Chinese Notes
Chinese Notes

Back to collection

History of the Southern Dynasties 《南史》

卷六十二 列傳第五十二 賀瑒 司馬褧 朱异 顧協 徐摛 鮑泉 Volume 62 Biographies 52: He Yang, Sima Jiong, Zhu Yi, Gu Xie, Xu Chi, Bao Quan

列傳第五十二

司馬

聰敏會稽吳郡:「將來儒者。」太學博士

天監太常賓禮召見禮義武帝朔望華林五經博士皇太子定禮五經武帝定禮建議施行步兵校尉五經博士朝廷博士數百賓禮一百四十五

數百弟子對策弟子

文明供養二十受業精力橫臥不肯三禮孝經論語毛詩左傳太學博士雍容蘊藉湘東武陵博士講授數百西湘東參軍江陵儒林祭酒三禮衣冠前後南平為人西長史太守食祿不及荊州所得不及還鄉風儀談吐

三禮黃門著作

國寶伯父便義理:「。」往還養母三禮二十門徒問道

鄉里教授四方受業三千天監之際茅茨三十便講授精微聽受終日

湘東幼年彭城行事美名滿莫不傾動說經欣然便往復從容義理:「。」酬答功曹終於固執

積年骨立而已講授營救稍習

普通太尉臨川祭酒從事四十武帝學術召見文德殿僕射:「有門。」王國侍郎舍人禮儀尚書便施用皇太子大功可以冠子嫁女駁議

大功冠子嫁女不得」。大功小功冠子。」不得小功嫁娶:「冠子」,冠子小功大功約言大功小功小功大功不得小功父子:「冠子。」小功大功大功不得自行嘉禮不行嘉禮吉凶不可小功大功可以冠子吉凶無礙吉凶無礙豈不冠子可通冠子

小功不可降服大功不得」。降服大功不可冠子降服小功不可降服大功小功不得降服不可降服實有出嫁姊妹大功若是大夫小功所以出嫁使小功大功大功小功一等無有情深年幼是以降服不得大功降服:「小功」,不得小功大功大功小功降服不得:「小功不可」。員外尚書御史禮儀

家產買主尚書禮儀前後進見武帝:「殿。」容止禮儀

武帝年高任職緣飾時政大略其一,「北邊教訓天下戶口當今急務國家關外賦稅乃至調安居」。其二,「今天所以風俗侈靡使使清白安可禁制節儉雕飾浮華使耳目好惡反掌」。其三,「分外深刻由於公平徼幸」。其四,「征伐帑藏空虛今天不暇其事小費不足終年不足終年不止」。武帝大怒:「天下四十餘年公車倥傯不宜取名朝廷不能'北邊教訓安居'。之中不能可分明顯'節儉'。'至道'。夫子''。房室三十餘年女人同屋三十餘年居處不過雕飾受生不飲酒受生不好音聲所以朝中未嘗奏樂三更理事多少一食無有定時疾苦過於瘦削妄說,'股肱'。使股肱不免九品之下。'',虛言'莫不'。不許外人可否云何是故古人,''。。」而已有所指斥

太清中軍宣城長史求得輿僕射領軍開城涕泣輿莊嚴寺明年鄉里會稽以為祿大夫三禮五經凡百巴山太守

司馬字元河內曾祖大司農高密敬王員外三禮博士

傳家強力專精釋卷儒者樂安推重天監五禮嘉禮尚書祠部定禮建議施行舍人吉凶當時明山不能取決御史

十六南康長史石頭軍事文德武德殿問訊晉安長史記室嘉禮一百一十六

吳郡唐人叔父知名生母族人密語便縣令齊武帝報復西行方子陽門異父刺殺武帝:「不可。」吳興:「孝友一門。」有志幼時顧歡

顧歡:「非常門戶。」群聚頗為服膺博士明山便五經涉獵文史博弈所長二十尚書沈約面試:「年少?」逡巡:「天下唯有文義一時可謂。」上書建康廷尉尚書

舊制二十五二十一揚州從事異能五經博士明山:「時尚老成散逸金山加以鏗鏘便信行非唯使負重千里。」武帝召見使孝經周易左右:「。」明山:「得人。」西太學博士孝經使尚書舍人太子

普通大舉徐州刺史法僧遣使虛實:「相繼徐州削弱歸罪法僧。」法僧應接節度及至法僧

容貌魁梧舉止出自軍國機密軍旅方鎮改換四方當局簿縱橫暫停頃刻之間諸事便

將軍武帝老子道俗一時西開士學士武帝禮記中庸皇太子玄圃

大同上品貪財欺罔視聽伺候主意不肯進賢四方遠近莫不忿美麗日來酣飲其中鹵簿使城門停留聲勢內外飲食滋味聲色:「遭逢以至今日尤甚是以。」

外朝內省為己任異文在內餘年未嘗:「聖上頃者。」:「不能當今天子聖明可以天聽。」

太清領軍舍人武帝夢中:「生平。」:「宇內。」群臣尚書僕射以為不可武帝未決武德合口:「我國金甌承平便事宜紛紜所及。」答曰:「聖明無機魏國聖朝不容後來。」異言:「家事?」遣使和睦六月建康使壽春疑懼二百不停使

謀反刺史鄱陽刺史孤立使:「鄱陽不許國家!」板橋使司馬紿上將左右舍人:「情偽難測安可使殿。」:「刺客。」:「輕信。」:「屠戮陛下」。:「?」:「」。:「今日貽笑將來。」

在朝莫不側目皇太子不能四言詩曰:「王度。」圍城:「鼎食殿四郊萬邦豺狼?」:「四郊?」流汗不能發病六十七尚書僕射尚書以為武帝左右:「異生執法。」宿特有

三十餘年員外領軍鹵簿近代諸子其中暇日賓客四方吝嗇未嘗珍羞腐爛十數諸子文集百餘

博士司徒

吳郡司空祿大夫內外虎丘:「?」:「漱流。」:「。」好學精力賢達內弟推重

揚州從事尚書沈約:「以來未有。」廷尉太尉臨川掌書記西豐正德正德巴西梓潼新安刺史始興資遣精誠所致三十:「北方四十南方三十便其事不可便。」於是太學博士湘東參軍記室

普通湘東侍郎舍人大通華表建康以為吉祥:「一本。」