Back to collection

History of Ming 明史

卷三百〇四 列傳第一百九十二 宦官一 鄭和 金英 王振 曹吉祥 懷恩 汪直 梁芳 何鼎 李廣 蔣琮 劉瑾 張永 谷大用 Volume 304 Biographies 192: Officials 1 - Zheng He, Jin Ying, Wang Zhen, Cao Jixiang, Huai En, Wang Zhi, Liang Fang, He Ding, Li Guang, Jiang Cong, Liu Jin, Zhang Yong, Gu Dayong

Click on any word to see more details.

宦官
明太祖既定江左不及末年祖訓》,定制不得文武不得冠服衣食:「內臣不得干預政事。」不得文移往來一日從容政事大怒即日還鄉御用十年帷幄計議縝密大臣啟口退太祖祿洪武以內使河州其後有司不敢有所建文帝嗣位內臣出外不法有司江北內臣朝廷虛實以為忠於以軍即位委任永樂元年內官暹羅國王太監鄭和舟師下西洋都督內官甘肅交阯十八東廠宦官出使專征監軍臣民隱事大權永樂

太祖內臣不許讀書識字宣宗內書大學士教習定制文墨古今作奸之後魏忠賢間有有關成敗宦官》。

鄭和
鄭和雲南所謂太監起兵太監成祖海外蹤跡耀異域中國富強永樂六月及其王景弘使西洋將士七千八百金幣四十四十八六十二蘇州福建福建虎門揚帆占城以次遍歷天子君長不服九月使者隨和朝見舊港酋長舊港三佛齊陳祖義商旅使使詐降大敗於都

九月錫蘭國王國中金幣發兵大眾國內不意攻破生擒及其妻子官屬官軍復大六月歸國交阯破滅郡縣來者

十年十一月復命使王子自立不及邀擊官軍力戰妻子十三七月大喜將士

十四滿剌加十九遣使朝貢復命君長十七七月十九明年八月二十二正月舊港酋長宣慰使成祖晏駕洪熙元年二月仁宗以下諸軍守備南京南京守備宣德六月踐阼朝貢於是奉命忽魯謨斯十七

先後奉使占城爪哇真臘舊港暹羅滿剌加阿魯西洋錫蘭彭亨忽魯謨斯木骨都束法兒榜葛剌天方孤兒三十無名寶物不可中國不貲宣德遠方要不永樂將命莫不盛稱太監下西洋明初盛事

當成銳意四夷奉使多用西洋西域西使


有道幻化一見西壯士元年四月奉使數萬十二月與其駙馬都尉延見奉天殿優渥儀仗鞍馬什器金銀道路烜赫二月高帝高後天花甘露青鳥白象白鶴舍利祥光連日大喜學士智慧如來法王西天大自在天下釋教大國奉天殿奉使太監

十一奉命西遣使入朝方物封國十三七月榜葛剌復命舟師印度中國遣使麒麟方物有加榜葛剌西印度榜葛剌十八九月金幣罷兵宣德二月使遍歷將士力戰四百六十

強力使絕域勞績鄭和

〈(興安)〉
宣宗太監親信用事宣德英宗興安擅權不敢正統十四刑部大理寺尚書以下左右一審如此英宗中外使倡議呈出大言:「!」太后王任戰守

也先入寇德勝門景帝永昌總理軍務永昌近侍景泰元年十一月下獄禁錮景帝不用任安也先遣使議和使群臣:「公等使文天祥!」詞色尚書直面語塞給事中不及內閣:「!」預謀

安有太過:「分憂!」

英宗復辟景帝太監太子於是給事御史同罪歿


交阯永樂英國輔以阮安嫻雅成祖教令讀書仁宗東宮宣德更名太監御用太監正統英宗吉士十四歿土木香山景泰

宣宗朝夕給事即位賜姓漢王參預四方」,」,忠誠自勵」,心跡雙清」。宮人養子椿受寵

阮安巧思成祖北京城池宮殿規制工部奉行而已正統重建殿景泰張秋

景帝御用英宗南宮鍍金鍍金皇城使錦衣衛指揮異常高平校尉李善復位景帝詔獄不及英宗復辟太監


少選內書英宗東宮太祖永樂加委犯法宣宗出外不法以是不敢英宗年少狡黠重典大臣於是大臣下獄不絕皇太后內閣元老正統皇太后不出老病跋扈不可皇城窮極土木西南騷動雷震得失使指揮支解大理祭酒他事國子監御史謫戍鐵嶺駙馬都尉同類霸州知州牧馬並坐戶部尚書侍郎長安錦衣衛不平匿名罪狀

傾心先生日益工部郎中本部侍郎兵部尚書屈膝從子都督指揮肆行無忌久之瓦剌瓦剌十四太師也先使者七月也先大舉入寇親征大風白事行進尚書罰跪欽天監德清天象八月己酉大同鎮守太監班師紫荊改道軍士奔走壬戌土木瓦剌師大蒙塵百官慟哭御史給事中擊殺少長擅權金銀六十珊瑚七尺二十珍玩大同箭鏃瓦剌瓦剌報以良馬親征西寧駙馬都尉前鋒使

英宗復辟顧念太監招魂吉祥

吉祥
吉祥正統監軍太監寧陽福建吉祥達官帳下故家

景泰分掌英宗復位太監總督嗣子從子、�都督依附權勢並稱惡言吏部尚書察核年三十以上不及調用於是給事十三判官御史二十三知縣有風雷雨未幾爭寵御史吉祥乘間詔獄天門帝命激切吉祥朝野

久之稍稍吉祥無何吉祥達官金錢達官吉祥黜退盡力:「自古宦官子弟天子?」:「。」大喜天順七月家人言官錦衣指揮群臣:「將軍。」帝命懷寧西征吉祥使欽天監太常庚子而已禁軍達官恭順宿朝房達官長安吉祥皇城京城中夜朝房:「。」御史西朝房西長安不得縱火守衛者磚石往來叫呼門外西征長安東安縱火不得稍稍、�,安定歸家大雨諸軍吉祥吉祥伏誅都督

英宗繼任吉祥禍亂其他土木反攻使使有所景帝也先畫策賞賜導入也先使禮物校尉書報楊俊京師景泰元年二月遼東廣寧官軍出擊帶兒脫脫正統十四帶兒御史不法景帝帶兒不問鎮守大同宿養子射殺養子天順元年工部侍郎所部不法之下錦衣衛既而》。


吉祥永樂偏將北征宣德正統沙漠景泰英宗復辟嗣子成化


高密兵部侍郎宣宗太僕小黃西廠用事在前員外下獄:「。」伏地號哭遣人鎮撫:「何以!」馬房大罵:「我曹國政雷擊!」愧恨寶石錦衣衛鎮撫不可:「鎮撫詔獄奈何。」當是時尚書直諫:「天下忠義而已。」貴妃太子鳳陽萬安一時正人


同時不知太子太子口授四書章句古今太子:「天下太子。」太子佛經太子:「老伴。」孝經》。:「太子佛書?」:「無有。《孝經。」頓首:「佛書不可。」弘治政治醇美德清正始有力


給事貴妃