Back to collection

History of Ming 明史

卷二百七十五 列傳第一百六十三 張慎言 徐石麒 解學龍 高倬 左懋第 祁彪佳 Volume 275 Biographies 163: Zhang Shenyan, Xu Shiqi, Jie Xuelong, Gao Zhuo, Zuo Maodi, Qi Biaojia

Click on any word to see more details.

慎言〈()〉〈()〉

慎言陽城河南參政慎言三十八進士知縣調曹縣賴以泰昌御史即位會議慎言:「百工所以父子所以明君先皇踐阼蠱惑之際至此鼎湖宗廟為重先帝神廟以為。」無何請安慎言

天啟畿輔屯田:「天津靜海沃野萬頃同知廬舍種植疏浚具備仿。」上官:「廣寧轉徙入關不下百萬招集便。」三月慎言曹縣肅州

即位赦免崇禎元年其他太仆太常刑部侍郎稱旨尚書久之工部侍郎不支屯田慎言陳奏根本大學士州縣慎言其後不能侍郎南京戶部尚書吏部尚書御史

十七三月京師五月福王即位南京慎言中興叛逆嘉納慎言不許大學士一日慎言奸邪叱咤殿給事中萬象:「慎言平生素有安得奸邪?」伏地痛哭慎言舉用文臣不及不已慎言::「慎言立時阻難慎言。」慎言乞休萬象:「封爵何嘗不用年來封疆先帝先帝安在言官使文臣!」:「慎言無不痛哭喧呼滅絕法紀朝廷。」御史王孫:「用人吏部職掌奈何冢宰。」不能文武乞休

不出慎言乞休太子太保山西陷於慎言無家可歸蕪湖宣城六十九

慎言祖母御史訃聞

崇禎十五鄉試陽城御史

嘉興天啟進士工部魏忠賢所需故事不為御史下詔盡力新城侯王下獄家人

崇禎南京禮部郎中尚書至公天府十一刑部尚書得罪南京余年祿使十五刑部侍郎吏部尚書:「枚卜大典宣稱。」一再御史工部侍郎大理寺張三召對便殿給事中河南道御史侍郎

當是時法官大抵附會奉命校正斷獄不合以次審理十三寬減一時大法赫然幸免兵部尚書下獄士多營救:「人臣境外未有在朝專擅便宜。」:「。」邊城七十二從來未有奇禍缺乏不依進兵策應因而失誤軍機棄市

本部尚書裕民伏誅裕民欺隱不舉下獄三法司刑部御史宗周對曰:「。」:「盡情如是裕民。」:「欺罔焉知?」無何宗周開元嚴譴御史金光開元下詔刑部定罪開元謫戍不復故事大怒人名

福王監國御史吏部尚書破格重名七事御史宗周甄別御史給事中留用乞休福王不許

不得官田納賄由是中外登極太子太保

明年城外:「大臣!」城中閏月二十六日朝自縊六十

揚州興化四十一進士金華東昌推官天啟給事中遼東難民渡海登州使十萬魏忠賢削籍:「廊廟裁決。」總督總督通曉政務

四千四十關上二十二關門新兵召募新營如故文職五千四百武職八千神祖不知幾倍十萬子弟給俸得數十萬

非一之一關餉值錢四十腐臭不可之一總計其一小民作奸官司官司天子展轉沙土不可有用無用之一以為莫如樂土天水縱橫綿亙不絕」,不能仿小可大可

給事中九月御史編修鷹犬削籍

崇禎元年給事中大清吏治十六太常太仆御史巡撫江西:「所部州縣七十八降罰九十數歲多寡。」四方盜賊蜂起江西重兵以為討平都昌萍鄉擊破殄滅

十二南京兵部侍郎明年解任薦舉屬吏遷謫黃道下獄八十詔獄遣戍十五

十七五月福王南京兵部侍郎十月刑部尚書仿定罪議定十二月

其一吏部員外舉人金星平陽知府太仆御史山西參議陜西使給事中高翔潼關僉事翰林院檢討十一

二等給事中河南僉事庶吉士兵部

翰林修撰給事中給事中襄陽知府天津使庶吉士詹事

禮部王孫翰林院檢討大理寺總督侍郎山西使御史禮部郎中吏部員外萬象給事中舉人修撰十五

參議宋學工部給事中進士檢討庶吉士元龍

工部員外禮部員外泰來行人知縣進士列星

定奪詹事觀光太仆使戶部侍郎吏部侍郎太仆給事中御史駿參議編修戶部郎中十九

另存給事中庶吉士、吏部郎中員外禮部郎中兵部員外行人進士太常博士二十八

奉旨錄用兵部尚書給事中四維御史知縣兵部郎中內閣舍人大成

:「不當宋學未合進士不當。」結納

明年正月奉詔加一等小臣當是時大怒楊維聲言御史削籍

傳旨二等廣西以下永不定案一等西未嘗元龍列星、未詳

久之

天啟進士德清知縣調金華崇禎御史總督總監殫力委任上疏:「成性不能鼻息睚眥封疆詔安不足使不少使督撫展布督撫不少使。」視事巡視草場坐失給事中以為上林大理

十一五月火星逆行刑獄法官克期奉旨積案囹圄衰減南京太仆太仆滁州西北門戶人為保障鄉土十六二月御史提督京師

福王南京工部侍郎內官龍鳳器物宮殿陳設金玉十萬祿五千七百以為明年二月侍郎刑部尚書投繯

大臣殉難楊維

字元建昌新城崇禎元年進士寧波杭州推官建昌不法離間出妻酗酒廬山福王大學士明年三月儀制五月百官不出四月不從

漢陽崇禎進士福王戶部郎中忻城入戶府庫自經

松江華亭戶部奉使方孝孺投繯

無錫門人崇禎十六進士舍人衣冠武定

欽天監博士武舉黃金布衣

萊陽崇禎進士韓城知縣父喪盡孝十二給事中臣工天下贖罪邊塞充軍彗星馬上嚴禁將士有司輦下饑民收養嬰孩明年正月馬上遠方不知實惠

三月大風齋居不止:「不然陛下其實非得天下自今使天下加之官吏陛下明詔刑獄死生從輕解網不可以陛下四方死者枕藉盜賊未見一二存留有司是以州縣下詔有司。」:「。」於是