Chinese Notes
Chinese Notes

Back to collection

History of Ming 《明史》

卷二百三十七 列傳第一百二十五 傅好禮 姜志禮 包見捷 田大益 馮應京 吳宗堯 吳寶秀 華鈺 Volume 237 Biographies 125: Fu Haoli, Jiang Zhili, Bao Jianjie, Tian Dayi, Feng Yingjing, Wu Zongyao, Wu Baoxiu, Hua Yu

〈()〉宗堯〈(正誌)〉

固安萬曆進士涇縣御史時政外戚山陵浙江荒政湖州便宜山東泰安同知文選永平推官同知推官調謝病祿太常使海內二十六官吏百十要地民間雜物:「朝鮮奈何國家不當續命脂膏所得千萬朝廷陛下。」未報大怒傳旨三級之外大理大同廣昌三級調言官禮言廠衛二十八詔獄未幾家居十五太常

丹陽萬曆十七進士建昌衢州推官大理評事三十三:「之間一日十五海內小民溝壑羅織含冤畢命使。」刑部員外泉州知府廣東使山東參政福王封國河南二百山東湖廣山東:「聊生不宜皇帝迄今封王子弟比例未艾家子今日故事土田不足分裂。」大怒廣西江西參議浙江使河南不可私人衰老乞休太常致仕崇禎淳樸居多政績

雲南臨安萬曆十七進士給事遷都給事奸人采珠廣東帝命小人蜂起命中主簿使力爭節制便知縣宗堯使不法未幾天津使王朝切責浙江祿廣東行事奸人大經遼東:「尤重禍首陛下不可。」遼東主事相繼中外百十貴州大學士一貫給事先後三十四興業知縣御史巡撫江西即位吏部侍郎明年

維基百科標誌 维基百科條目
四川定遠萬曆十四進士知縣給事日本:「東征將士今日論功主帥後日成敗。」母喪二十八十月:「陛下受命豺狼一旦陛下警覺天地祖宗閹人祖宗。」未幾

內臣劫奪不必不必民間官吏農工公私脂膏所謂軍國缺損所謂

陛下愛民未嘗軍國四海切齒天下耳目所謂

不用至於揭竿奸雄睥睨此時不可所謂

不可今天側目控訴一旦海內所謂

國家全盛二百三十餘年東征西快意良醫所謂

陛下金錢珠玉命脈藥石所謂

陛下陛下反之

明年湖廣切責武昌群聚鼓噪以免:「陛下食人使天下以致天災山崩奈何耳目解釋權宜使者甘心巡撫大臣中朝使入境緩急四方陛下四方奈何不能天下金玉珠寶金玉珠寶泰山不可天下尺寸天下金玉珠寶四方陛下不解此時天下?」

明年給事尚書侍郎九十四天下巡撫六十六知府二十五

三十一江西御史故事力爭使王朝五千劫掠西都城失業一貫:「國家禁軍。」御史給事遼東數百都城:「人臣不得掃除兵權。」不問

明年八月缺失:「陛下財利自私措意中外因而君臣上下一念變異乃至發祥創業我國餘年亂政不可病源一念聖諭補缺系囚展布羅織系囚陛下以來所以聰明暴亂行者家計寶玉德宗花石覆轍陛下邇來亂政一旦何以天下!」根本設防明年太常

骨鯁千萬

盱眙萬曆二十進士戶部主事兵部員外二十八湖廣武昌漢陽黃州風采巡撫以下惟謹萬端孕婦嬰兒十二月上官市民萬餘哭聲動地蜂湧爪牙其中慚恨明年正月置酒自衛舉火民居使調給事御史襄陽通判推官棗陽知縣給事武昌同知抗拒

武昌相率痛哭數萬楚王三百追逐射殺數人不可檻車大義解散大學士一貫言官以為江西其事守備東廠內閣一貫民心重臣侍郎奉行不絕入境遣使

檻車號哭不得父老相率詣闕訴冤給事給事詔獄三十二九月變修系囚於是獲釋

有用西士人太常

無錫居官襄陽訴冤家居十七南京兵部主事遼陽浙江六千七百廣寧形勢充軍不能逃亡王化功罪給事童蒙御史非時考察京官朋黨詔獄崇禎致仕

棗陽開礦祿

四十一萬壽以為南京刑部員外

宗堯歙縣萬曆二十三進士知縣開礦福山知縣阻撓屬吏宗堯獨具賓主宗堯宗堯金子宗堯欺罔富民五百二十六九月宗堯不法給事宗堯山東巡撫二十發怒切責宗堯宗堯阻撓御史給事使者宗堯哭聲詔獄經年禮部一貫:「南康安居宗堯不然?」一貫未幾祿

平陽萬曆十七進士大理評事南康知府漕舟乘風揚帆星子知縣一元青山阻撓稅務給事大學士一貫吏部尚書國子祭酒慟哭不可:「夫子以為路費。」詔獄大學士:「臥病中外人情南康變亂事關民生安危。」星子儒士京師於是南北一日擲地從容叩首:「朝門處分退。」刑部皇太后從容九月一元歸家

南康其一

丹徒萬曆二十三進士荊州推官刺骨擊破商賈負擔御史人群使黃州團風經歷任重上疏任重阻撓御史襄陽知府黃州知府荊門知州切責任重二十七八月御史宗堯不久於是正誌先後中有一夕鳥鳴研究三十二六月肆赦家居

正誌萬曆二十六進士富平知縣二十八使肆虐正誌不法給事正誌正誌事宜核實御史近日正誌虛實不得單詞良善未幾正誌帝命宦官喪氣正誌詔獄三十一

使立下二十四遼東二十五山東福山知縣二十六山東知縣宗堯二十七江西南康知府星子知縣一元山東臨清守備二十八廣東新會通判舉人鐘聲雲南知府趙州知州正誌二十九湖廣按察襄陽通判推官棗陽知縣武昌同知江西通判三十鳳陽知縣三十四陜西咸陽知縣三十五陜西知縣滿三十六遼東海防同知詔獄餘年其他貶官死亡不可

二十四開礦戶部給事中程嘉靖三萬八千五百得不償失給事市井奮起使海內聊生三十三加派再三府庫於是


Chinese text: This work was published before January 1, 1923, and is in the
public domain worldwide because the author died at least 100 years ago.

Glossary and Other Vocabulary