Back to collection

Book of Southern Qi 《南齊書》

卷五十四 列傳第三十五 高逸 Volume 54 Biographies 35: Hermits

Click on any word to see more details.

南齊書五十四列傳第三十 高逸


 《君子廟堂不出江湖隱避紛紜萬品道義桎梏仁義形神名教之外別有風猷孔門虛名後悔宇宙成心風雲達道不然張華退全身逸民高逸


 字元吳郡唐人高祖太守參軍

 少有嗜欲十八前門後門瀑布耐寒三十餘年隔絕人物王僧達吳郡不得已信宿退將軍:「先生景雲不事王侯高木有年折節何以不宜羽化。」答曰:「先生白雲逸民兒女使華陰索然松石介於日夜臨滄。」

 散騎常侍風俗徵聘本州從事太祖太平建元元年八十六樓上孔稚珪道法立碑

僧紹
 僧紹平原給事

 僧紹元嘉秀才儒術功曹長廣嶗山淮北渡江明帝泰始

 太祖太傅僧紹顧歡記室參軍僧紹青州僧紹糧食鬱洲精舍不一州城建元元年:「僧紹。」其後:「居士。」:「。」

 僧紹太祖:「高尚其事之外相接有時。」僧紹如意僧紹沙門僧遠定林寺太祖僧遠僧紹:「天子居士相對?」僧紹:「便當故事。」明元世祖僧紹不肯博士傳家

長兄
 僧紹長兄玄言冀州刺史好學宋孝武泰始青州刺史

 建元黃門


 太祖平南主簿桂陽建元元年巴州刺史益州

顧歡
 顧歡吳郡鹽官隆安甲子六甲使田中黃雀過半中有學舍受業無遺孝經》、《》、《》。篤志好學年老躬耕臨縣諸子二十豫章漿入口隱遁天台山受業哀哀父母」。學者由是不復

 太祖揚州主簿使乃至山谷顧歡:「提綱綱領然則道德時序是以得勢天門自古明德是以愚夫》,稽古斟酌不以芻蕘不以微臣上下幽深自足雲霞不須祿養陛下遠見尋求不盡從此退。」

 員外:「自大以來天府軍警不復小民嗷嗷伎樂爭相奢麗至於不敢水草貧富陛下發明奇麗不亦鴟梟殘暴陛下天人引領恒山不足渤海不足而已!」

 :「弘治吳郡顧歡冗位金門。」東歸麈尾

 明元太學博士字長

 服食黃老陰陽效驗元嘉:「三十二月二十一。」東歸太初年月賦詩:「精氣物化。」身體柔軟六十四連理縣令江山圖表世祖諸子三十

 佛道學者互相

 聖典二教道經:「老子入關天竺國王夫人名曰淨妙老子日精淨妙後年四月日夜於是佛道。」玄妙》。佛經:「釋迦成佛塵劫。」法華無量壽》。國師道士儒林」。本起》。
 五帝三皇莫不國師道士儒林當之符契天下智周萬物無物不同不易其事是以中夏西戎全形同人異物往往無窮世界聖人五典三乘鳥鳴佛道可行中夏西戎全同嗜欲孝敬可貴符合
 沙門道士互相彈射淆亂聖道左右無端泥洹佛號正真無生實則無生可以可以退佛教道教所能佛言佛經道經妙門正路二法
 無心方圓自然勇猛光大利用優劣大略
 自相
二法道教司徒袁粲道人

 白日恒星入關

 日末源流

 西域佛經不慕佛法在華善行文王大伯舊俗佛法息心

 釋迦治世釋氏出世符合自由

 變形泥洹變形白首未能使湛然泥洹何謂

答曰

 道經西周佛經東漢八百黃老呂尚王莽

 頰車蹲踞周公仲尼豈非道出豈非佛道民族濫用胡人國有不可

 觀風西戎永不相關安得二教西故知文質然則道教佛教請問何許立像立像常住常住常道

 神仙便神仙總稱之至無名有名二十七變成變成九品入空無名服食延壽萬億神仙

僧紹二教道家長生不死補天立言」。文惠太子竟陵王子吳興道士太子玄圃大會使禮佛不肯十地》。大略:「《寶積一音廣說』。老子聖人天下』。『神化無窮萬物無數實相』,』。大象法身不守守法大象四千四千乃至無數等級隨緣歸一歸一回向無邪日新三五獨立無憂曠劫』。未始分之未合十號不能不能豈可思議。」司徒從事:「無二見道道人道人道士是非飛天。」太子:「虛無法性所謂無二虛無無二法性足下驅馳佛道未知緣何?」往復

 善於著筆》,王弼》,學者

 始興有道北征淮水不得:「不復殺生。」須臾隱居西昌鳥獸隨之鹿:「。」鹿應聲次第年月親友明末壽終

 參軍司徒主簿將軍弟子閑居應徵


 東莞助教

 祭祀母喪》,筵席朔望未嘗

 好學東西隱居京口教授徐州西秀才太祖揚州主簿不到司徒建元太祖:「臧質其所終老著書