不可明年一貫經理朝鮮事宜開城平壤建置重鎮練兵通商中國朝鮮八道持久朝鮮國君中國便日本參政朝鮮軍務父喪總督禮部尚書甘肅太子太保吏部尚書殿

殿偕同不許引咎章奏皇儲廢棄補缺使繫囚不能:「責成使.」於是給事逢迎遷就

翰林聲望大用政府示威給事士衡有所左右主事往來朋黨欺罔拔擢惶恐給事:「纖毫.」:「授任無愧.」

書名御史名為御史侍郎祭酒給事主事

任氣太保


浙江山陰泰州知州刑部主事隆慶進士編修萬曆宮中土木宋史花石禮部侍郎:「.」禮部尚書繼母

二十九一貫大臣林居大學士行人明年四月詣闕殿不能一貫守成遣使權宜三論大指手筆動搖一貫一貫

三十三大計京官南京有所不可:「從中出自二百餘年大典奉詔.」言官使大臣去國公論工部殿

三十四一貫七十中外解體不能一下御史給事更新三事不行懇請不得中空無人往年、故事用于慎行以為給事切責不平禮部主事十二一貫過去未來三身言官

吏部七十八候命三十六風采給事適當.攻訐四起先後五十給事上疏:「今日政權內閣.」乞休二十十一月時政悲切太子太保吏部尚書殿大學士太保御史給事

大過一貫同鄉相比給事詬病


禮部郎中吏部


四維處中抨擊是非混淆,定論光明磊落大臣不能無愧

校勘
[] 一日 一日原作一月」。書卷一一宰輔年表萬曆十九九月致仕」,九月致仕」。致仕九月實錄萬曆十九九月壬申甲戌申時一日

[] 給事御史 原作」,實錄三萬十一丙戌進士題名隆慶辛未


Chinese text: This work was published before January 1, 1923, and is in the
public domain worldwide because the author died at least 100 years ago.

Glossary and Other Vocabulary