Back to collection

Book of Southern Qi 南齊書

卷二十四 列傳第五 柳世隆 張瑰 Volume 24 Biographies 5: Liu Shilong, Zhang Gui

Click on any word to see more details.

南齊書二十四列傳第五

 
 河東解人太守

 少有伯父宋大明尚書諸子孝武帝召見:「三公將來。」海陵王雍州主簿西撫軍參軍將軍太守:「使不絕。」

 泰始反叛事由明帝起兵遣使朝廷弘農萬人襄陽孔道尚書明帝太子洗馬寧遠將軍巴西梓潼太守校尉建平參軍泰山太守司馬東海太守散騎常侍

 安西司馬將軍時世長史相遇太祖廣陵世祖京邑戒嚴不行

 朝廷器械世祖太祖:「要地。」太祖世祖:「入朝文武以後。」世祖舉世武陵王前軍長史江夏內史

 明元將軍參軍將軍參軍將軍騎兵參軍將軍將軍騎兵參軍王道三萬前驅司馬冠軍將軍參軍公孫將軍騎兵參軍將軍萬人次之將軍靈秀將軍參軍將軍參軍景穆魯山數百大軍驕色弱小不足遣人:「太后還都相與。」使答曰:「小鎮自守而已。」西挑戰諸軍登岸長圍:「以此攻城!」晝夜攻戰世祖:「之一沿不可攻城不可其內其外無憂。」世祖西堅壁危急使援軍消息內外尚書

 出自寂寥累世司空從父羽翼吹噓詔旨躬行同功」。當時凶黨從父良朋呂布寄賣泰始開闢
 稟性彭城下邳先帝幸會萬里鼎湖顧命金石國諱以爲肆意士馬器械精銳異志無端騷擾山谷聲討從來積年不解男人耕田自古酷虐
 桂陽宗廟上流勤王羸弱不滿節度招誘羈絆入境擁護出界窮追如草太半逃亡皇朝赦令遵奉怨望舉兵姦回幕府元戎
 使持節諸軍西將軍刺史聞喜縣開國員外散騎常侍將軍驍騎將軍安縣開國校尉長壽開國校尉將軍開國騎行參軍武將散騎常侍游擊將軍南縣開國安國持節將軍越州刺史校尉將軍將軍左軍將軍將軍中郎將南城虎頭將軍驍騎將軍將軍游擊將軍下邳開國舳艫校尉撫軍參軍撫軍參軍津要驍騎將軍盤龍將軍將軍校尉洪範鐵騎五千步道陸路持節竟陵諸軍將軍校尉雍州刺史襄陽開國將軍志節慷慨卷甲持節諸軍將軍刺史太守范陽梗概萬里四方莫不
 皇上聖明將相仁愛約法三章家給人足惠民不識天時妄圖無名是以朝野逼迫鋒刃交戰使九族有如皎日
 不可西將軍西羌胡人情威力江陵乘馬撫慰不息大怒諸軍:「太后建義大事紗帽不振朝廷軍人不以不能自今主任。」於是發覺開門天賜女婿軍旅魯山:「荊州城中大有相與以爲資糧。」未有相聚万人將至江陵

 侍中尚書僕射左將軍吳郡太守二千石太祖踐阼使持節都督諸軍平南將軍豫州刺史上手司徒:「不可使國寶。」答曰:「陛下盡忠喪親而後足以。」

 建元安南將軍壽陽:「陽城不可保固處分百姓單身。」:「百姓割棄。」

 :「江西蕭索多云便乖謬以爲云何。」將軍尚書僕射性愛涉獵太祖

 使持節軍事安北將軍兖州刺史江北不安:「彭城未必送死豺狼不可以不可無關開除使金城三十幾米。」:「昨夜使送死便當不可不覺不容退應有送死壽陽援軍。」軍糧

 退江北:「安國西驚恐豫州云云可行便。」如此

 世祖散騎常侍龜甲永明永明十一」。:「不見。」侍中將軍尚書僕射太子雍州大中散騎常侍尚書僕射中正如故

 總督使持節都督諸軍將軍刺史常侍如故方略討平州立治生不問尚書僕射尚書

 立功彈琴品第第一清談第二彈琴第三在朝世務鼓琴風韻清遠遜位侍中將軍光祿大夫侍中如故

 五十朝服十万三百三百:「侍中光祿大夫經緯美譽西超越一代不可司空三十鼓吹一部侍中如故。」吏部尚書:「志氣醫藥有效不謂一旦便可言誠心契闊同在無已!」

 踐履一處祕要

 長子

 吳郡金紫光祿大夫光祿大夫音律宋孝武以太殿」。清越

 江夏王太尉參軍太傅五官太子舍人從事司徒長史桂陽白下潰散太祖申明由此感恩散騎常侍驍騎將軍父喪

 明元吳郡影響太祖殿中將豪氣中常舊部數百十八隊主將軍太祖領軍:「出手。」將軍吳郡太守成縣太祖嘉名

 冠軍將軍東海東莞太守建元元年二百侍中步兵校尉遷都尚書校尉如故將軍吳興太守烏程有罪明年尚書世祖冠軍將軍鄱陽長史襄陽雍州長史持節南北竟陵軍事將軍雍州刺史校尉尚書將軍冠軍將軍大司馬長史

 十年太常自陳明年散騎常侍光祿大夫頃之以爲將軍東海太守二千石徐州河東王國散騎常侍光祿大夫隆昌元年親信二十朝臣高宗不下海陵將軍高宗起兵石頭軍事朝廷建武元年給事中光祿大夫親信如故加給廣陵諸軍兖州退

 居室豪富有子其中應有」。建武高宗:「我少音律平生嗜欲未能此處。」

 高宗大司馬將軍吳郡太守以爲將吏松江鼓聲一時有司

 永元光祿大夫前將軍石頭祿天監

 史臣元帥十年白首舉事上流江東驅除帝王居中孤城汗馬爭先不是世道

 廟堂搴旗。[1]


全文中華書局一九七二年一月南齊書


Chinese text: This work was published before January 1, 1923, and is in the
public domain worldwide because the author died at least 100 years ago.

Dictionary cache status: not loaded

Glossary and Other Vocabulary