Back to collection

History of the Southern Dynasties 南史

卷六十九 列傳第五十九 沈炯 虞荔 傅縡 顧野王 姚察 Volume 69 Biographies 59: Shen Jiong, Yu Li, Fu Zai, Prince of Guye, Yao Chao

Click on any word to see more details.

列傳第五十九

傅縡顧野王姚察

吳興太守王府記室參軍

少有當時尚書侍郎吳郡太守正入建鄴城陷吳興使書記解衣將就桑樹掌書記購得十萬出於遇害四方勸進當時武帝南下白茅景東吳郡景平妻子司徒從事給事黃門侍郎尚書左丞

荊州見禮三司思歸閉門交接文章隨即流布

獨行思鄉:「鼎湖伏惟陛下神仙可望中流汾河豈不既而晏駕甲帳珠簾一朝零落茂陵人間原田芒芒羈旅豈不落淚承明嚴助東歸馬可西黍稷徼福瞻仰煙霞。」宮禁便情事陳訴有人:「不惜幾時。」便東歸御史

武帝受禪散騎常侍不許文帝嗣位答曰:「使公私。」

武帝宜居軍國預謀文帝入寇使立功將軍遣還鄉里吳中侍中二十

會稽余姚廷尉永嘉太守始興參軍

聰敏有志隨從太常五經無遺征士太守衡陽:「未有拜謁。」高尚雅相為主簿及長風儀博覽屬文西參軍丹陽詔獄

梁武帝西士林帝命士林學士侍郎舍人左右內外機務靜退西文史著作

侯景之亂親屬西參軍舍人如故城陷鄉里景平中書侍郎僭位揚州並不

會稽文帝武帝文帝迫切不得已武帝文帝嗣位太子中庶子太子著作

城陷由是終身蔬食布衣音樂隆重儉素淡然文帝左右朝夕少言

第二閩中寶應流涕文帝:「他人豈知。」寶應寶應臨視家口中非城外不許輿再三臨問使相望蔬食積久:「年事氣力不得。」不從侍中還鄉當時知名

聰敏數歲其父:「。」應聲:「文字!」其父:「非常不是。」

及長好學屬文秀才對策起家宣城王國常侍大同驟雨殿前往雜色寶珠有喜:「如何?」:「盛德形容求仕?」閉門書籍自娛岳陽會稽太守記室五官在職簡略大體之內終日寂然

侯景之亂城陷還鄉臨川晉安寶應據有閩中武帝寶應遣使元年中書侍郎寶應僚屬文翰

寶應言說之際諷諫寶應他事左右漢書韓信:「不可」,寶應:「可謂。」正色:「班彪?」寶應不可居士拒絕東山不復寶應以為假託遣人不動親近寄出:「有所?」縱火寶應自此

稱兵寶應

東山居士將軍使流離將軍以上意氣何日沈痼彌留溝壑是以將軍須臾

安危禍福天時人事毫釐千里是以明智大節將軍文武仗劍興師千里豈不四郊共謀王室時報所以童子將軍高祖皇帝肇基艱難于時天下沸騰豺狼當道海內業業未知將軍運動將軍遠圖主上繼業選賢與能群臣輯睦將軍將軍豈非赤心申明殷勤君臣骨肉不意將軍邪說翻然所以疾首痛心萬全將軍千慮一得將軍雷霆使得

寰宇英雄不可人人以為拯溺扶危四海南面豈非歷數應運其事主上明德足以中原爭衡天下退足以瓦解冰泮投身異域稽顙其事將軍東南盡忠奉上勤王豈不竇融吳芮南面稱孤其事聖朝寬厚待人改過自新歐陽心腹爪牙胸中豁然將軍危亡富貴其事鄰睦境外無虞一向競逐雍容西其事將軍狼顧膽氣將軍所知兩端其餘將帥可見堅執深入埋輪不顧士卒其事將軍將軍天時人力墳墓妻子不顧將軍白刃之間其事前古往事傾覆餘善危亡天命可畏山川將軍當天諸侯天子強弱其事族類豈能及物將軍明君孤立危急豈能將軍至於晉陽井陘其事北軍萬里不可將軍匹夫不敵將帥無名無機以此稱兵未知漢朝連城百萬有成其事

將軍莫若不遠詔旨朝廷鐵券白馬食言智者不再成敗將軍吉凶間不容髮皇子將軍將軍將軍將軍北面稱臣同年功業豈不山河金石

氣力綿無幾感恩不覺狂言寶應大怒寶應:「病篤。」寶應寶應敗走:「至今。」而已寶應賓客交涉

沙門涉獵才思寶應起兵五言詩:「臨水好看今夜紫微宮。」寶應一覽便正色無言退:「以此以此。」

文帝都督及至:「無恙慰勞。」頃之:「衡陽掌書記宿行業。」未知:「自得。」:「所以文翰師表。」建安將軍不堪於是公事而已太中大夫

篤行造次仁厚未嘗加以聲色臨危凜然白刃隔絕危殆前後所居未嘗滿期月便求解退:「知足知足。」謝病下車出遊閭里告語羅列便如此文筆散失

傅縡臨沂聰敏古詩萬言好學屬文太清兵亂居喪哀毀骨立以此刺史博通記室還都陳文使雜物加點文帝史學再遷成王記室如故

篤信佛教法師侍郎使太子庶子

後主即位秘書監將軍舍人軍國大事下筆未嘗起草沈思甚為後主使人物士多專制後主下獄上書:「夫人上帝黔黎嗜欲諂佞忘食是以子孫陛下酒色過度郊廟小人弄權百姓如草後宮綺繡兆庶流離貨賄公行帑藏損耗眾叛親離東南。」後主大怒頃之使:「改過?」對曰:「。」後主於是李善其事賜死

傲慢當世靈床當前來者百餘時時彈指

吳興農夫好學君子通經屬文侯景之亂嶺南羅浮山歐陽廣州刺史南海太守還都後主其所明初上書大略:「陛下即位先帝艱難不知天命可畏酒色不出妃嬪老臣宿將草莽諂佞讒邪朝廷疆埸陛下麋鹿姑蘇。」後主大怒即日

顧野王吳郡武陵王參軍記室五官儒術知名

好學五經大旨屬文領軍十二建安建安天文地理占候不通王府記室宣城揚州刺史琅邪賓客丹青人稱

侯景之亂歸本召募義軍居喪不勝被甲君臣作色莫不城陷會稽

史學建中太子