Chinese Notes
Chinese Notes

Back to collection

History of Ming 《明史》

卷二百七十六 列傳第一百六十四 朱大典 張國維 張肯堂 曾櫻 朱繼祚 余煌 王瑞栴 路振飛 何楷 熊汝霖 錢肅樂 沈宸荃 Volume 276 Biographies 164: Zhu Dadian, Zhang Guowei, Zhang Kentang, Ceng Ying, Zhu Jizuo, Yu Huang, Wang Ruizhan, Lu Zhenfei, He Kai, Xiong Rulin, Qian Sule, Shen Chenquan

大典〈(王道)〉〈()〉〈()〉〈()〉〈()〉〈()〉〈()〉

大典金華家世貧賤大典讀書為人豪邁四十四進士章丘知縣給事十二保護世襲大典福建使參政

崇禎山東調天津四月九成萊州山東巡撫大典御史青州調度七月巡撫陷於總督總督巡撫專任大典數萬關外四千八百劉邦遊擊高起監護軍餉德州平度有時八月監軍御史昌邑兵部尚書

等至昌邑關外前鋒步兵從中昌平平度遊擊新河諸軍新河東岸亂流沙河迎戰先進大敗諸軍乘勝夜半使明日斬首三千八百墜海數萬

登州一面三十東西不能大炮官軍死傷九成相當十一月九成搏戰官軍合擊渠魁九成有時祿其二解圍大典御史水城水門外護

二月中旬子女財帛出海水城官軍大城水城遊擊寺中火藥官軍退保蓬萊大典七十五自縊不可黃龍邀擊生擒祿祿等於一日震怒監守刑部獲罪未幾伏誅大典兵部侍郎巡撫

二月鳳陽總督大典總督漕運巡撫鳳陽江北州縣明年正月滁州百餘寬大大典總理鳳陽退十一江北大典安慶巡撫西大典坐失州縣四月逾期

十三河南湖廣大典救援侍郎明年六月大典總督江北河南湖廣軍務鳳陽漕運眾數大典擊破大典保障不能給事中方御史未竟東陽

負氣縣令作亂金華大典健兒大典急馳知縣調大典御史給事中韓

京師福王大典為兵侍郎尚書總督軍務興兵福王太平大典力戰杭州大典還鄉城固唐王大學士浙東

浙東西前後死事同知王道錢塘知縣臨安知縣紹興兵部主事衢州知府推官江山知縣布衣會稽山陰鄞縣浦江瑞安永嘉

王道昭平錢塘元年崇禎南平知縣南雄同知光澤其父不能邵武同知光澤兼施境內破格天下賢能名聞待命都城微服杭州

昆山大學士曾孫崇禎十六進士錢塘知縣京師人情奸宄警備御史調鎮江率眾劫掠大將上官遣使城中得無縣長妻子

達州臨安知縣杭州從子山中部署捕獲

會稽崇禎學生順天鄉試職方主事紹興不可:「!」

舉人為兵主事

武侯吳江崇禎進士福王舍人唐王御史巡撫安福西安知縣唐王知府江陵推官衢州自縊

宣城江山金華父老:「不當不可。」

東陽進士番禺知縣崇禎元年給事御史御史時政五事:「陛下展布四體國家職業精明手足祖宗詔旨俯首處置失宜未有因而獲罪不可上下。」其二刑罰不能給事京師地震太常

御史巡撫安慶桐城官軍覆沒壯年一夕明年正月自強遊擊知縣潛山知縣重傷太湖知縣守備潛山太湖戰死自強宿殺傷相當安慶英山九月宿潛山太湖掃地宿二千監軍明年正月江浦守備十二月懷寧江浦望江

十年三月安慶含山定遠攻陷六合知縣安慶池州太平巡撫安慶江南巡撫江浦六合江南不許

為人寬厚士大夫太湖繁昌蘇州內外松江海堤鎮江江陰成績工部侍郎御史總理河道山東

十四山東兵部侍郎漕運青山眾數梁山運道周延北上青山率眾青山漕舟臨清兵部尚書賞罰七事開封河北震動

十六四月大清解職御史江南浙江練兵都城

福王協理山東討賊太子太保吏部尚書歸國不用省親

杭州日出六月紹興太子太傅兵部尚書殿大學士官方金華富陽樹木要害聯合國持久順治五月諸軍航海東陽六月不可五十

松江華亭進士知縣崇禎御史明年鳳陽五事震驚不宜不問福建:「紛紜保留今歲道路往返數月一番一番。」十二十月:「戡亂解散未有專任乞憐失事從前多方熒惑招撫重典。」偏執臆見

十四四月:「流寇往來縱橫無人受事前所未有目前大計在先。」十二月:「討賊不可無人巡撫之外總督之上事權甚至南陽職掌安在試問居中指示兼顧追剿提出進退指揮可以一切不問中樞失地中樞互相不可。」十五請召建言給事中陰御史周一大理御史巡撫福建

唐王與其南安勸進太子吏部尚書言官吏部江南浙東相聲便宜從事異心不成

順治飄泊海外舟山大學士大清定西航海城中六千居民堅守從容賦詩

兵部尚書禮部尚書吏部侍郎將軍使會稽給事鄞縣兵部郎中江陰戶部主事福建蘇州禮部主事會稽兵部主事福建萬年開國工部主事舍人蘇州工部鄞縣定西參謀順天福建指揮王朝內官太監二十一

崇禎十三進士長興知縣調秀水福王車駕郎中使唐王以為海濱御史航海進兵尚書舟山發兵:「。?」從容:「辭官。」

武進崇禎進士長興知縣紹興桂林推官京師流涕:「死節。」福王禮部主事南雄福建禮部尚書往來普陀山大清寧波慷慨:「不得不得!」孔廟孔子江陰弟子死黨

崇禎進士刑部主事吏部唐王舟山不許以下

王妃貴嬪王妃巨石自刎開國

四十四進士工部主事郎中常州知府御史文牒南京:「他方奔命奔命一切陋習。」御史約束

愷悌公平御史屬吏姓名御史答曰:「僚屬知府。」自署杜門知府」「」「」,無錫高攀江陰經紀死後僮仆宜興遣戍上官家人以免武進慎行

崇禎元年參政山賊犯上壯士擊退殆盡按察使巡撫廣東總督

十年東廠行賄御史屬吏詰問巡撫奸人:「妄言。」請罪登聞鼓帝命入獄巡視

湖廣按察使湖南給以故事守道州縣知府推官任職蘇州同知推官罷官起用調一方山東使

十四御史人龍巡撫明年南京工部侍郎山東巡撫州縣退恢復州縣總督刑部京師

其後唐王稱號福州工部尚書大學士使太子太保吏部尚書延平留守福州大清福州海外自縊

莆田四十七進士編修》,崇禎禮部侍郎充實總裁給事纂修》,得罪清議不可總裁國史謝病南京禮部尚書福王唐王大學士攻取興化大清參政給事知縣

嘉善崇禎十六進士福王推官唐王以為御史