Chinese Notes
Chinese Notes

Back to collection

Book of Southern Qi 《南齊書》

卷四十 列傳第二十一 武十七王 Volume 40 Biographies 21: Emperor Wu's Seventeen Princes

南齊書四十列傳第二十

十七
 武帝二十三穆皇后文惠太子竟陵文宣王淑妃王子安陸王子建安王子淑媛晉安王子衡陽王子王子西王子容華南海王子王子昭儀王子王子西王子南康王子王子宮人湘東王子王子第六十二十五二十二皇子早亡建武中繼衡陽元王

 竟陵文宣王雲英世祖第二世祖將軍參軍主簿安南記室參軍遷安長史

 使會稽東陽臨海永嘉新安將軍會稽太守元嘉責成徵求急速遲緩使太祖

 前臺使調使崎嶇要求情態宿便顧眄左右叱吒商旅浙江公私在前常理無窮便便其次一日漿明日便恩科風塵毀謗忿及其貿頃者遣使州郡使
 衣冠盛世不容一期不必一部二十舟船長江萬里不少遠近
聞喜五百

 百年西古人夏禹:「足以。」使而已

 建元將軍丹陽貧民明年:「廣袤千里甚多非唯地利五官丹陽溧陽合計八千五百五十四十一八千便成立。」

 東宮官僚以下世祖竟陵郡二千使諸軍將軍徐州刺史明元將軍兖州刺史明年將軍司徒西鼓吹一部車騎將軍

 天下文教士子文章撰錄

 不時

 良田沃壤民資何以一念便國大所在尚無調
 陵替一朝沸騰小人天下一方削除便檢校精密不容耳目有限變易是非居然可見而後
 嚴重加以
 土木未及由於
 未能百姓積年塗炭交州度外不足萬里全勝調軍力廣州越州加以不宜聽從歲月發動威力
 二分取錢

 一月殿顏色有所好生一念入心百度使宰相財產一時使無常相承使命窮困手足生育富民
 江東大錢不一公家必須完全一千七百相繼回復貿小民困苦永久退
 京畿徵調連年流亡
 鄉土聚落溫飽多少
 前人後人如此輪回津要共相大小未解所以
 得罪世族先王
 尚書然後
 告終戎車非分參差調事機冗雜嚴加彈斥一二年間
 正位司徒二十移居雞籠學士五經》、百家四部要略招致佛法道俗未有

 世祖

 以外嚴重未可巡幸領軍左右疏闊清道
 使會東遣使使殿
 中堂過於依舊
 相繼
 管窺廊廟是非一說陛下國家非但陛下
 殿將軍邯鄲上書世祖明末上將

 承當臣下心懷不必陛下信心所以金寶仁愛使國慶翱翔保命不忍」。菩薩壽命施物安樂恐怖衆生功德果報所以日夜奉法聖躬異見不覺身心陛下私心今日福業追悔便難私心若是大事不可陛下三思嬉遊傷生
 事主莫不靈祇受戒天心遲疑尚未
寵愛

 文惠太子同好釋氏齋戒朝臣至於躬親其事宰相未嘗厭倦以此盛名王儉國子祭酒京邑大水吳興不能收養十年尚書使揚州諸軍揚州刺史尚書

 文惠太子世祖東宮太子制度大怒太子

 世祖延昌殿醫藥沙門殿誦經世祖夢見優曇缽華佛經使四角日夜殿日入世祖內外俄頃所在東宮遺詔使高宗尚書仁厚世務高宗:「大小。」慈愛不得大行太極殿居中使中郎將二百太極西山陵不許

 太傅三十隆昌元年,劔殿徐州左右:「門外應有。」水上城門年三十異志監護朝夕:「崇明尊親沿使揚州諸軍太傅司徒揚州刺史竟陵徐州孝友》,保祐中外諸軍太宰大將軍揚州使轀輬前後鼓吹二部葬禮晉安平王故事。」豫章金牛文惠太子:「。」

 內外文筆文采勸戒建武立碑不行

 竟陵世子將軍會稽太守將軍將軍建武將軍太常永元元年

 南康吳郡高宗同異王侯晉安江陵中書省西左右軍法乳母棺材三更建陽時刻舍人左右其事須臾問曰:「?」明日王侯建武以來武王尤甚

 顯達起事王侯往時永新逃奔江西變形道人慧景兄弟慧景兄弟王侯蟲兒巴西太守尚書僕射將軍大事領軍便號令將軍將軍三公不足。」許諾會東出遊健兒百餘不可同黨其事兄弟同黨伏誅將軍彭城太守京邑追贈將軍黃門受禪

 王子世祖第三建元元年五百兄弟世祖軍事冠軍將軍刺史明元南北安西將軍荊州刺史始興益州

 營造服飾制度:「前後不得體格服飾玳瑁何以作者有所。」:「成長使。」

 將軍秘書監將軍中軍將軍十年車騎將軍使軍事將軍豫州刺史道中水軍大怒宜都相見

 將軍隆昌元年將軍三司鄱陽司徒二十七

 世祖第四豫章養子世祖將軍彭城太守致敬勇力忿怒拳打世祖皇子

 將軍使豫州西汝南軍事冠軍將軍豫州刺史明年將軍豫州淮南潁川將軍