Back to collection

History of Ming 明史

卷二百四十三 列傳第一百三十一 趙南星 鄒元標 孫慎行 高攀龍 馮從吾 Volume 243 Biographies 131: Zhao Nanxing, Zou Yuanbiao, Sun Shenxing, Gao Panlong, Feng Congwu

Click on any word to see more details.

慎行〈()〉高攀

高邑進士推官戶部張居正居正歿調吏部

文選員外天下四大:「乞休御史戶部尚書聲望排擠御史二部侍郎大臣如此何以小臣禮部尚書侍郎吳中南京太仆沈思相繼南京禮部侍郎言官唐堯不容得誌傾危州縣長吏郡守不問私有降調以為不知不才吏治民生州縣大於橫行無忌渭南知縣無雙四害天下不可得。」抨擊於是給事中李春給事中讒諂再起郎中

二十一大計京官尚書秉公給事中文選員外政府大學士不免政府不堪給事中吏部拾遺非法星等專權一時

海內」。中外百十

太常太常工部侍郎數月御史整齊天下天啟大計京官給事中趙興結黨亂政給事中不可》,正己一如浙江素養內人素養陜西山西河東如故

吏部尚書當是時尤甚文選為人不得加以惡聲公正如何尚書而已銳意澄清獨行政府不得有所不敢給事貲郎鹽運司貲郎王府給事知縣夤緣王府進士無為王官不恤

魏忠賢任事一日並坐參議正色:「主上沖齡我輩內外臣子努力。」默然怒形於色大學士家子內閣:「。」別號刺骨

高攀大中中外小人側目給事中吏部文言發難舊制私人小人水火杜門乞休不許

叩頭:「未知。」以為山西巡撫河南使以太既得御史九疇嘉善大中大中文選大中九疇九疇推舉大中無私九疇妄言不可大怒大中九疇星等結黨切責明日給事中之外要地小人天下

及其於是御史削籍相等十四擯棄無不拔擢奇禍御史李三十五死者文言提問巡撫保定相與外孫五千星家捐助代州莊浪永昌生母李氏哀慟驚怖怡然

登極巡撫崇禎太子太保九疇

吉水五經》。泰和嘉靖進士福建按察使歐陽王守仁進士刑部

張居正切諫:「陛下居正有利社稷居正學術太甚設施乖張州縣入學十五有司進賢定額大臣持祿小臣畏罪緘默今日明日黃河泛濫有司不以其他豪傑不可尚未尚未先生前功』,陛下無疆雖然成聖未可無人幸而居正丁艱挽留不幸館舍陛下不成不定居正非常然後非常』,奔喪常事不屑不知五常然後有人親生不顧猶自非常不以以為可謂非常?」入朝吳中紿:「乞假。」居正大怒八十謫戍都勻山中怡然心理學居正行次鎮遠一夕御史

謫居居正歿給事中臣工禮部尚書南京戶部尚書

嘉定嘉靖荊州知府德安荊州沙市不予荊州沙市」。居正御史居正刑部侍郎禮部尚書弘治禮部翰林不由翰林侍郎尚書居正居正大學士申時奉命參議居正致仕

時政:「陛下自省寡欲語云:『莫若。』陛下翻然自省加意培養。」當是時留意聲色降旨譙責門生南京刑部兵部吏部員外吏治萬言文選員外尚書給事中楊文御史以為詰責調南京刑部尚書譙讓南京久之本部郎中講學天下中外莫不為首不用三十

大理刑部侍郎天啟元年四月:「今日國事二十醞釀不以進賢而言降心今日急務朝臣而已朝臣天地論事偏見不復有人天下萬世天下萬世議論國家安靜和平。」十八闡幽理財高攀宗周十五

晚節:「大臣言官言官大臣利害護持國體少年?」朋黨其所薦引不專舉用李三中止南京御史不和:「有人其間:『只有同心黨同伐異不忠在家不孝自有奈何室內?』」嗣位已久闡幽懇切

十二月吏部侍郎御史明年去留御史庭訓庭訓滿不公禁錮異己收錄史記正宗二十二由是昭雪:「明詔老臣三十年前應得陛下耆舊至意。」於是太常太仆祿

慎行上疏:「乾坤所以所以去年中士大夫先帝猝然大事難以不謂為人先帝盛德:『先帝彌留大事令人?』前日討賊何以建樹馬上一日十萬師徒訊問使先帝震驚奸人豺狼當路亂政從來懲戒不成底止。」刑部尚書內廷京師彌縫慎行眾議不得未幾慎行

以來不為無猜小人給事中童蒙明年不利驅逐會元首善書院講學童蒙魏忠賢竊柄傳旨由於講學嚴譴復交力攻山東請益太子老臣去國情深》,軍國大計寡欲人為傳誦明年御史天下講壇崇禎太子太保吏部尚書

童蒙得罪清議例外得誌歲餘戶部尚書太子太保童蒙御史巡撫太仆

慎行武進緒論二十三進士第三編修庶子請假理學當事政事

四十一五月詹事禮部侍郎當是時郊廟二十余年躬親東宮長孫二十三未婚代王更正臣僚章奏一切萬頃慎行切諫東宮開講出閣安危代王長子愛子侍郎其後群臣百余慎行擊殺巡撫為首二十三二十三慎行由此獲釋皇太子福王京師萬頃窺伺慎行不見最後貴妃太后籍籍慎行文武大學士不得已明年季春慎行家居講學吏部侍郎侍郎慎行御史慎行給事中慎行候命御史福王慎行邀功拾遺無罪

禮部尚書鴻臚寺大學士金幣天啟元年四月慎行上疏

先帝邸報官非太醫不知突然世子