Back to collection

History of Ming 明史

卷二百九十五 列傳第一百八十三 忠義七 Volume 295 Biographies 183: Loyal Officials 7

Click on any word to see more details.

〈()〉張羅〈()〉〈(東明)〉〈()〉〈()〉張繼〈()〉〈()〉〈()〉〈()〉〈()〉耀〈(吳子)〉〈()〉〈()〉〈()〉〈()〉

平度碭山崇禎進士高縣上官謫戍英山知縣工部員外十七二月保定知府貢生保定同知

李自成山西副將劉方關東畿輔震動真定遊擊巡撫遣使人情通判宗周推官清苑知縣永康後衛指揮張羅城守兼程:「部署已定相與。」文廟諸生見危致命》,激烈

都城次日使投書明日絡繹三百婦人:「百余開門京師?」稍稍

師大學士數百不許:「天子酌酒餞別西征叩關?」厲聲尚方劍:「?」御史推出倡言:「不支。」用印厲聲:「朝廷守土欲降。」大哭自刎左右:「邪說。」西洋火發無遺火箭西北南郭南城蜂擁中軍副將官方正化不屈永康東城弓弦縊殺支解

一時死事守備張大力戰指揮文運洪恩世爵九章中軍鎮撫仁政本源守道把總

保定密雲總監正化晝夜短兵

張羅字元清苑武進官署神機副將

終身置妾崇禎進士吏部文選郎中封疆引用駁正吏部滿祿十六進士以是武進從父行人奉使當事守禦給事中奉使夜半不許鎖鑰不問

十七二月京師眾議守禦兄弟同知歃血誓死:「河間蠡縣妻子而後城守。」:「。」詰旦妻孥十一東城西北不足:「欲降。」後衛指揮:「不從兄弟死守。」怒目

京師羅拜盟誓城中異議:「小民無知大義。」下令崇禎主意不顧賊死親軍持刀兩手淋漓口吻進士張羅」,遇害還家官階姓名投繯

諸生:「死節不可死節。」善射晝夜不可射殺短兵

兄弟守節十七自經水門縊死伯母賊死並坐家人侍者紿汲井幼女從子死者二十三

保定戶部員外崇禎進士舍人十四稱旨御史兵部尚書庸才戶部尚書十五蠲除海內更新不可以私怨明年陜西關中日夜天子未可

十六期滿出境入關上將功罪而後明年三月召對山西保定西京師頗懈厲聲:「正當復仇異議者!」銀牌自取城陷自經從子勇力武舉獨立:「前日。」支解

同時殉難邠州知州東明武進國政平涼通判舉人不屈舉人避難獲釋乘間貢生城陷整衣端坐諸生城陷一日置酒家人諸生王法二十九布衣自重二十自經不屈婦人一百十五給事中舉人會昌貢生城陷次日收獲不屈竿:「逆子。」

授徒京師國事獻策京師:「布衣大明臣子弒君。」:「文丞文丞。」投繯福王給事中上疏:「來者報名入朝觀光其他稽首乞憐匹夫捐生爭光日月衣帶布衣死節表章何以。」舍人

都城布衣福王建國喪亂見聞不詳未盡表章

端方義行高攀講學受業魏國館賓規諫偃臥絕食寫真京師縊死儒士縊死

悲憤柏鄉奇遇京師:「死難?」:「。」奇遇服藥

吳縣諸生磊落不羈京師社稷討賊端午友人:「何日我輩聖賢書縱酒平日!」拂衣號泣御史文廟吉服諸生大義謝罪監國哀詔自經為人嗟嘆良久家人不得哀詔稽首並不六月鄉人先生五經博士

諸生京師大同金壇王明丹陽介休雞澤肥鄉

曾祖甘肅巡撫祖母弟婦自縊幼女自縊不屈使親屬自縊慟哭家人二十里外介休

大白監軍使從父技擊雞澤起兵恢復京師諸生發喪山中壯士踉蹌奸人遠近起兵討賊

雄縣進士知縣魏忠賢不忍封印巡撫崇禎順天教授湖廣參政乙酉李自成武昌興國自經城樓

張繼扶風末年進士天啟南京御史世界公道無權嚴禁風聞詰責御史:「今天進士京官偏重吏部極力挽回用人不為無補。」於是魏忠賢

崇禎

語語」。其事借名同事同心天下後世奈何借名

。」楊維報仇人意其後獲罪納賄

擁戴慎行。」本末陛下洞然慎行天下推服公論擁戴

一面天下朋黨。」陛下朋黨

御史御史大化楊維不肖可知

南京兵部尚書貪汙並不廣西知府名聲設計一方浙江運使內官知府使川西

十七八月張獻忠成都孔教安民相等巡撫龍文城陷帝號百官不為

崇仁崇禎元年進士使成都城陷百花家人死者四十孔教會稽四川僉事不屈奉母使使孔教:「偷生使無顏地下!」安民浙江貢生長史成都南城城陷不屈黃岡成都同知軍事不足次日城陷萬里

南海崇禎進士太倉政聲上官江西按察司知事成都推官十六御史建昌僉事明年八月入境:「安危生死公共。」城陷張獻忠:「不可!」以上

同時太倉崇禎十三進士奸民耳目成都守禦內江:「成都危在旦夕王府不及疆場淪喪?」成都城陷不屈遇害

蒲城崇禎貢生廣西通判折獄減價富人遂平崇慶知州十七張獻忠成都朝服北面西父母從容成仁取義利刃火藥樓下渡江舉火火發墨跡不滅二十余年奉祀遠近

十三仁壽知縣鄱陽城陷不屈知縣遇害郫縣主簿山陰都江堰不從投江綿竹與其縊死戶部郎中榮縣知縣漢陽知縣江夏興文知縣漢川南部知縣中江殉難夫婦闔家宗室進士御史為時及於

宜賓二十六進士推官南京兵部郎中西安知府陜西使參政不事天啟貴州清道貴陽巡撫深入監軍西征善敗歿突圍普安