Back to collection

History of Ming 《明史》

卷二百二十 列傳第一百〇八 萬士和 王之誥 吳百朋 劉應節 王遴 畢鏘 舒化 李世達 曾同亨 辛自修 溫純 趙世卿 李汝華 Volume 220 Biographies 108: Wan Shihe, Wang Zhigao, Wu Baipeng, Liu Yingjie, Wang Lin, Bi Qiang, Shu Hua, Li Shida, Ceng Tongheng, Xin Zixiu, Wen Chun, Zhao Shiqing, Li Ruhua

Click on any word to see more details.

〈()〉〈()〉〈()〉自修

宜興桐廬學術嘉靖二十進士禮部主事父喪便養母南京兵部江西上供瓷器貴州使湖廣參政二十八銀幣殿使者江西按察使逾期山東按察使廣東使政事:「朝廷使左右手非有。」使天府御史南京請便隆慶戶部侍郎總督禮部南京禮部侍郎國子監元年禮部尚書張居正聲言加官額外方士不可歿居正力爭給事得罪不當於是居正給事謝病居正歿南京禮部尚書七十一太子

石首嘉靖二十三進士吉水知縣戶部主事兵部員外河南參議調大同使一級山西參政御史巡撫遼東大興五十四百便宜為兵侍郎侍郎總督山西軍務

隆慶元年御史山西雲龍南下大同孫吳山西天門東歸巡撫代州不出不敢殺人數萬孑遺戍邊南山

明年侍郎巡視保定山西侍郎陜西寧夏甘肅給事御史總督陜西軍務將士南京兵部尚書嗣位刑部尚書張居正專政居正喪父人心太子太保

夷陵儒者居正嘉靖三十八進士刑部侍郎居正居正歿高潔南京工部尚書居正歸一箱篋居正南京御史

義烏嘉靖二十六進士知縣御史湖廣大理寺

四十二御史提督軍務巡撫兩廣提督討平河源會師海豐

廣東大埔倡亂官軍擊敗德化指揮罷兵先後和平清規朝廷十年猖獗四十四御史巡撫如故上疏:「號稱廣東和平龍川興寧江西信豐安遠蠶食過半不可清規自下。」守備清規苦竹震懾

隆慶吏部大理給事中歐進兵侍郎御史巡撫如故耕作南京兵部侍郎不許刑部侍郎父喪兵部奉命山西糧餉險隘兵馬器械以下關塞險隘部落士馬強弱遠近歷歷指掌南京御史刑部尚書

嘉靖二十六進士戶部主事井陘使井陘四十三山西參政御史巡撫遼東母喪隆慶元年河南山西騷動退順天巡撫平民建議永平西門海口天津五百可通道者天津出海永平冒險便山東河南十萬天津永平

御史巡撫如故進兵侍郎御史總督保定軍務永平密雲御史孟春積貯常時折色便可以本色可以明年建議密雲上疏:「密雲二水以便二水分流牛欄通州牛欄以上陸運白水西潮水不二合為一流水深便昌平十八十四密雲十萬一法五萬密雲折色三萬五千留給實惠密雲一舉。」

給事上疏:「初設大寧內地大寧反覆一切防禦不滿三萬倉卒奔命孱弱於是土著未必安於西因地三十不可不過十三而已地方六百十五大同地方十三五千兵力不足何以精兵二十恢復大寧控制外邊畿輔聲援相通國有萬年不然三十使首尾相應百年不然十七訓練不必目前不然征兵操練不得已十一休息定邊。」不行

元年御史兵部侍郎總督如故南京工部尚書尚書刑部錦衣太監從子不悅雲南參政給事太子

建議海運工部侍郎張居正力主御史以往百萬熟人南京工部尚書

嘉靖二十六進士紹興推官為兵主事員外及其效忠稿郎中得罪尚書稿父子詔獄山東再遷岢嵐使威名巡撫相率起用

四十五御史巡撫入定歿總督陜西巡撫隆慶六入失利御史不已御史巡撫不敢深入大興滿御史兵部侍郎省親協理

張居正同年會議陜西居正歿南京工部尚書兵部參贊守備十二戶部尚書奉詔蠲除七十六倉庫:「陛下余年三百蠲除余年不足百萬以後增進二十不啻百萬源泉不已?」八百五十

時尚御史京東水田故事戶部軍國他用未幾四千理財七事節儉農務儲蓄:「事關已知。」釋教聚眾修齋禮部尚書宦官多言便中止

兵部尚書遼東不敢戶部以為鈐印故事不悅大學士申時指揮錦衣不許調敬上御史乞休給事:「太監往歲尚書中傷未幾沸騰。」於是退聲望年高再三三十六太子太保

嘉靖三十二進士刑部主事郎中浙江使廣西參政按察使再遷湖廣使太仆海瑞江南等於屬吏不受南京戶部侍郎

刑部侍郎戶部總督南京戶部尚書謝病南京工部尚書吏部戶部尚書時政:「錦衣七千四百冗食州縣雲南土俗人情更改天燈不可不可。」切要從中不盡八十太子以為太學九十三太子太保臨川嘉靖三十八進士推官鳳陽給事

隆慶給事宦官從中:「天下大小罪犯不當喜怒未必。」冬至推論陰陽法天政事廠衛密察偕同:「廠衛奸宄盜賊駕馭百官天子糾察非法廠衛所得開羅使人人何以廠衛陛下不信大臣?」御史並不校尉北安兵馬指揮內官陽春陽春死者校尉六十陽春

:「。」方士:「遺詔?」陜西參政致仕

太仆南京大理刑部侍郎雲南門樓洪亮刑部尚書:「陛下天性知府知州殘酷大小臣僚。《大明皇帝未經擬議已經不足不時災異在此。」》,嘉靖三十四以後事例名相三百八十二頒示中外

十四應詔詔令檢驗天安歸本聖心欺罔逮捕牽引文案累積:「不當使過於。」王府為兵下詔為首明年拾遺南京論及不許視事三十不可病篤太子涇陽嘉靖三十五進士戶部主事吏部文選郎中尚書隆慶曾祖南京太仆

御史巡撫山東御史總理河道浙江漕運巡撫鳳陽黃河南侵淮安寶應險惡水勢南京兵部侍郎戶部吏部侍郎南京吏部尚書兵部參贊

刑部尚書置於唐堯屬吏大興知縣校尉主事校尉大體東廠太監言官駙馬都尉平民並坐國學罪人不當戶部尚書主筆詰問不從居多暴怒災異上書浙江罪人除罪:「不可出於出於。」御史兵馬指揮御史御史數人惡言下詔報復:「效忠即或未可知不可容納緘默然後邪說。」二十一吏部尚書政府私人殆盡郎中貶官力爭星等不許吏部侍郎