Chinese Notes
Chinese Notes

Back to collection

Book of Southern Qi 《南齊書》

卷五十二 列傳第三十三 文學 Volume 52 Biographies 33: Men of Letters


 吳興烏程祕書

 好學屬文從事領軍:「領軍如今將來如此。」主簿員外

 宋孝武貴妃殿」。新安參軍烏程不得泰始數年吳興:「才士唯有。」明帝使大駕》。太尉參軍安北記室扶風太守尚書三公建康

 中正禪讓太祖使建元元年中正東宮手筆國史明年長史尚書世祖常侍祭酒:「居官使終身祭酒。」將軍:「江南地方千里士子風流我輩有餘。」改正常侍

 飲酒人物王儉:「文章。」:「何如?」無形不治家業王儉:「仕宦退。」長沙車騎長史大夫江左文章》,文集


 高平琅邪太守

 文學放誕任氣西共事之下:「老姥?」太后長沙王道梁州宣威參軍文章東宮參軍主簿不得尚書車騎功曹桂陽內史殿零陵內史記室博士

 嗜酒好言舉止高平」。:「。」太祖將軍常侍司徒長史

 建元史官記室江淹條例開元封爵年表:《律曆》、《禮樂》、《天文》、《五行》、《》、《刑法》、《藝文班固,《朝會》、《輿服蔡邕司馬,《州郡徐爰。《百官范曄州郡》。班固五星天文》,日蝕五行》;改日天文》。建元立傳處士》、《列女內外僕射王儉:「食貨富民編錄。《朝會蔡邕廣說》,一家食貨》,朝會》。《五行五行水火日月五行憲章改革》,列女》,仍舊。」:「日月天文》,。」江淹

 豫章》,:「《尚書》《》,》,金匱》。」


 領軍上虞

 西主簿員外太祖:「童謠:『可憐可念孝子滅族。』?」袁粲。」退太祖:「。」:「。」太祖參軍南康

 飲酒擯棄形骸:「布衣十年寒暑起居敗絮不能懈惰皮膚四體加以之間改換不能脫略三十五。」實錄

 南海王國郎中尚書安吉車騎記室飲酒十二改易詭異自稱」,」。:「?」:「五木。」永元長史太守

 禽獸:「。」指斥蝦蟆:「。」:「。」文章

 琅邪諸葛》,祭酒以下有形》,世祖

 自重:「。」建武


 丹陽丹陽孝廉宋孝武所知大明徐爰國史江夏王掌書記明帝使左右御史參軍還家

 桂陽錢物太祖使京都桂陽使中書省

 尚書袁粲

 推心寂寥筆記小說先聲軍國當世仰觀西
 奇兵呼吸人情開城奉迎朱雀不惑其一
 臨機唯有中書省唯有文武優劣死亡成敗請問海內何如其二
 爾時顛沛文士黃門朝廷何故假手以此勝負難測必須其三
 桂陽二十五李恒同在戰敗釋然族誅罰則大禍超越文人埋沒其四
 使桂陽得志轘裂腰斬都市嬰孩
 往年萬有十分之中可謂可謂白起殿爭先存在如此例如草木
 

 王府羽林建元元年尚書主客領軍司馬校尉武昌太守外行世祖:「古人:『建業武昌。』建業。」餘杭

 太祖使尚書荊州以此不滿高宗吳興》,譏刺


 琅邪臨沂屬文飲酒拙澀風儀建平徐州觀法》,西祭酒太祖太祖參軍豫章王國常侍太學博士豫章司馬參軍記室

 世祖使太子沈約宋書》,袁粲》,世祖世祖:「袁粲忠臣。」明帝左右:「事迹不容宋明帝。」於是

 》,召見芙蓉衣服豫章:「祿。」三十世祖召見殿世祖隆昌元年竟陵司徒參軍江夏王衡陽善待

 司徒袁粲祖母改名會稽於是

 無人不得司空衣食

 文學袁粲所知晉書未成

 潁川屬文豫章至大司馬記室參軍


 吳郡揚州屬文五言詩百官司徒西主簿參軍

 明末文章吳興沈約謝朓琅邪王融汝南平上去入四聲以此不可增減永明體」。沈約宋書謝靈運

 自序》「性別清濁輕重艱難古今文人不必根本。」尚書以來」。先覺」。使低昂之內音韻兩句之中輕重」。歷代此處」,
 不從根本」。尚書」。可謂音律」。尚書」。辭章調差謬會合以往不免不得所以好人士衡所以遺恨遺恨君子便合理合理遺恨
 清濁大明體勢峿律呂五色屈曲至於臨淄著述不能不知又稱不可不了不合其一合一古今章句章句不知
 《》、《上林》,非一,《》、《》,便東主,《王粲》,未能敏捷,《彌日一日一家律呂可言不得先覺
 答曰

 文字高下低昂而已十字顛倒相配不過不能何況過於以來未經懷抱無從彿聖人曲折聖哲立言是以篆刻」,」。
 自古豈不五音其中參差變動所謂以此前世文士便此處
 文章音韻不得失調天機律呂調六情音律
 士衡」,其中復有陸生復有不能老夫
 永元元年安王赦令不及二十八文集

 會稽文學沈約文惠太子將軍


 清河武城梁州刺史

 父喪食鹽:「兄弟未有如何。」不得已梁州千萬宗族漆器遠近:「!」

 好學年少好事假借親自取與

 安王參軍刑獄記室朔望不見建武慧景平原

 國子祭酒沈約吏部謝朓吏部地理口吃:「假使。」

 四十五:「?」答曰:「二價。」:「四十六。」:「?」

 中江丹陽一日:「老母。」詣闕

 海岱》,太公西晉人物四十未成緯書:「二百大意。《海岱從事友人任昉劉洋。」不須」。年三十


 琅邪臨沂郡守

 起家江夏王常侍司馬參軍內史山陽參軍御史郎中

 明末僕射王儉儒術著作尚書齊國儀禮古今喪服》,十一世行博士國學建元著作起居注》。常侍將軍博士著作將軍南康祿大夫年老釋卷建武

 史學》。中軍參軍:「亡父校尉習性使歷代是以等級編錄太宰使刊定五十》。升天。」

祖沖之
 祖沖之范陽大匠

 稽古有機宋孝武使華林徐州從事公府參軍

 元嘉何承天十一

 五帝,《春秋,《紀年薄蝕晉代起居》,以降二千日月疏密加以推移
 然而精密糾紛何承天