Back to collection

History of Ming 《明史》

卷二百五十九 列傳第一百四十七 楊鎬 袁應泰 熊廷弼 袁崇煥 趙光抃 Volume 259 Biographies 147: Yang Gao, Yuan Yingtai, Xiong Tingbi, Yuan Chonghuan, Zhao Guangbian

Click on any word to see more details.

:李維 : 〈(王化)〉 〈()〉 :

目录
1
1.1 李維
1.2
2
2.1
3 〈(王化)〉
4 〈()〉
5
5.1

 商丘萬曆進士南昌御史調大理評事再遷山東參議遼海一元蒙古使墾荒三十八千參政

 二十五副將部將士卒六十朝鮮御史經略朝鮮軍務朝鮮贖罪免役朝鮮君臣隱藏儲蓄朝鮮

 清正全州朝鮮千里蕭條所得久留中國九月副將朝鮮退蔚山十二月總督提督進兵方略萬人副將中軍蔚山大敗城外遼東遊擊第三鳴金不出堅守官兵四面泥淖日夜官兵不能官兵明年正月救兵狼狽諸軍襲擊死者副將遊擊喪失

 經年海內全力朝鮮一旦慶州撤兵總督士卒死亡大怒百餘父喪視事御史其他主事一貫手書二十八一貫震怒行法營救天津巡撫萬世東征給事

 三十八遼東鎮安御史多事大將給事御史楊州乞休不問

 四十六四月大清撫順遼東巡撫李維相等歿遠近熟諳起兵侍郎經略申明紀律四方大舉七月大清清河副將戰死以下清河大道四方援兵蚩尤東方地震以為大學士兵部尚書嘉善給事發紅進兵

 明年正月總督巡撫二月一日誓師二十一日出開原撫順西清河東南朝鮮大兵四十七三月二道並進天大二道開原大清不支大敗深入三百大清不動旗幟衣甲紿力戰文武前後死者三百軍士五千八百京師御史開原相繼言官下詔崇禎伏法

李維
 李維睢州萬曆四十四御史巡撫遼東不用使餘年軍民先後庸才歲月天子不理呼籲覆沒


 金鄉給事太常御史巡撫之後經略調度軍食拮据言官開原遣戍


 鳳翔萬曆二十三進士臨漳知縣長堤四十調河內穿沁水二十五數萬死者飲食兩河

 工部主事兵部郎中假冒世職數百參議山東粥廠流民先聖額外數萬先後戶部使

 久之河南參政按察使永平練兵樓櫓關外所需火藥呼吸經略

 泰昌元年九月御史巡撫遼東兵部侍郎經略巡撫受事白馬祀神:「終始文武二心終始。」大將光榮以下進取撫順十八大將方略

 所長規畫整肅更易而是蒙古乞食:「急救。」下令招降於是雜居潛行居民過多間諜其中藉以大清人為前鋒死者二十用以

 明年三月大清瀋陽力戰明日戰死戰死諸軍遼陽引水沿火器四面大清臨城世祿迎戰宿明日大清西擊敗鏖戰良久來者望城溺死御史等分固守高出郎中人心明日攻城諸軍大戰薄暮大清從小西門城中民家婦女盛飾城樓知事不濟:「。」佩劍自縊縱火兵部尚書其一


 洛南山東參政遼海御史巡撫遼東兵部侍郎經略日夜戰守大清

〈(王化)〉
 江夏萬曆二十五鄉試第一明年進士保定推官御史

 三十六遼東巡撫新疆八百內地論功受賞給事三分三十推行釁端十五城隍及至廣寧使使大作以為數年不事姑息風紀

 督學嚴明御史

 四十七大理寺河南道御史遼東兵部侍郎御史經略開原:「京師河東開原河東根本遼東開原不可破開北關朝鮮破開北關不敢不服使朝鮮不敢不從東西然則將士備芻器械艱危以致。」瀋陽城堡軍民一時遼陽兼程文鼎死節懷信督軍戰車火器守禦法行數月守備上方十八分佈清河撫順鎮江首尾相應耕牧更番使奔命然後相機

 瀋陽不肯慟哭瀋陽撫順:「冰雪滿地不料。」鼓吹數百無人死事耀形勢士馬人心

 身長七尺左右持守守禦負氣不為

 明年五月大清兵略六月大人八月將士七百給事不安給事丁憂吏部數年招徠西部當事不得不從夤緣遼東士馬不合遼東御史大計兵部主事軍務人為七千逃亡過半御史同在意氣道學故意不能出國相比:「訓練將領部署人心有時工作。」同類攻擊御史不上

 端方多事封疆御史三元御史破壞遼陽轉危為安致死。」力求給事上疏:「覆沒地方安堵操練部署十萬不能今日令箭殞命馬上?」三元御史給事不可給事童蒙上疏:「蒙恩破壞他人不得不一一今朝議論不知之際冰雪哄然馬上不敢收拾哄然難以武將建白何嘗疆場疆場人意不從!」童蒙:「垂泣十萬生靈受知瀋陽策馬官兵大義。」力保起用

 元年瀋陽給事遼陽河西軍民二百煙火斷絕京師:「使。」御史保守排擠三元御史王化巡撫

 萬曆四十一進士戶部主事參議廣寧蒙古部長乘機不敢童蒙西人心調百萬西顧忌不敢深入相繼御史便宜從事河西進化御史巡撫廣寧登山俯瞰廣寧招集散亡萬餘聯絡西部人心遼陽遠近震驚河西不能中朝河西天津衛兵當事軍民東山官軍朝鮮鼓舞爵祿功名詔諭朝鮮忠義

 六月言官貶謫不可佈置馬步形勢全力天津舟師乘虛動搖人心遼陽於是巡撫天津特設經略節制事權兵部尚書御史山海關經略遼東軍務請調二十兵馬器械責成三部監軍高出郎中無罪任事主事使夔州同知監軍臨洮推官職方主事收拾人心七月麒麟郊外文武大臣五千