Back to collection

History of Ming 明史

卷二百四十二 列傳第一百三十 陳邦瞻 畢懋康 蕭近高 白瑜 程紹 翟鳳翀 洪文衡 陳伯友 董應舉 林材 朱吾弼 張光前 Volume 242 Biographies 130: Chen Bangzhan, Bi MaoKang, Xiao Jingao, Bai Yu, Cheng Shao, Di Fengchong, Hong Wenheng, Chen Boyou, Dong Yingju, Lin Cai, Zhu Wubi, Zhang Guangqian

Click on any word to see more details.

〈()〉〈()〉〈()〉〈(成名)〉應舉〈()〉

高安二十六進士南京大理寺評事南京吏部郎中浙江參政福建按察使使河南開水書院諸生講習使御史巡撫陜西

上林上林妻子嗣位兵部侍郎總督兩廣軍務巡撫廣東移師嘯聚侵掠海濱不得青州奸民內地工部侍郎兵部

天啟五月:「陛下?」譙讓二部侍郎軍需明年尚書

好學風節服官三十不及

二十六進士舍人御史內閣不當專用大年舍人

畿輔河渠不治:「保定清河滿城清苑家口下閘順流直抵天津新安舟楫永樂頹圮修復二十保定紫荊諸軍使士卒宿密雲昌平不通總督應節仿。」陜西郡縣學制山東順天府天啟御史

中外」。

進士萬載知縣南京吏部使使福建饑民加派巡撫順天府戶部侍郎魏忠賢御史削籍御史兄弟相繼去國以為

崇禎南京使兵部侍郎起兵侍郎京師戒嚴尚書鳳翔以下獲罪致仕再起南京戶部侍郎兄弟

二十三進士舍人給事中上疏系囚廢棄三事明詔不可中止頃之江西使既而失利景德鎮即可力爭江西以為不行不久

給事中知縣滿諸生大義使遼東使民變同知不得已如故無何不通耳目壅蔽未幾六十不當故事給事中內外人情規避吏部侍郎浙江參政按察使浙江使

泰昌元年太仆高言不可瘋癲工部侍郎天啟御史侍郎太仆劉弘宗周清風襲人南京兵部侍郎魏忠賢正人遷延久之給事中崇禎

永平二十三進士庶吉士給事中冊立東宮太后徽號推廣孝慈人才冤獄祖訓時政三十京師陜西河南黃河:「即可天心。」

工科給事中王朝永壽不能專任廣西使祿太常給事中御史直言

天啟使刑部侍郎貴妃養性奉詔逗遛家奴塞外永寧皇后以後其弟錦衣養性不軌得罪交通事實御史大理誣告養性遠方明年侍郎尚書

德州江西使十七進士推官給事中巡視副將行賄置於遣使河南

再遷給事中大計京官御史戶部侍郎吏部侍郎吏部附會考察貶官應龍兵部舉世文選通判貶官夤緣相得非法山西使夏縣知縣調僻地一貫之外給事中御史李炳家居二十即位太常

天啟御史巡撫河南宗室臨漳耕地:「受命永昌」,:「不足久矣不當地下不合私秘人間至尊不在候命王孫寶玉齊威王陛下一代慎行奉公白首其他禎祥珍寶不能陛下在朝在野老成區區真偽。」魏忠賢不悅

崇禎工部侍郎年老乞休本部尚書

三十二進士吳橋御史:「終日信口近年講學不幸。」遼東二十四開原邊患桀驁官軍慶雲洪範請益健將開原所在常平倉公費備荒推行遼陽以內二十不決大辟

召見大學士南無御史光復得罪:「陛下召對天威開霽千載一時皇太子長孫講學空虛以及盜賊相仍載道一一緘默光復失儀獲罪光復一日未可晏然。」切責山東御史庭訓十六萬金

奸民浙江織造提督市民兵馬指揮御史給事中不問:「大臣無從小臣政令假借太阿。」大怒山西按察使經歷而是上疏:「比來不由內閣言官同類使大臣不肯盡言小臣不敢天下事尚可陛下明詔容納直諫治安。」江西使檢校言官直諫同日」。

天啟南京祿大理御史巡撫魏忠賢御史削籍崇禎起兵侍郎尋出天津兵部尚書

南海同年進士吉安推官給事中諫諍使刑部侍郎削籍崇禎為兵侍郎尚書

十七進士戶部長子偕同禮部郎中詿

南京工部郎中舊章冗費工部祿太常四夷中外久之特起進用御史魁首力攻申雪:「強半無人空虛選擇使者田間無望流毒國家。」大理

泰昌元年太常睿宗:「肅宗一時崇奉不合睿宗武宗一旦不合當時臣子過於將順因循至今一時萬世正在。」不行未幾工部侍郎

天性孝友居喪不處生平妄取

晉江十四進士刑部禮部儀制郎中神宗長子力爭不可泰來朝鮮使臣國人束手故事心動堅持不行廣西使經歷二十余年中外

祿太仆王化廣寧守禦不宜無何廣寧天啟首善書院童蒙:「書院上梁文。」童蒙祿使戶部侍郎致仕崇禎南京工部侍郎給事中

博覽著書十三名山》,五十多舛

濟寧二十九進士行人給事中河南巡撫駙馬滿:「陛下清明不幸中年皇皇不足以致徹骨傷心今天所以杌隉傾危不可救藥。」:「去國操縱不出去留斷決士大夫意見議論各異陛下公議曲直國是?」成名力主

時政:「內閣處分福王非獨抑且天下元代非法以內隱情御史不肖軍國大計福王不下數百何以?」不出

四十六河南使天啟太常寺魏忠賢明年十二月御史即位未及

成名太原應時南京戶部員外清白成名三十二進士舍人給事中尚書滿國家無已吏部侍郎成名及其不許黨人成名

家居山東使天啟湖廣參政太仆御史巡撫魏忠賢成名所屬禦諱巡撫八月崇禎改元戶部侍郎侍郎京師戒嚴兵部召對平臺區畫數月

應舉二十六進士廣州教授舍人文廟有名

南京博士再遷南京吏部文選郎中南京大理四十六四月日中五月無光遼東撫順應舉:「強敵。」上方

天啟改元再遷太常四夷急務天下疆宇不立國法不行所致以為應舉專任演武

保衛應舉太仆河南道御史經理天津應舉順天永平河間保定詔書十二十八農舍