Chinese Notes
Chinese Notes

Back to collection

History of the Southern Dynasties 《南史》

卷四十六 列傳第三十六 李安人 戴僧靜 桓康 焦度 曹武 呂安國 周山圖 周盤龍 王廣之 Volume 46 Biographies 36: Lian Ren, Dai Sengjing, Huan Kang, Jia Du, Cao Wu, Lu Anguo, Zhou Shantu, Zhou Panlong, Wang Guangzhi

李安
安人拊髀:「大丈夫處世富貴不可。」元嘉安人南歸

明帝將軍水軍晉安王子明帝大會諸軍安人大驚安人:「。」安人:「富貴天子交手。」安人所在

廣陵太守兗州齊高帝淮陰安人刺史太守桂陽起事安人建平安人安人徐州參軍安人安人流涕:「今日王法。」司馬會稽蒼梧齊高帝安人高帝江夏王高帝不許

高帝即位領軍康樂泰始以來內外以下安人以為淮北悉皆親近隨身人數至於安人論議:「便。」

領軍將軍壽春馬頭詔安退安人沿壽春亡命六合大號垂手州郡不能餘年安人建康高帝遺詔武帝即位丹陽尚書僕射安人密謀尚書王儉退吳興太守吳興項羽聽事太守必須安人佛法聽事公牛安人

政體司徒竟陵王子曹參將軍密令安人擁護拜謝:「二十二父母以外。」吳郡太守尚書刺史


會稽膽力便刺史家屬淮陰齊高帝常在左右兗州高帝酒食刀子獄吏飲酒高帝

單刀退三級

高帝石頭經略袁粲城門西南燭火東門殺傷官軍百餘天生殊死流星赤色城中力攻東門前軍將軍將軍

高帝即位封建太子武帝徐州刺史耕種司馬淮南太守

巴東王子武帝使領軍江陵:「巴東年少長史司馬忿天子過誤殺人西人情。」中軍司馬高平太守


宋大明齊高帝武帝贛縣泰始武帝起義一頭一頭文惠太子竟陵王子自負山中及閘四十人相武帝死戰武帝膂力江南小兒寺中

桂陽還都高帝員外

七月日夜少帝領軍左右:「何不?」:「明日。」高帝健兒明旦白刃高帝

高帝武陵王將軍太守左右高帝兗州使然後:「。」將軍將軍濮陽太守

建元元年高帝:「未解。」淮陽武帝即位將軍


南安避難元嘉襄陽天水略陽

便青州刺史氣力左右形狀:「。」

晉安王子隊主鎮江將軍前鋒不勝亭湖朝廷使江州刺史以為參軍中軍厚待

還都常在大怒明帝武勇武陵王前軍參軍齊高帝使將軍校尉將軍

容貌皮膚質直木訥不能出言左右同名使役忿呵責:「'',!」

尤為忿大眾而已城樓形體攻城力戰不能居多東昌東宮將軍還都追敘如此

為人高帝政事不用竟陵郡所以親人百餘高帝履行石頭大眾自陳臨時大言:「。」:「。」建元太守暴怒使氣力遊擊將軍


下邳本名虎頭齊高帝使三百校尉南城石頭羅江縣高帝受禪武帝即位將軍虎頭即位將軍隆昌元年雍州刺史建武即位將軍司馬永元元年安王領軍大橋將軍

善於雍州七千八百蔬食蟲兒法珍精華蟲兒

風景將領未及收兵:「所以欲取。」諸子長成世宗兄弟未冠梁武帝

武士知人慧景襄陽于時:「不及。」密送錢物未嘗不得十七即位天監兩邊水深夢中武帝:「天下無依十七。」即使使用世宗年間

世宗嚴明太子將軍

安國
安國廣陵宋大明將領泰始兗州刺史齊高帝安國刺史建元元年將軍給事湘鄉武帝即位祿大夫

安國子曰:「驅使單衣朱衣。」尚書太子領軍將軍安國在朝宿祿大夫


興義鄉人家世十五氣力食噉數人鄉里集聚為主處分產業勇健書題周旋白首

元嘉二十七瓜步健兒白衣隊主員外武將將軍二千大敗下邳給事僕射將軍

明帝淮南太守桓溫寶物竊取簿中郎將

齊高帝武帝西武帝形勢:「為人之下所以離散。」高帝:「周公前言可謂。」

建元元年興縣武帝竟陵司馬南平太守出入殿親信縣長縣令神位將軍答曰:「狗肉便階級。」

黃門羽林新林往還:「萬人郊外可以。」上手六十四

盤龍
盤龍膽氣過人便泰始晉安桂陽盤龍僕射齊高帝將軍

高帝即位將軍建元元年壽春盤龍豫州刺史二十與其:「周公。」明年淮陽王儉:「小人。」答曰:「便世子便孝子孝子世子。」領軍將軍李安盤龍馬步淮陽李安無數戰死還軍然後

盤龍二百萬餘左右盤龍直奔自稱周公」。盤龍莫不披靡在外盤龍東西觸擊其父不出躍馬父子數萬大敗盤龍父子北國

司馬將軍濟陽太守武帝盤龍祿大夫

兗州刺史大霧乘船東門白衣東平太守盤龍年老不可求解

祿大夫武帝:「貂蟬何如兜鍪?」盤龍:「貂蟬兜鍪。」七十九

勇力盤龍所在東宮將軍西即位將軍騎馬忌憚司空二百二百單刀走入不免:「?」共相唇齒威權單刀二十出入門衛:「。」武帝輿左右黃門明帝固執不能隆昌元年刺史明帝以為不可:「不能五百郎當。」曲江大怒切齒明帝明帝不可往後廷尉


士林一字沛郡便捷勇力隊主合肥合肥:「將軍乘馬。」皇甫:「。」:「能立。」合肥:「非唯壯士乃至!」知名學術舉止武帝以為東海太守不念舊惡如此

之後征伐給事冠軍將軍寧都縣齊高帝蒼梧徐州刺史太守石頭高帝高帝高帝:「罪過不可大小輿刺史服飾不惜輿此外不可依法。」江西

建元元年武帝即位將軍前軍將軍興元豫州刺史將軍江州刺史應城建武將軍車騎將軍

國字南譙太守窮乏高帝:「愛人活國。」

明初桂陽內史境內肅清還都江州刺史:「二千,」司馬參軍武帝其父:「大用可謂。」:「。」大笑:「家子。」遊擊將軍去職

建武明帝使徐州刺史以為聲援將軍大眾殿至大會稽太守率眾永元徐州刺史將軍還都使朱雀明鏡梁武帝衛尉十二月丙寅衛尉雲龍殿尚書僕射等於西使博士

:「明鏡?」:「黃金失墜。」將軍遷都尚書刺史酒後:「梁山便。」大驚:「。」拜謝因此退天監任城討賊:「。」武帝退班師刺史梁州長史步道宜陽縣丹陽車騎將軍

膽氣荊州司馬