Back to collection

History of Ming 《明史》

卷二百七十八 列傳第一百六十六 楊廷麟 萬元吉 郭維經 詹兆恒 陳泰來 王養正 曾亨應 揭重熙 陳子壯 張家玉 陳邦彥 蘇觀生 Volume 278 Biographies 166: Yang Tinglin, Wan Yuanji, Guo Weijing, Zhan Zhaoheng, Chen Tailai, Wang Yangzheng, Ceng Hengying, Jie Zhongxi, Chen Zizhuang, Zhang Jiayu, Chen Bangyan, Su Guansheng

Click on any word to see more details.

〈()〉〈(楊文)〉〈()〉〈()〉泰來〈()〉〈()〉〈()〉〈()〉〈()〉〈()〉

目录
1
2
3
4
5 泰來
6
7
8
9
10
11
12

清江崇禎進士庶吉士編修黃道十年皇太子出閣經筵不許明年二月經筵何者得人:「王維不問連坐不行大臣?」

京師戒嚴上疏兵部尚書:「陛下大臣總督阿衡內外高起以至於在外在內痛心在內殞命陛下赫然正向將士無有二心召見大小方略乘機不從今日急務。」外患昌大兵部職方主事即令真定無何戰死奉使在外久之

兵部御史曲折欺罔調之外黃道十六授職主事都城慟哭勤王福王御史庶子宗室健兒不軌不問

順治江西贛州唐王手書吏部侍郎國子祭酒雩都大舉巡撫紳士兵餉九月大兵副將戰敗乘虛吉安臨江兵部尚書大學士便宜從事十月大兵吉安戰敗廣東援兵大兵退峽江十二月

正月吉安無何吉安退保贛州四月大兵遣使調廣西雩都五月梅林退保雩都六月未幾援兵復合八月水師戰敗半年十月大兵督戰久之不支西

海鹽御史孟子萬曆四十四進士崇禎濟南知府坐失推官南京兵部主事郎中十六張獻忠江西湖西吉安吉安不守贛州招降太常寺自縊

一時職方主事通判王明編修給事發祥吏部主事戶部主事兵部主事舍人應試推官吳國通判臨江推官贛縣知縣大小舉人弟婦同日力戰其弟奮勇不屈:「而後無二。」


南昌進士潮州推官大盜崇禎大計十一永州檢校推官大理評事左右手未嘗一夕安枕丁內艱十六南京職方主事郎中

福王不和奉詔萬金揚州大義渡江揚州王室太仆監視江北軍務在外朝廷修建實錄尊稱追尊建文死事近日四方殉難忠義

天資英武銳意禍亂

委任臣工力行寬大意見異同綢繆束手無策震怒小乘於是告密加派使在朝不暇在野聊生廟堂振作強如余年小人如是從寬天下以為太平賄賂欺蒙誅殺歿所謂

艱難不顧損益殿任事關中不宜而已渡河吳三桂迎擊召對群臣而已燎原皇儲權宜而已事後大抵天下事當局通達獨行意氣筆鋒強人所謂

前事後事簡易真誠名實任事後效行間然後

明年五月南京福建唐王六月大清南昌袁州臨江吉安建昌贛州上遊兵力永寧招降撫州巡撫副將大兵未幾戰敗萬安

八月萬安江西巡撫知縣江都崇禎十六進士唐王未幾為兵侍郎任事兵部侍郎御史總督江西湖廣諸軍巡撫

順治三月吉安崇禎命中舍人調雲南江西相繼退還吉安立功約束不悅廣東之一驍勇善戰撫州蔑視雲南廣東解體湖西殘破大兵吉安諸軍湖西城中退贛州雲南西四月大兵不能大兵乘勝給事楊文奉命湖南守禦城中門生

素有吉安不用一言山麓間諜江西巡撫雩都」,妻子渡河梅林中伏大敗五月渡河身先士卒大兵湖西吉安雩都大兵梅林身入援軍不敢六月副將廣東五千未幾復合城中如初

忠誠兵部尚書御史使尚書御史沿途八千部將雲南三千大學士兩廣總督四千收集散亡得數先後城外水師舍人三千吏部主事兵部主事水師四千南安不敢主事:「水師羅明海盜慈母豈能。」八月大兵水師將至八十死者火藥於是兩廣雲南稍稍城中經部四千城外水師二千雩都調廣西八千人情

十月大兵黎明婦女家人追還家人故城部將:「使塗炭!」四十

楊文京山進士為兵給事不能南昌


江西龍泉進士行人崇禎南京御史時弊中有責令順天府吏部尚書谿用人顛倒不問周延:「執政患有正人不用國事國事不知盜賊二三小臣口舌是非可謂?」切責久之

力主福王天府御史巡視:「聖明一切雪恥收拾人心絲毫縱橫江南廊廟之上色相切要內外文武洗滌刻薄偏私恩怨報復復仇。」大理御史御史非常明年二月相繼唐王吏部侍郎

順治五月大兵贛州二部尚書御史總理湖廣江西廣東浙江福建軍務御史八千贛州嵯峨自焚

錢塘進士南海知縣富饒盜賊政聲為兵主事監察御史廣東


永豐順天府崇禎進士知縣南京御史察核十四二千縱橫行旅阻絕四方中途數百萬剿滅白骨無從多方明年含山無為總督明年臨江內外江北南京闌入城外非常奸宄

福王大理寺阮大鋮:「先皇手定第一未報豈不先皇忠義!」上進以是》,起用奉命本寺使

唐王兵部侍郎黃道玉山聚眾自保進攻衢州開化縣歿

鉛山崇禎十年進士奉化知縣順天府京師不當天下不治貪汙無可嘉興推官文德平遙知縣給事隱情下詔除名

十六吏部天下賢能畿輔州縣殘破能者唐縣京師南歸

唐王給事奉使順治大兵傾家巡撫數月夫婦縊死

南昌崇禎十六進士奇偉唐王以為御史巡撫

南昌鳳陽推官福王禮部主事丁艱唐王為兵員外黃道諸軍諸軍鉛山舉家

奇偉進賢官兵主事唐王使

昆山崇禎十二鄉試國學南昌通判永州同知南昌袁州吉安黃道相與歿不從自經

貞士貴溪家人拜祖

泰來
泰來江西新昌崇禎進士宣城知縣給事十五都城戒嚴泰來戰守總督泰來行間參預泰來請假肅清諸軍戰守方略召對失事副將給事福王給事唐王太仆寺贛州御史提督江西義軍李自成敗走武昌部下新昌泰來起兵建昌泰來按察使舉人不可新昌泰來上高舉人泰來十二月攻取上高新昌妻子萬載大兵新昌泰來上高進攻撫州


崇禎元年進士海鹽知縣父喪秀水大計河南按察司南康知府一方福王使建昌大兵下江西巡撫南昌列城望風知府推官南昌推官隆起