Back to collection

Book of Southern Qi 南齊書

卷二十三 列傳第四 褚淵 淵弟澄 徐嗣 王儉 Volume 23 Biographies 4: Chu Yuan, Yuan Dicheng, Xu Si, Wang Jian

Click on any word to see more details.

南齊書二十三列傳第四


 河南太常將軍宋武帝哀公

 少有文帝公主二世相繼駙馬都尉著作太子舍人太宰參軍太子洗馬祕書司徒長史吏部宋明帝太子校尉不受侍中東宮吏部尚書太子司徒建安淵詣將帥以下自專驍騎將軍

 徐州慰勞:「盱眙以西不守壽春自保使遊騎壽陽危迫瓜步實力。」雩都五百侍中將軍散騎常侍丹陽吳興太守常侍如故

 明帝使以後謀誅建安吏部尚書常侍如故不受僕射如故年高晨昏不許

 明帝遺詔以爲將軍散騎常侍尚書袁粲顧命幼主同心奢侈之後儉約百姓接引未嘗王道用事不能

 庶母日中不可本質弔客中軍將軍如故

 桂陽將軍袁粲丹陽從弟太祖舉手太祖:「非常。」吳興太祖:「人材非常將來不可。」顧命之際太祖

 太祖桂陽領軍兖州太祖袁粲:「常人不及推斥任重國危含氣在下報效偏見魂神奉上率性前後未嘗至若歸咎國家臣子不可不可使匈奴以此不復。」:「無已貶居輕重四維國家北狄交切宇內天下相與退懷抱不可不可固執倉卒常時枕戈待敵斷決元惡萬戶近侍奉職無幾領軍臨危不顧迷途不及朝廷匹夫里語逡巡位居進退何以自私至公而後深思。」太祖受命

 尚書侍中二十侍中如故鼓吹一部明年吳郡公主如初祭禮解職並不

 蒼梧太祖袁粲世事:「主上幼年縱使功成。」淵默歸心太祖蒼梧集議袁粲不受:「。」太祖太祖:「相與不肯安得!」將軍三司侍中如故五十殿

 袁粲太祖淵謀:「西夏無成其內。」太祖司空如故

 太祖何曾司徒丞相太祖不許建元元年司徒侍中如故南康司徒僕射王儉事例受命

 容止俯仰進退有風朝會使莫不目送宋明帝:「緩步便宰相。」尚書如故重申司徒

 王公以爲無益實用擾動朝廷機事禮遇酒後:「公卿應得天子。」王儉未及:「陛下不得龍顏。」:「久矣。」

 涉獵彈琵琶世祖東宮琵琶舉動失火左右驚擾神色怡然輕薄名節」,

 太祖遺詔尚書江左以來有司尚書王儉以爲推理應有舊事中朝以來三公王侯品第尚書天官政化尚書第三尚書不見別有不容王侯不假」。三十一朝

 頃之上相遜位王儉侍中世祖世祖不許:「未能耿介便便爾來沈痼危殆陛下僉議同異出於四十江左升降祿退萬物耳目皎然內飾赤誠不能幽明區區寸陰司徒將軍不疑當時無異。」司空將軍侍中尚書如故

 侍中黃門負債十萬:「司徒尪瘵便朝服二十二百二百。」

 司空王儉:「》,夫家天朝。」司徒解職:「中朝樂陵陳留入境樂陵陳留吉日司徒居官制服。」

 :「所以所以盛典侍中司徒尚書司空將軍南康清風孝友家邦忠貞經綸王化契闊綢繆終始往古謙光登上太宰侍中尚書如故鼓吹六十葬送太保故事。」三公未有定格王儉品第巴西南康夫人

 長子祕書太祖太尉從事司徒長史太傅黃門羽林世子庶子軍校建元侍中世祖流涕以爲侍中步兵校尉長史尚書散騎常侍祕書監以爲失節不復永明三萬五十

 永明員外太守巴東明年建武太子詹事尚書領軍將軍永元元年太常


 公主側室吳郡公主事主宋文帝廬江公主駙馬都尉醫術建元吳郡太守豫章太祖尚書萬一太祖乘黃永明元年御史禁錮侍中將軍勤謹皇后永元元年追贈金紫光祿大夫


 東陽醫術病積年不差盛冬從頭寒戰垂死子弟相守垂泣滿八十出氣明日起行大熱呻吟:「不治。」處處無數無數須臾拔出瘡口甚多過於

王儉
 王儉臨沂祿金紫光祿大夫遇害叔父數歲豫章流涕嗚咽

 有神專心篤學手不釋卷丹陽袁粲明帝公主駙馬都尉公主太初巫蠱不可以自陳故事不行

 祕書太子舍人超遷祕書七略七志四十四部書目》。司徒長史。《》,公府長史朝服宋大明以來朱衣復舊不許

 蒼梧暴虐憂懼袁粲新安婿王獻之吳興太守黃門吏部侍中

 太祖太祖太尉長史任用長史太傅少有宰相推許大典禮儀出於使僕射吏部二十八太祖從容:「今日鴻溝。」對曰:「。」建元元年南昌縣食邑明年僕射如故

 宋明帝殿宣陽門叔父:「輿列國文中使諫諍陛下聖哲職司隆重有心陛下節省簡約宣陽門股肱良醫三農土木之役所以遐邇重陽所屬年月於是乎施行。」上手竹籬年初發白三重竹籬穿」。答曰:「後世。」朝廷制度舊事無不:「《:『降神。』。」

 :「恩幸未見何者子房史籍以爲美談君子威武寬裕同年有心使有益驅馳萬一常事九流風猷玉石不謂文案之間至於彼此專情庶幾彿未必不可傾心退讓休戚陛下不以仰望。」侍中散騎常侍

 使彈琵琶彈琴子夜》,:「。」上前相如封禪》。:「盛德何以。」使孝經》,仲尼:「所謂。」「《君子》」:「。」

 太子詹事二百遺詔侍中尚書將軍世祖二十永明元年將軍國子祭酒丹陽如故鼓吹一部國子祭酒叔父解職不許太子本州中正丹陽太子

開學四部吏部諳究罕有無能客滿應接諸生儀容解散朝野相與:「江左風流宰相唯有謝安。」世祖選用無不

 三司重申尚書出外以往尚書