Chinese Notes
Chinese Notes

Back to collection

Book of Southern Qi 《南齊書》

卷四十四 列傳第二十五 徐孝嗣 沈文季 Volume 44 Biographies 25: Xu Xiaosi, Shen Wenji

南齊書四十四列傳第二十

 
 東海司空著作太祖挺立風儀枝江宋孝武流涕康樂公主泰始西解嚴車駕殿御史罰金駙馬都尉著作母喪司空太尉參軍武王文學東莞尚書退:「僕人三十可知。」

 太祖從事彭城太守太尉參軍太守世子庶子建元太守太子中庶子校尉將軍聞喜公子長史尚書吏部太子長史容止太宰世祖待遇尚書王儉:「將來宰相。」御史世祖:「?」:「東都!」吳興太守四言詩:「。」行狀王儉尚書

 江左以來儀典明年太子世祖方山:「離宮應有靈丘。」靈丘新林答曰:「黃山江南陛下留神。」竟陵王子良好佛法使廬江吏部尚書將軍太子

 世祖遺詔僕射隆昌元年散騎常侍將軍丹陽高宗奉旨高宗殿隨後高宗太后高宗廢立枝江食邑鼓吹一部五十殿僕射常侍明帝中軍大將軍封二二十三公顯達

 民情不及尚書本州中正愛好文學器量權勢自居建武朝野以此

 童子」。驚起建武三司左右:「古人何以明君可以正當家巷。」不受

 連年軍國:「急務輟耕周朝詳略可見自古當今京師漕運利害淮南觸處平原陸地彌望戍卒士多使刺史二千履行隨地灌溉州郡主帥以下水田二種便粳稻開創及時使有所專司其事殿江南不可。」施行

 永元尚書宮城不得還家不敢諫諍未嘗表色安王不能司空求解丹陽不許

 文人同異名位未及中郎將膽力領軍陳說事機廢立遲疑無用干戈出遊城門不能華林法珍賜藥容色飲酒:「上代憑藉際會

 吳興司空

 雅正起家主簿祕書大明山陽縣太子舍人新安主簿西軍功江夏王太尉諸子:「。」自縊不敢

 明帝將軍太子建安司徒司馬宣威將軍廬江太尉長史將軍司馬廣陵太守黃門校尉明帝宴會朝臣以南御史不肯飲酒殿

 平王徐州幹事將軍長史東海太守不敢臨海太守散騎常侍將軍祕書吳興太守飲酒飲酒對飲

 明元太祖冠軍將軍吳興錢塘軍事使新安太守宗族加持將軍略陽明年丹陽將軍齊國祕書建元元年太子西豐食邑二百

 季風善於司徒當世門戶世祖東宮玄圃宴會朝臣不平世祖:「。」:「恭敬亡國。」:「顯達當今以邊。」諱稱發怒世祖:「忠臣未知面目宋明帝?」世祖:「。」其事豫章後堂集會琵琶取樂明君便:「不能。」豫章:「。」顏色

 將軍散騎常侍將軍世祖太子常侍明元將軍吳郡太守將軍會稽太守將軍連年百姓富陽僑居桐廬相傳山中金印四百新城商旅分布新城桐廬富陽人民縣令主從男丁西陵左右起兵富陽會稽使萬歲救援錢塘錢塘錢塘隊主不敵戰敗登岸嘉興海鹽鹽官鹽官逃走餘杭戰敗錢塘太子新城天子太子揚州刺史錢塘富人尚書僕射舍人東陽東陽太守太祖臨難正果追贈冠軍將軍太守會稽太守山陰會稽太守乘虛浦陽江豫章:「明初九州鼠輩。」數百官軍錢塘便進兵

 乘勝百姓前軍將軍天福弃市將軍宿縣明徹天福伏誅內外莫不天福至今

 御史:「風聞山東列城應有吳郡鹽官桐廬新城不知所在錢塘富陽率領不敵建德上流不知劫掠吳興餘杭不敵會稽奔走不知所在會稽承乏將軍吳郡太守將軍吳興太守西昌禁止。」

 會稽尚書散騎常侍諸軍將軍刺史散騎常侍領軍將軍世祖:「僕射歷年。」:「一日。」發言當世應對

 金紫光祿大夫親信二十常侍太子隆昌元年領軍將軍高宗江州左右自陳年老外出執法有人興元尚書僕射

 明帝太子五百尚書吳興僕射答曰:「琅邪執法不出。」散騎常侍僕射建武壽春豫州刺史豐城城固明帝壽春洞開城門嚴加退百姓九百加護將軍僕射常侍

 永元元年僕射將軍安王三百都督明日尚書宮城掖門殺戮憂慮世事不得將軍僕射

 昏亂:「六十員外僕射欲求?」召見舉動:「。」華林五十八朝野中興元年司空

 明末相國西太祖王儉:「中有?」:「。」前軍將軍明初太尉司馬從事司馬黃門元年臨海太守御史建武冠軍將軍長史永元元年安王起兵華林法珍怒罵:「古今宰相今日。」」。四十

 家人不忍中興元年太常廷尉

 史臣建華金城綿戍卒地利有餘前世江左以來不暇外出未嘗宿四郊江淮淮北首領觀機而動

 可以豐城。[1]


全文中華書局一九七二年一月南齊書


Chinese text: This work was published before January 1, 1923, and is in the
public domain worldwide because the author died at least 100 years ago.

Glossary and Other Vocabulary